Projekty realizowane w Zakładzie Technologii i Ciekłych Kryształów


 • Grant EU 64770 – Topo­Light – H2020-FETOPEN-2018–220 / H,  “Soft mat­ter plat­form for opti­cal devices via engi­neer­ing of non-lin­ear topo­log­i­cal states of light”, 2021–2024 
 • Grant NCN OPUS nr 2019/35/B/ST3/04147, pt. “Syn­te­ty­czne hamil­to­ni­any spin-orbi­ta ze sztucznym polem mag­ne­ty­cznym w ciekłokrys­tal­icznych wnękach opty­cznych”, 2021–2024 
 • Pro­gram MON na real­iza­cję badań pod­sta­wowych, GBMON/13–995/2018/WAT, „ Pod­stawy innowa­cyjnych mate­ri­ałów i tech­nologii pod­wójnego zas­tosowa­nia”, 2018–2022 
 • Grant NCN Pre­ludi­um, 2019/33/N/ST5/02317, „ Bada­nia struk­tu­ralne oraz opty­czne domieszkowanych pod­wójnych per­owskitów o wzorze ogól­nym A2CeWO6”, 2019–2021
 • Grant NCN POLONEZ 3 2016/23/P/ST7/04261 ,  „Tun­able self-assem­bled micro- and nanos­truc­tures for pho­ton­ic devices and cir­cuits”, 2017–2020 
 • Grant NCBiR, TECHMATSTRATEG1/347012/3/NCBR/2017(HYPERMAT), pt.  “Tun­able hyper­bol­ic meta­ma­te­ri­als for a new gen­er­a­tion of pho­ton­ic devices”, 2016–2020 
 • Grant NCN/07–382/2016/WAT pt. „Ciekłokrys­tal­iczne przetworni­ki z nanos­truk­tu­ra­mi meta­ma­te­ri­ałowy­mi o przes­tra­jal­nych para­me­tra­ch w zakre­sie bliskiej pod­cz­er­wieni”, 2016r.-2018r.
 • Grant MNiSW; Iuven­tus Plus, PPFM/37–478/2016/WAT,  “Przes­tra­jalne właś­ci­woś­ci przetworników meta­ma­te­ri­ałowych o krót­kich cza­sowych odpowiedzi­ach w zakre­sie THz”, 2015–2017
 • EU Grant: COST  Action  IC1208, “Mul­ti­func­tion­al liq­uid crys­talline com­pounds and hybrid nanocom­pos­ite sys­tems” COST IC1208: Inte­grat­ing devices and mate­ri­als: a chal­lenge for new instru­men­ta­tion in ICT, 2013–2017 
 • Pro­jekt NCN, PRELUDIUM nr UMO-2013/09/N/ST8/01777, pt. ”Wpływ struk­tu­ry moleku­larnej oraz domieszek na właś­ci­woś­ci mate­ri­ałów ciekłokrys­tal­icznych w zakre­sie 0,3 – 3 THz” 2014 – 2016 r. 
 • Grant MEiN, 7AMB13PL041, “Chal­leng­ing chi­ral liq­uid crys­tals form­ing smec­tic phas­es for opto­elec­tron­ic appli­ca­tions: struc­tures and prop­er­ties”; Sci­en­tif­ic and tech­no­log­i­cal Czech-Pol­ish bilat­er­al col­lab­o­ra­tive project, Min­istry of Edu­ca­tion, Youth & Sports of the Czech Repub­lic and Pol­ish Min­istry of Edu­ca­tion and Informatics,2015–2016 
 • Grant NCBiR PBR/15–316/2012/WAT, „Środ­ki ochrony wzroku i sprzę­tu przed wysokoen­er­gety­cznym promieniowaniem elek­tro­mag­ne­ty­cznym, w tym laserowym, w sze­rokim zakre­sie wid­ma zgod­nie z ISW TYTAN”, 2012–2016
 • Grant NCBiR PBST/27–339/20/2/WAT, „Inter­fer­ometr laserowy 5D do badań geometrii maszyn”, 2012–2015 
 • Grant NCN, PBS2/A2/16/2013,  „Zapro­jek­towanie i wyko­nanie fan­tomów będą­cych ele­mentem inte­gral­nym metody BSD-DTI”, 2013–2015 
 • POIG.01.03.01–14-016/08, “New Pho­ton­ic Mate­ri­als and their Advanced Appli­ca­tions”, 2007–2015 
 • Grant  MNiSW  RMN/08–966/2014, “Bada­nia nad syn­tezą tlenkowych mate­ri­ałów nanokrys­tal­icznych do zas­tosowań w optoelek­tron­ice”, 2014 
 • Pro­jekt POIG 01.03.01 – 14–016/08 – 00 pt. ”Nowe mate­ri­ały foton­iczne i ich zaawan­sowane zas­tosowa­nia” 2009 – 2013 r.
