KIERUNKI I SPECJALNOŚCI


 

 

Od roku aka­demick­iego 2010/2011 stu­dia na Wydziale Nowych Tech­nologii i Chemii prowad­zone są w sys­temie dwustop­niowym:

 • stu­dia inżynier­skie (I stop­nia)
 • stu­dia mag­is­ter­skie (II stop­nia)

na następu­ją­cych kierunk­ach i spec­jal­noś­ci­ach:

kierunek: CHEMIA

Chemia stanowi pod­stawę postępu w praw­ie każdej dziedzinie nau­ki, tech­nologii i prze­mysłu. Wnosi również istot­ny wkład w gospo­darkę, han­del i prze­mysł. Ta inspiru­ją­ca nau­ka ma kluc­zowe znacze­nie dla prak­ty­cznie wszys­t­kich dziedzin nowoczes­nej nau­ki i tech­nologii.

Stu­den­ci wybier­a­jąc kierunek chemia w Wojskowej Akademii Tech­nicznej poz­na­ją zasady otrzymy­wa­nia i bez­piecznego stosowa­nia wyrobów chemicznych, oraz postępowa­nia z towara­mi zuży­ty­mi i odpada­mi, jak również zaz­na­jami­a­ją się z tem­ata­mi zagrożeń eko­log­icznych, toksykologii środowiskowej, bezpośred­nich i odległych skutków zanieczyszczeń środowiskowych, czy ochrony środowiska przed skaże­ni­a­mi. Stu­den­ci zapoz­na­ją się również z syn­tezą związków organ­icznych mają­cych sze­rok­ie zas­tosowanie m.in. w nowoczes­nych urządzeni­ach optoelek­trycznych. Chemia w Wojskowej Akademii Tech­nicznej to także zna­jo­mość chemii i tech­nologii mate­ri­ałów wybu­chowych i pirotech­nicznych, środ­ków inicjowa­nia spala­nia i det­onacji, współczes­nych form użytkowych tych mate­ri­ałów, prog­nozy zagrożeń i oce­ny skutków odd­zi­ały­wa­nia wybuchu na otocze­nie.

Stu­dia cywilne I‑go stop­nia- inżynier­skie (7 semes­trów) —  stacjonarne

Stu­dia cywilne II-go stop­nia- mag­is­ter­skie (3 semes­try)- stacjonarne

spec­jal­noś­ci pro­filowane przed­mio­ta­mi wybier­al­ny­mi:

Wybier­a­jąc tę spec­jal­ność zdobędziesz wiedzę niezbęd­ną do rozwiązy­wa­nia prob­lemów  związanych z wys­tępowaniem w środowisku skażeń chemicznych, a także innych czyn­ników stanow­ią­cych zagroże­nia dla ludzi i środowiska. W pro­gramie studiów szczegól­na uwa­ga poświę­cona jest tech­nikom pomi­arowym stosowanym w ekologii, czyli chemii anal­i­ty­cznej i anal­izie instru­men­tal­nej oraz metodom fizyko­chemicznym wykry­wa­nia mate­ri­ałów niebez­piecznych.

Na tej spec­jal­noś­ci zdobędziesz wiedzę z zakre­su mate­ri­ałów wybu­chowych i pirotech­nicznych, inicjowa­nia spala­nia i det­onacji współczes­nych form użytkowych tych mate­ri­ałów, prog­nozy zagrożeń i oce­ny skutków odd­zi­ały­wa­nia wybuchu na otocze­nie oraz możli­woś­ci zas­tosowa­nia energii wybuchu i pro­cesów spala­nia w inżynierii mate­ri­ałowej. Stu­dent zapoz­na­je się z  tech­nologią mate­ri­ałów wybu­chowych, mieszanin pirotech­nicznych i środ­ków dymotwór­czych, w tym wyt­warzanie nowoczes­nych form użytkowych wojskowych i prze­mysłowych mate­ri­ałów wybu­chowych.

Stu­dia wojskowe–  jed­no­lite stu­dia mag­is­ter­skie (10 semes­trów)- stacjonarne

spec­jal­ność:


Stu­den­ci zdoby­wa­ją wiedzę (Na tej spec­jal­noś­ci zdobędziesz wiedze) z zakre­su zagad­nień spec­jal­isty­cznych doty­czą­cych metod mon­i­toringu środowiska: zagrożeń eko­log­icznych, toksykologii środowiskowej, bezpośred­nich i odległych skutków zanieczyszczeń środowiskowych, ochrony środowiska przed skaże­ni­a­mi. Cele te są real­i­zowane w opar­ciu o grun­towną wiedzę i umiejęt­noś­ci zdobyte przez stu­den­ta w trak­cie stu­diowa­nia przed­miotów pod­sta­wowych i kierunk­owych. Stu­den­ci pod­czas real­iza­cji swoich prac dyplo­mowych mogą współuczest­niczyć w licznych pro­jek­tach naukowych np. takich jak bada­nia środowiskowe doty­czące skaże­nia Morza Bał­ty­ck­iego bojowy­mi środ­ka­mi tru­ją­cy­mi (głównie ipery­tem) zato­pi­ony­mi po II wojnie świa­towej.

Per­spek­ty­wy zawodowe:

Unika­towe spec­jal­noś­ci real­i­zowane na kierunku chemii w Wojskowej Akademii Tech­nicznej są gwaran­tem  tego, że absol­wen­ci nie maja dużej konkuren­cyjnoś­ci na rynku pra­cy. Absol­went kierunku Chemia w Wojskowej Akademii Tech­nicznej w Warsza­w­ie może znaleźć zatrud­nie­nie w:

 • jed­nos­tkach wojskowych,
 • lab­o­ra­to­ri­ach anal­i­ty­cznych,
 • fir­ma­ch far­ma­ceu­ty­cznych,
 • fir­ma­ch spoży­w­czych,
 • fir­ma­ch kos­me­ty­cznych,
 • insty­tu­tach badaw­c­zo- roz­wo­jowych,
 • insty­tuc­jach ochrony środowiska,
 • policji, w krymi­nal­istyce możli­wej po ukończe­niu spec­jal­nych kursów i odby­ciu stażu
 • składach mate­ri­ałów wysokoen­er­gety­cznych,
 • szkol­nictwie wojskowym i cywilnym.

Stu­den­ci mundurowi  mają zapewnioną pracę  w jed­nos­tkach wojskowych i insty­tuc­jach MON. Wielu z nich pracu­je obec­nie w orga­ni­za­c­jach między­nar­o­dowych, takich jak ONZ, NATO, UE oraz innych.

kierunek: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

Szy­b­ki rozwój naszej cywiliza­cji jest możli­wy dzię­ki tworze­niu nowoczes­nych mate­ri­ałów, które otacza­ją nas na co dzień. Inżynieria mate­ri­ałowa zaj­mu­je się ich tworze­niem, obróbką i wyko­rzys­taniem  co napędza rozwój w niemalże każdej dziedzinie życia jak np. medy­cy­na, infor­maty­ka czy kos­mo­nau­ty­ka.

Stu­diowanie Inżynierii mate­ri­ałowej w Wojskowej Akademii Tech­nicznej zapew­nia  zgłębian­ie wiedzy i umiejęt­noś­ci doty­czą­cych właś­ci­woś­ci i tech­nik otrzymy­wa­nia mate­ri­ałów met­al­icznych i niemet­al­icznych (ceram­icznych), kom­pozy­towych, bio­ma­te­ri­ałów, mate­ri­ałów funkcjon­al­nych oraz nano­ma­te­ri­ałów o ściśle zdefin­iowanych właś­ci­woś­ci­ach i zas­tosowa­ni­ach. A to wszys­tko odby­wa się w przy­jem­nej naukowej atmos­ferze. To wymar­zony kierunek dla wszys­t­kich ludzi z dużą wyobraźnią, kreaty­wnoś­cią i pasją, by zgłębi­ać wiedzę i wyko­rzys­tać ją do tworzenia  innowa­cyjnych mate­ri­ałów wyko­rzysty­wanych do tworzenia nowoczes­nych urządzeń. To kierunek dla ludzi, którzy chcą mieć sze­ro­ki wkład w rozwój nowoczes­nego prze­mysłu.

 

Stu­dia cywilne I‑go stop­nia- inżynier­skie (7 semes­trów)-  stacjonarne

spec­jal­noś­ci pro­filowane przed­mio­ta­mi wybier­al­ny­mi:

Spec­jal­ność pro­filowana Inżynieria Mate­ri­ałowa Wspo­ma­gana Kom­put­erowo ujmu­je w swo­jej kon­cepcji wątek tech­no­log­iczny związany z  nowoczes­ny­mi meto­da­mi wyt­warza­nia i przetwarza­nia mate­ri­ałów kon­struk­cyjnych i funkcjon­al­nych. Umożli­wia pozyskanie kom­plek­sowej wiedzy, umiejęt­noś­ci i kom­pe­tencji społecznych w zakre­sie pro­jek­towa­nia, wyt­warza­nia i odbioru jakoś­ciowego ele­men­tów częś­ci maszyn i urządzeń z wyko­rzys­taniem plat­formy środowiskowej CAD/CAM, zaawan­sowanych metod obrób­ki CNC, druku 3D oraz pro­duk­cyjnych metod diag­nos­ty­cznych. Nowa­tors­ki aspekt spec­jal­noś­ci stanow­ią kom­plek­sowo ujęte tech­ni­ki druku 3D, obe­j­mu­jące zarówno wyt­warzanie pro­to­typów z tworzyw ter­mo­plas­ty­cznych, jak i w pełni funkcjon­al­nych ele­men­tów z wysokowytrzy­małych tworzyw polimerowych oraz met­ali i ich stopów. Zaję­cia w ramach spec­jal­noś­ci Inżynieria Mate­ri­ałowa Wspo­ma­gana Kom­put­erowa odby­wa­ją się głównie w formie zajęć lab­o­ra­to­ryjnych, warsz­tatów tem­aty­cznych i sem­i­nar­iów prob­le­mowych.

Jako stu­dent zdobędziesz wiedzę o mate­ri­ałach krys­tal­icznych i amor­ficznych, sys­temach zobra­zowa­nia infor­ma­cji, mate­ri­ałach dla optoelek­tron­i­ki światłowodowej, czy też mate­ri­ałach półprze­wod­nikowych oraz nowoczes­nych mate­ri­ałach foton­icznych o ściśle zdefin­iowanych właś­ci­woś­ci­ach i zas­tosowa­ni­ach. Spec­jal­ność mate­ri­ały funkcjon­alne, w opar­ciu o relac­je pomiędzy struk­turą, metodą otrzymy­wa­nia i właś­ci­woś­ci­a­mi użytkowy­mi ksz­tał­tu­je umiejęt­ność pro­jek­towa­nia mate­ri­ałów speł­ni­a­ją­cych określone funkc­je dla zas­tosowań w wielu pri­o­ry­te­towych, rozwi­ja­ją­cych się obszarach świa­towej gospo­dar­ki. Rozwój tych mate­ri­ałów i tech­nologii jest gwaran­tem dal­szego postępu tech­no­log­icznego i pod­stawą gwał­townego roz­wo­ju wszys­t­kich innych tech­nologii ksz­tał­tu­ją­cych dzisiejszy świat.

Spec­jal­ność inżynieria foton­icz­na bazu­jąc na doko­na­ni­ach opty­ki, elek­tron­i­ki i infor­maty­ki daje możli­wość zapoz­na­nia się ze sposoba­mi przenoszenia i przetwarza­nia infor­ma­cji za pomocą promieniowa­nia elek­tro­mag­ne­ty­cznego. Absol­wen­ci zdoby­wa­ją wiedzę o sys­temach zobra­zowa­nia infor­ma­cji, mate­ri­ałach dla optoelek­tron­i­ki światłowodowej, a także półprze­wod­nikowych mate­ri­ałach i urządzeni­ach foton­icznych, w tym ciekłych krysz­tałach i detek­torach pod­cz­er­wieni. Spec­jal­ność inżynieria foton­icz­na, w opar­ciu o relac­je pomiędzy struk­turą, metodą otrzymy­wa­nia i właś­ci­woś­ci­a­mi użytkowy­mi, ksz­tał­tu­je umiejęt­ność pro­jek­towa­nia mate­ri­ałów i kon­struowa­nia urządzeń speł­ni­a­ją­cych określone funkc­je dla zas­tosowań w wielu rozwi­ja­ją­cych się obszarach prze­mysłu foton­icznego.

Stu­dia cywilne II-go stop­nia- mag­is­ter­skie (3 semes­try)- stacjonarne

spec­jal­noś­ci pro­filowane przed­mio­ta­mi wybier­al­ny­mi:

Jako stu­dent zdobędziesz unika­tową wiedzę o mate­ri­ałach met­al­icznych, kom­pozy­towych, polimerowych oraz  ceram­icznych stosowanych we współczes­nej tech­nice ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem budowy nowoczes­nych maszyn. Stu­den­ci są przy­go­towani do pra­cy w charak­terze tech­nologów oraz koor­dy­na­torów prac zespołowych związanych z doborem lub pro­jek­towaniem mate­ri­ałów kon­struk­cyjnych, nad­zorem prze­biegu złożonych pro­cesów tech­no­log­icznych, a także kon­sul­tan­tów mate­ri­ałowych przy pro­jek­towa­niu złożonych maszyn i urządzeń.

