WYDZIAŁOWA RADA DO SPRAW KSZTAŁCENIA

 

Wydzia­ło­wa Rada do spraw kształ­ce­nia Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej jest cia­łem opi­nio­daw­czo-dorad­czym Dzie­ka­na.

Rada dzia­ła na mocy Sta­tu­tu Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go, sta­no­wią­ce­go załącz­nik do uchwa­ły Sena­tu WAT nr 16/​WAT/​2019 z dnia 25 kwiet­nia 2019 r. w spra­wie uchwa­le­nia Sta­tu­tu WAT.