Studia podyplomowe

Zgod­nie z decy­zją JM Rek­to­ra – Komen­dan­ta Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej Nr 324/​RKR/​2020 z dnia 29 wrze­śnia 2020 r.  w Wydzia­le Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii      z dniem 20 listo­pa­da  2020r uru­cho­mio­ne zosta­ną stu­dia pody­plo­mo­we „Mate­ria­ły Nie­bez­piecz­ne i Ratow­nic­two Che­micz­ne”. Zakoń­cze­nie stu­diów wraz z wrę­cze­niem  świa­dectw ukoń­cze­nia stu­diów pla­no­wa­ne jest do dnia 30 wrze­śnia 2021 r.

Stu­dia są pro­wa­dzo­ne w try­bie nie­sta­cjo­nar­nym.

Koszt stu­diów wyno­si 6 500 zł. Stu­dia trwa­ją 2 seme­stry  i będą pro­wa­dzo­ne od piąt­ku do nie­dzie­li w wyzna­czo­nych ter­mi­nach w każ­dym seme­strze.

Stu­dia te są for­mą kształ­ce­nia umoż­li­wia­ją­cą uzy­ska­nie kwa­li­fi­ka­cji cząst­ko­wych na pozio­mie 6, 7 albo 8 Pol­skiej Ramy Kwa­li­fi­ka­cyj­nej (PRK) okre­ślo­nych w usta­wie.

Słu­cha­czem w/​w stu­diów pody­plo­mo­wych, może zostać: żoł­nierz lub pra­cow­nik resor­tu obro­ny naro­do­wej, oso­by skie­ro­wa­ne na stu­dia pody­plo­mo­we przez pod­miot zewnętrz­ny lub inna oso­ba.

Na stu­dia pody­plo­mo­we może być przy­ję­ta oso­ba posia­da­ją­ca dyplom ukoń­cze­nia stu­diów.

Zain­te­re­so­wa­ni mogą skła­dać nastę­pu­ją­ce doku­men­ty:

  1. Wnio­sek o przy­ję­cie na stu­dia pody­plo­mo­we,
  2. Wypeł­nio­ną ankie­tę oso­bo­wą,
  3. Wypeł­nie­nie klau­zu­li RODO,
  4. Zło­że­nie kopii dyplo­mu ukoń­cze­nia stu­diów – ory­gi­nał lub odpis do wglą­du, celem poświad­cze­nia kopii,
  5. Wnie­sie­nie opła­ty za stu­dia pody­plo­mo­wych w wyso­ko­ści 6500 zł,
  6. 1 zdję­cie legi­ty­ma­cyj­ne,
  7. Zdję­cie w for­mie elek­tro­nicz­nej.

Wnio­ski moż­na skła­dać w Wydzia­le Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii WAT, bud. 100, pok. Nr 155, 157.

Adres: Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na, ul. gen. Syl­we­stra Kali­skie­go 2,

00 – 908 War­sza­wa.

Warun­kiem otrzy­ma­nia świa­dec­twa ukoń­cze­nia stu­diów pody­plo­mo­wych jest zda­nie egza­mi­nu koń­co­we­go oraz ure­gu­lo­wa­nie przez słu­cha­cza wszyst­kich zobo­wią­zań wobec WAT.

Tel. 261 839 435,       261 839 438       261 839 520,

PLIKI DO POBRANIA: