Administracja Wydziału


Dzi­ał Admin­is­tra­cyjno-Tech­niczny jest jed­nos­tką zaj­mu­jącą się orga­ni­za­cją i prowadze­niem dzi­ałal­noś­ci eko­nom­iczno-finan­sowej, gospo­dar­czej i tech­nicznej Wydzi­ału, między inny­mi w zakre­sie:

  • doku­men­tacji prac naukowo-badaw­czych,
  • spraw per­son­al­nych pra­cown­ików Wydzi­ału,
  • nad­zoru nad mie­niem Wydzi­ału
  • sprawnoś­ci wydzi­ałowych sys­temów infor­maty­cznych

 

KIEROWNIK ADMINISTRACYJNY

Krysty­na WIERZEJSKA
tel. 261 839 482
e‑mail: krystyna.wierzejska@wat.edu.pl
Budynek 100, I piętro, pokój 147

 

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY

Mał­gorza­ta FARASIEWICZ
tel. 261 839 522
e‑mail:malgorzata.farasiewicz@wat.edu.pl
Budynek 100, I piętro, pokój 146A

mgr Iwona PODENAS
tel. 261 839 479
e‑mail:iwona.podenas@wat.edu.pl
Budynek 100, I piętro, pokój 146A

Agniesz­ka OLEKSIAK
tel. 261 839 479
e‑mail: agnieszka.oleksiak@wat.edu.pl
Budynek 100, I piętro, pokój 146A

Katarzy­na PIEKARSKA
tel. 261 839 479
e‑mail: katarzyna.piekarska@wat.edu.pl
Budynek 100, I piętro, pokój 146A

Admin­is­tra­tor Sys­temów Infor­maty­cznych

Maciej GONTARCZYK
tel. 261 839 594
e‑mail: maciej.gontarczyk@wat.edu.pl
Budynek 100, I piętro, pokój 146B

 

PROJEKTY BADAWCZE

mgr Alic­ja SIKORSKA
tel. 261 839 234
e‑mail: alicja.sikorska@wat.edu.pl
Budynek 100, I piętro, pokój 146B

 

SPRAWY KADROWE

Ewa KURPIEWSKA
tel. 261 839 234
e‑mail: ewa.kurpiewska@wat.edu.pl
Budynek 100, I piętro, pokój 146B