Jako stu­dent zdobędziesz wiedzę o mate­ri­ałach krys­tal­icznych i amor­ficznych, sys­temach zobra­zowa­nia infor­ma­cji, mate­ri­ałach dla optoelek­tron­i­ki światłowodowej, czy też mate­ri­ałach półprze­wod­nikowych oraz nowoczes­nych mate­ri­ałach foton­icznych o ściśle zdefin­iowanych właś­ci­woś­ci­ach i zas­tosowa­ni­ach. Spec­jal­ność mate­ri­ały funkcjon­alne, w opar­ciu o relac­je pomiędzy struk­turą, metodą otrzymy­wa­nia i właś­ci­woś­ci­a­mi użytkowy­mi ksz­tał­tu­je umiejęt­ność pro­jek­towa­nia mate­ri­ałów speł­ni­a­ją­cych określone funkc­je dla zas­tosowań w wielu pri­o­ry­te­towych, rozwi­ja­ją­cych się obszarach świa­towej gospo­dar­ki. Rozwój tych mate­ri­ałów i tech­nologii jest gwaran­tem dal­szego postępu tech­no­log­icznego i pod­stawą gwał­townego roz­wo­ju wszys­t­kich innych tech­nologii ksz­tał­tu­ją­cych dzisiejszy świat.

Spec­jal­ność inżynieria foton­icz­na bazu­jąc na doko­na­ni­ach opty­ki, elek­tron­i­ki i infor­maty­ki daje możli­wość zapoz­na­nia się ze sposoba­mi przenoszenia i przetwarza­nia infor­ma­cji za pomocą promieniowa­nia elek­tro­mag­ne­ty­cznego. Absol­wen­ci zdoby­wa­ją wiedzę o sys­temach zobra­zowa­nia infor­ma­cji, mate­ri­ałach dla optoelek­tron­i­ki światłowodowej, a także półprze­wod­nikowych mate­ri­ałach i urządzeni­ach foton­icznych, w tym ciekłych krysz­tałach i detek­torach pod­cz­er­wieni. Spec­jal­ność inżynieria foton­icz­na, w opar­ciu o relac­je pomiędzy struk­turą, metodą otrzymy­wa­nia i właś­ci­woś­ci­a­mi użytkowy­mi, ksz­tał­tu­je umiejęt­ność pro­jek­towa­nia mate­ri­ałów i kon­struowa­nia urządzeń speł­ni­a­ją­cych określone funkc­je dla zas­tosowań w wielu rozwi­ja­ją­cych się obszarach prze­mysłu foton­icznego.

Per­spek­ty­wy zawodowe:

Stu­diowanie na kierunku inżynieria mate­ri­ałowa w Wojskowej Akademii Tech­nicznej to przede wszys­tkim pra­ca nad bard­zo innowa­cyjny­mi pro­jek­ta­mi i bada­ni­a­mi. Dzię­ki temu otrzy­masz możli­wość znalezienia pra­cy w niemalże w każdej gałęzi prze­mysłu wyko­rzys­tu­ją­cych nowoczesne tech­nolo­gie mate­ri­ałowe.

Absol­wen­ci kierunku inżynieria mate­ri­ałowa  w Wojskowej Akademii Tech­nicznej mogą znaleźć zatrud­nie­nie na różnych stanowiskach w:

 • we wszys­t­kich gałęzi­ach prze­mysłu, przetwarza­jącego i sto­su­jącego met­ale i stopy met­al­iczne, mate­ri­ały i tworzy­wa o spec­jal­nych włas­noś­ci­ach użytkowych,
 • zapleczu badaw­c­zo-roz­wo­jowym prze­mysłu,
 • w branży moto­ryza­cyjnej, lot­niczej, budowlanej, chemicznej, kos­me­ty­cznej,
 • jed­nos­tkach zaj­mu­ją­cych się pro­jek­towaniem pro­cesów tech­no­log­icznych oraz wyt­warzaniem i przetwarzaniem mate­ri­ałów inżynier­s­kich,
 • przed­siębiorstwach obro­tu mate­ri­ała­mi inżynier­ski­mi i aparaturą do ich bada­nia,
 • jed­nos­tkach odbioru tech­nicznego mate­ri­ałów i urządzeń oraz jed­nos­tkach akredy­ta­cyjnych i ates­ta­cyjnych,
 • jed­nos­tkach eduka­cyjnych i admin­is­tra­cyjnych, wyma­ga­ją­cych wiedzy z zakre­su inżynierii mate­ri­ałowej i ogól­nej wiedzy inżynier­skiej,
 • insty­tuc­jach zaj­mu­ją­cych się doradztwem i upowszech­ni­an­iem wiedzy z zakre­su inżynierii mate­ri­ałowej oraz kom­put­erowego wspo­ma­gania w tech­nice,
 • biu­rach pro­jek­towych i dorad­czych,
 • biu­rach pro­jek­tu­ją­cych pro­cesy tech­no­log­iczne oraz zarządza­ją­cych pro­dukcją,
 • fir­ma­ch wyko­rzys­tu­ją­cych sys­te­my infor­maty­czne i kom­put­erowego wspo­ma­gania badań doświad­czal­nych.