TERMINARZ POSIEDZEŃ


Ter­mi­narz zwycza­jnych posiedzeń Wydzi­ałowej Rady ds. Ksz­tałce­nia w roku aka­demickim 2022/2023:

I. 13 październi­ka 2022 r., godz. 8:30, sala 165, bud. 100
II. 17 listopa­da 2022 r., godz. 8:30, sala 165, bud. 100
III. 15 grud­nia 2022 r., godz. 8:30, sala 165, bud. 100
IV. 12 sty­cz­nia 2023 r., godz. 8:30, sala 165, bud. 100
V. 9 lutego 2023 r., godz. 8:30, sala 165, bud. 100
VI. 9 mar­ca 2023 r., godz. 8:30, sala 165, bud. 100
VII. 13 kwiet­nia 2023 r., godz. 8:30, sala 165, bud. 100
VIII. 11 maja 2023 r., godz. 8:30, sala 165, bud. 100
IX. 15 czer­w­ca 2023 r., godz. 8:30, sala 165, bud. 100
X. 14 wrześ­nia 2023 r., godz. 8:30, sala 165, bud. 100