 • Grant NCBiR E!5933/09/NCBiR/11, ACTIVEYES pt. “Bada­nia i rozwój ciekłokrys­tal­icznych mate­ri­ałów i nowych ciekłokrys­tal­icznych dis­ple­jowych komórek dla akty­wnych oku­larów 3D”, 2010 – 2013 r 
 • Pro­jekt POIG 01.03.01 – 14–016/08 – 00 pt. ”Nowe mate­ri­ały foton­iczne i ich zaawan­sowane zas­tosowa­nia” 2009 – 2013 r. 
 • Grant NCBiR E!5933/09/NCBiR/11, ACTIVEYES pt. “Bada­nia i rozwój ciekłokrys­tal­icznych mate­ri­ałów i nowych ciekłokrys­tal­icznych dis­ple­jowych komórek dla akty­wnych oku­larów 3D”, 2010 – 2013 r 
 • Pro­jekt roz­wo­jowy NCBiR nr 0R00001812 pt.” Opra­cow­anie tech­nologii dekon­t­a­m­i­nacji wnętrz za pomocą walo­ry­zowanego nadtlenku wodoru oraz mieszanin gazowego nadtlenku wodoru z nadtlenka­mi organ­iczny­mi, amo­ni­akiem oraz ami­nami”, 2010 – 2013 r. 
 • Pro­jekt badaw­czy roz­wo­jowy, 0114/RIT00/2010/12, pt. „Przes­tra­jalne ciekłokrys­tal­iczne przetworni­ki na zakres THz i GHz”, kon­sor­cjum naukowo-prze­mysłowego, 2010 – 2012 r.
 • Pra­ca Badaw­cza Statu­towa WAT 23 827, pt. „Krysz­tały domieszkowane i kom­pozy­ty ciekłokrys­tal­iczne dla zas­tosowań foton­icznych”, 2010 – 2012 r. 
 • Grant zamaw­iany WAT z firmy RUAG Schweiz AG, pt. „Opra­cow­anie fil­trów ciekłokrys­tal­icznych do sys­te­mu ochrony prze­ci­wlaserowej”, 2012 r. 
 • Grant NCBIR nr 179908, Pro­gram PBS pt. “Inter­fer­ometr laserowy 5D do badań geometrii maszyn”, 2012 – 2015 r. 
 • Pro­jekt badaw­czy Nr 1955/B/H03/2011/40 NCN pt. „Rola defek­tów sieci krys­tal­icznej w pro­ce­sie lokalnego łama­nia symetrii w związkach ABO3 o struk­turze per­owski­tu”. 
 • Pro­jekt badaw­czy 2282/B/T02/2008/35 MNiSzW pt. „Przes­tra­jal­ny i rekon­fig­urowany mikro-optoelek­tron­iczny sys­tem przełącza­nia syg­nału dla fotoni­ki i teleko­mu­nikacji”, zakońc­zony w maju 2011r.
 • Pro­jekt badaw­czy 3752/B/T02/2008/35 MNiSzW pt. „Zapisy holo­graficzne w cien­kich warst­wach smek­ty­cznych fer­roelek­trycznych ciekłych krysz­tałów”, zakońc­zony w październiku 2010 r. 
 • Grant KBN N N507 445034, pt. „Wpływ polarnoś­ci moleku­larnej i warunk­ów ograniczenia na indukcję różnych typów efek­tów elek­troop­ty­cznych w struk­tu­rach wysoko-kątowych anty­fer­roelek­trycznych ciekłych krysz­tałów”, zakońc­zony 2010 r. 
 • Pro­jekt MNiSzW N504 044 32/1417 pt. „Nowe kom­pozy­ty ciekłokrys­tal­iczne”, 2007 – 2009 r. 
 • Pro­jekt Bilat­er­al­ny PAN pt. „ New chi­ral liq­uid crys­tals pos­sess­ing high­ly tilt­ed smec­tic phas­es for opto­elec­tron­ic appli­ca­tions”, Insty­tut Fizy­ki Akademii Nauk Repub­li­ki Czeskiej i Wojskowej Akademii Tech­nicznej, zakońc­zony 2009. 
 • Pro­jekt badaw­czy Grant KBN nr N507 107 31/2555 pt. „ Wery­fikac­ja wpły­wu sprężys­toś­ci powierzch­niowej opisy­wanej stały­mi K13 i K14 na mier­zone stałe mate­ri­ałowe nematy­cznych ciekłych krysz­tałów” , zakońc­zony w październiku 2008 r.
 • Pro­jekt badaw­czy Grant KBN nr 3T08A03426 pt. „ Opra­cow­anie nowej metody wyz­nacza­nia ani­zotropii podat­noś­ci mag­ne­ty­cznej nematy­cznych ciekłych krysz­tałów”, zakońc­zony w kwiet­niu 2006 r. 
 • Grant (inwest­y­c­ja aparatur­owa) 4956/IA/120/2004 pt. „Stanowisko tech­no­log­iczne –pomi­arowe do badań ciekłokrys­tal­icznych mate­ri­ałów fotore­frak­cyjnych”, zakońc­zony w lipcu 2005 r. 
 • Pro­jekt badaw­czy KBN 4T11B03824 pt. „Trwały i odnaw­ial­ny zapis holo­gramów w cien­kich fotore­frak­cyjnych warst­wach domieszkowanych ciekłych krysz­tałów”, zakońc­zony w grud­niu 2005 r. 
 • Pra­ca Badaw­cza Włas­na nr PBW 875/04 WAT, pt. „Wysokoką­towe anty­fer­roelek­tryczne smek­ty­czne ciekłe krysz­tały dla tech­nologii optoelek­tron­icznych”,  zakońc­zony 2004 r. 
 • Pro­jekt badaw­czy NATO 762/24 pt. „ Sur­face and bulk medi­at­ed pho­tore­frac­tiv­i­ty of liq­uid crys­tals and their appli­ca­tion for opti­cal pro­cess­ing”, zakońc­zony w listopadzie 2004 r.
 • Pro­jekt badaw­czy Grant KBN nr 7T08A02721 pt. „ Nowa meto­da wyz­nacza­nia energii kotwiczenia direk­to­ra nematy­cznej warst­wy ciekłokrys­tal­icznej na podłożu stałym”, zakońc­zony w lipcu 2003 r. 
 • Pro­jekt badaw­czy KBN – 7T08A06121 pt. „Opty­mal­iza­c­ja ciekłokrys­tal­icznego dis­ple­ja odbi­ciowego” zakońc­zony w grud­niu 2003 r. 
 • Pro­jekt badaw­czy N N202 105336 MNiSW pt. „Wpływ pod­wójnego i potrójnego domieszkowa­nia monokrysz­tałów KGd(WO4)2 oraz KGd1-xHox(WO4)2 wybrany­mi jon­a­mi ziem rzad­kich na włas­noś­ci fizy­czne badane meto­da­mi spek­troskopii Ramana i Bril­louina”. 
 • Pro­jekt badaw­czy N 515 057 32/4052 MNiSW pt. „Domieszkowane iterbem monokrysz­tały tlenkowe zaw­ier­a­jące ste­chiom­e­tryczny neodym – mate­ri­ały do zas­tosowań w przełącznikach opty­cznych”. 
 • Dotac­ja KBN do SPUBM pt. „Opty­ka adap­ta­cyj­na dla laserów” przyz­nana do pro­jek­tu „Adap­tive Optics Oper­a­tions for Lasers” ADAPTOOL, 5 Pro­gram Ramowy, nr HPRI-CT-1999 – 50012 wydzielone zadanie – doty­czącego przetworników ciekłokrys­tal­icznych, zakońc­zony w grud­niu 2002 r.
 • Pro­jekt badaw­czy KBN 8 T11B 05615 pt. „Bada­nia efek­tów elek­troop­ty­cznych w ciekłych krysz­tałach umożli­wia­ją­cych zapisy holo­graficzne w cza­sie rzeczy­wistym” zakońc­zony we wrześniu 2000 r. 
 • Pro­jekt badaw­czy KBN 7T08C06614 pt. „Bada­nia efek­tów elek­troop­ty­cznych w ciekłych krysz­tałach w celu uzyska­nia maksy­mal­nego kąta dobrego widzenia”, zakońc­zony w grud­niu 2000 r. 
 • Pro­jekt badaw­czy Grant KBN nr 7T08A02214 pt. „Kom­plek­sowa meto­da wyz­nacza­nia para­metrów mate­ri­ałowych ciekłych krysz­tałów” , zakońc­zony w mar­cu 2000 r. 
 • Pro­jekt badaw­czy KBN 8T11D00608 zakońc­zony w grud­niu 1998 r. 
 • Pro­jekt badaw­czy Grant KBN nr 7T08A02308 pt. „ Półem­pirycz­na meto­da wyz­nacza­nia potenc­jału odd­zi­ały­wa­nia nematy­cznego ciekłego krysz­tału z podłożem”, zakońc­zony w lutym 1997 r.
 • Pro­jekt badaw­czy KBN 8S50104907 pt. „Bada­nia fizy­czne nowych mate­ri­ałów ciekłokrys­tal­icznych dla dis­ple­jów”, zakońc­zony w czer­w­cu 1997 r