Kierunki i specjalności

CHEMIA oraz INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

Od roku aka­de­mic­kie­go 2010/​2011 stu­dia na Wydzia­le Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii pro­wa­dzo­ne są w sys­te­mie dwu­stop­nio­wym:

  • stu­dia inży­nier­skie (I‑go stop­nia)
  • stu­dia magi­ster­skie (II-go stop­nia)

na nastę­pu­ją­cych kie­run­kach i spe­cjal­no­ściach:

Kierunek CHEMIA

Stu­dia pierw­sze­go stop­nia trwa­ją:

  • 7 seme­strów (3,5 roku) dla stu­diów sta­cjo­nar­nych
  • 8 seme­strów (4 lata) dla stu­diów nie­sta­cjo­nar­nych

po ich pomyśl­nym zakoń­cze­niu (obro­nie pra­cy dyplo­mo­wej) absol­went uzy­sku­je tytuł inży­nie­ra.

Stu­dia dru­gie­go stop­nia trwa­ją 4 seme­stry nie­sta­cjo­nar­ne (2 lata) 3 seme­stry sta­cjo­nar­ne (1,5 roku).

Mogą je pod­jąć oso­by, któ­re ukoń­czy­ły stu­dia I stop­nia na kie­run­ku che­mia lub pokrew­nym (60% tre­ści pro­gra­mo­wych musi pokry­wać się z kie­run­kiem CHEMIA). Absol­went stu­diów II stop­nia uzy­sku­je tytuł zawo­do­wy magi­stra inży­nie­ra.

Spe­cjal­no­ści na stu­diach I oraz II stop­nia:

  • mate­ria­ły wybu­cho­we i piro­tech­ni­ka,
  • mate­ria­ły nie­bez­piecz­ne i ratow­nic­two che­micz­ne.
  • ochro­na przed ska­że­nia­mi

Wybór spe­cjal­no­ści nastę­pu­je na czwar­tym seme­strze stu­diów I stop­nia.

Spe­cjal­ność jest powo­ły­wa­na pod warun­kiem, że licz­ba stu­den­tów, któ­rzy zde­cy­du­ją się stu­dio­wać przed­mio­ty przy­pi­sa­ne do tej spe­cjal­no­ści będzie więk­sza od dwu­dzie­stu.

 

Kierunek INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

Stu­dia pierw­sze­go stop­nia trwa­ją 7 seme­strów (3,5 roku) i po ich pomyśl­nym zakoń­cze­niu (obro­nie pra­cy dyplo­mo­wej) absol­went uzy­sku­je tytuł inży­nie­ra. Dla tego kie­run­ku pro­wa­dzo­ne są tyl­ko stu­dia sta­cjo­nar­ne.

Stu­dia dru­gie­go stop­nia trwa­ją 3 seme­stry (1,5 roku). Dla tego kie­run­ku pro­wa­dzo­ne są tyl­ko stu­dia sta­cjo­nar­ne.

Mogą je pod­jąć oso­by, któ­re ukoń­czy­ły stu­dia I stop­nia na kie­run­ku inży­nie­ria mate­ria­ło­wa lub pokrew­nym (60% tre­ści pro­gra­mo­wych musi pokry­wać się z kie­run­kiem INŻYNIERIA MATERIAŁOWA).

Absol­went stu­diów II stop­nia uzy­sku­je tytuł zawo­do­wy magi­stra inży­nie­ra .

Spe­cjal­no­ści na stu­diach I oraz II stop­nia: mate­ria­ły kon­struk­cyj­ne, mate­ria­ły funk­cjo­nal­ne. nowe mate­ria­ły i tech­no­lo­gie Wybór spe­cjal­no­ści nastę­pu­je na czwar­tym seme­strze stu­diów I stop­nia Spe­cjal­ność jest powo­ły­wa­na pod warun­kiem, że licz­ba stu­den­tów, któ­rzy zde­cy­du­ją się stu­dio­wać przed­mio­ty przy­pi­sa­ne do tej spe­cjal­no­ści będzie więk­sza od dzie­się­ciu.