System Jakości Kształcenia

Akty praw­ne doty­czą­ce Syte­mu Zapew­nie­nia Jako­ści Kształ­ce­nia

1. Na szcze­blu cen­tral­nym:

  • Usta­wa z dnia 27 lip­ca 2005 r. – Pra­wo o szkol­nic­twie wyż­szym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.)
  • Usta­wa z dnia 22 grud­nia 2015 r. – o Zin­te­gro­wa­nym sys­te­mie kwa­li­fi­ka­cji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64)
  • Roz­po­rzą­dze­nie MNiSzW z dn. 26 wrze­śnia 2016 r. – w spra­wie warun­ków pro­wa­dze­nia stu­diów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1596)
  • Roz­po­rzą­dze­nie MNiSzW z dn. 26 wrze­śnia 2016 r. – w spra­wie cha­rak­te­ry­styk dru­gie­go stop­nia Pol­skiej Ramy Kwa­li­fi­ka­cji typo­wych dla kwa­li­fi­ka­cji uzy­ski­wa­nych w ramach szkol­nic­twa wyż­sze­go po uzy­ska­niu kwa­li­fi­ka­cji peł­nej na pozio­mie 4 – pozio­my 6 – 8 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1594)

2. W Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go:

  • Uchwa­ła nr 74/​WAT/​2015 Sena­tu Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go z dnia 17 grud­nia 2015 r. – w spra­wie wpro­wa­dze­nia sys­te­mu zapew­nie­nia jako­ści kształ­ce­nia w WAT
  • Zarzą­dze­nie nr 21/​RKR/​2016 Rek­to­ra Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go z dnia 15 lip­ca 2016 r. – w spra­wie okre­śle­nia pro­ce­sów reali­zo­wa­nych w ramach sys­te­mu zapew­nie­nia jako­ści kształ­ce­nia w WAT
  • Decy­zja nr 118/​RKR/​2016 Rek­to­ra Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go z dnia 1 wrze­śnia 2016 r. – w spra­wie powo­ła­nia peł­no­moc­ni­ka rek­to­ra ds. jako­ści kształ­ce­nia na kaden­cję 2016 – 2020
  • Decy­zja nr 143/​RKR/​2016 Rek­to­ra Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go z dnia 1 paź­dzier­ni­ka 2016 r. – w spra­wie powo­ła­nia uczel­nia­nej komi­sji ds. funk­cjo­no­wa­nia sys­te­mu jako­ści kształ­ce­nia w WAT na kaden­cję 2016 – 2020

3. Na Wydzia­le Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii: