PRACOWNICY


KIEROWNIK ZAKŁADU 

dr hab. inż. Wik­tor Piecek, 

pro­fe­sor uczel­ni 

 tel. +48 261 839 731
budynek 5 pokój 102
e-mail: wiktor.piecek@wat.edu.pl 

Dr hab. inż. Wik­tor Piecek jest absol­wen­tem Wojskowej Akademii Tech­nicznej, kierunku Fizy­ka Tech­nicz­na. Stu­dia ukończył w 1991 roku uzysku­jąc tytuł mgr inż. na pod­staw­ie pra­cy mag­is­ter­skiej pt. „Rentgenograficzne bada­nia struk­tur ter­motropowych smek­ty­cznych ciekłych krysz­tałów” (pro­mo­tor dr hab. inż. Edward Michal­s­ki, prof. uczel­ni), wyróżnionej nagrodą Rek­tor WAT. Od 1991 roku jest zatrud­niony w WAT. Po uzyska­niu stop­nia mgr. inż. odbył krótkoter­mi­nowy staż naukowo-tech­no­log­iczny w Chalmers Uni­ver­si­ty w Goete­borgu (sier­pień 1997 roku), w zes­pole prof. Sve­na T. Lager­wal­la. Stopień naukowy dok­to­ra nauk tech­nicznych, w dyscy­plin­ie inżynieria mate­ri­ałowa, spec­jal­ność ciekłe krysz­tały, uzyskał uch­wałą Rady Wydzi­ału Inżynierii, Chemii i Fizy­ki Tech­nicznej Wojskowej Akademii Tech­nicznej w 1998 roku na pod­staw­ie obrony rozprawy dok­torskiej pt. „Badanie efek­tów elek­tro-opty­cznych w fer­roelek­trycznych ciekłych krysz­tałach”, której pro­mo­torem był prof. dr hab. inż. Zbig­niew Raszews­ki. Za tę pracę został wyróżniony nagrodą Rek­to­ra WAT w konkur­sie na najlep­szą pracę dok­torską obro­nioną w WAT roku aka­demickim 1998/1999. W roku 2000, w konkur­sie NATO, uzyskał stype­ndi­um na odby­cie stażu naukowego w Van­der­bilt Uni­ver­si­ty (Nashville, TN, USA), gdzie spędz­ił 13 miesię­cy w zes­pole prof. P. Kaszyńskiego. W trak­cie stażu zaj­mował się bada­ni­a­mi fizy­czny­mi rod­nikowych mate­ri­ałów ciekłokrys­tal­icznych oraz mate­ri­ałów mezo­gen­nych o struk­turze moleku­larnej, zaw­ier­a­jącej klat­ki karbo­ra­nowe. W lat­ach 2003 – 2007 współpra­cow­ał inten­sy­wnie z Nanyang Tech­no­log­i­cal Uni­ver­si­ty w Sin­ga­purze (zespół prof. E. X. W. Sun), gdzie odbył łącznie niemal półroczny staż. Odbył także krótkoter­mi­nowe staże naukowo-tech­no­log­iczne w Sin­ga­pore Poly­tech­nic oraz HKUST w Hongkongu. Stopień naukowy dra hab. uzyskał w 2013 roku na pod­staw­ie osiąg­niecia naukowego obe­j­mu­jącego cykl pub­likacji i opra­cow­anie mono­graficzne pt. “Właś­ci­woś­ci fizy­czne ortokon­icznej smek­ty­cznej fazy anty­fer­roelek­trycznej”. Dr hab. inż. Wik­tor Piecek jest autorem i współau­torem pon­ad 120 130 pub­likacji ze współczyn­nikiem wpły­wu IF i pon­ad 50 prac opub­likowanych w mate­ri­ałach pokon­fer­en­cyjnych (w tym z IF). Według bazy Web of Sci­ence opub­likowane prace cytowane były pon­ad 1300 1700 razy, w tym pon­ad 900 1300 bez auto­cy­towań. Indeks Hirscha tych prac wynosi 17 21 wg bazy Web of Sci­ence (18 21 wg bazy Sco­pus, 20 23 wg Google Search Cita­tions). Pozostały dorobek naukowy obe­j­mu­je pon­ad­to autorstwo 39 wygłos­zonych komu­nikatów kon­fer­en­cyjnych (w tym 11 refer­atów zapros­zonych i ple­narnych), kierowanie 3. pro­jek­ta­mi naukowym, na które udzielono grantów w otwartych konkur­sach KBN/NCBiR/NCN), kierowanie 55. kon­sor­c­jal­ny­mi zespoła­mi naukowy­mi w kon­sor­c­jach real­izu­ją­cych wspólne pro­jek­ty naukowe uzyskane w otwartych konkur­sach (w tym obec­nie kierowanie zespołem WAT, współre­al­izu­ją­cym grant UE – FETOpen), kierowanie 1. między­nar­o­dowym pro­jek­tem bilat­er­al­nym NAWA, współre­al­iza­c­ja grantu z konkur­su Polonez 3 (współ­fi­nan­sowanego w ramach inic­jaty­wy HORYZONT 2020) na real­iza­cję badań dr Evy Otón – Mar­tinez w zes­pole naukowym ZFiTK, udzi­ał w 28. pro­jek­tach kra­jowych i 8. pro­jek­tach między­nar­o­dowych, współau­torstwo 2 udzielonych paten­tów i 2 zgłoszeń paten­towych (w trak­cie wal­i­dacji). Dr hab. W. Piecek jest autorem 3 recen­zji pro­jek­tów naukowych (w tym zagranicznych), 4 recen­zji rozpraw dok­tors­kich (w tym 2 zagranicznych – z Hisz­panii i z Indii). Był także członkiem komitetów orga­ni­za­cyjnych kilku­nas­tu między­nar­o­dowych kon­fer­encji naukowych, w tym świa­towych i europe­js­kich (w tym dwukrot­nie był chair­manem kon­fer­encji między­nar­o­dowej i dwukrot­nie co-chair­manem). Jest członkiem-założy­cielem Pol­skiego Towarzyst­wa Ciekłokrys­tal­icznego (PTC) i członkiem Pol­skiego Towarzyst­wa Foton­icznego. W kadencji 2016 – 2020 był prze­wod­niczą­cym komisji rewiz­yjnej PTC, obec­nie jest wiceprze­wod­niczą­cym PTC. Od 2016 roku jest członkiem komisji sen­atu WAT ds. roz­wo­ju, sen­a­torem WAT w kadencji 2020 – 2024, zastępcą prze­wod­niczącego Komisji ds. Nau­ki rady dyscy­pliny inżynieria mate­ri­ałowa. Został wyróżniony tytułem zasłużonego nauczy­ciela aka­demick­iego WAT. W swo­jej pra­cy naukowej zaj­mu­je się bada­ni­a­mi mate­ri­ałów foton­icznych (głównie ciekłokrys­tal­icznych) oraz struk­tur je wyko­rzys­tu­ją­cych oraz rozważań tech­nicznych doty­czą­cych wysokosprawnych przetworników elek­troop­ty­cznych dla inter­fer­ometrii opty­cznej i opty­ki dyfrak­cyjnej, środ­ków ochrony wzroku i opty­ki zin­te­growanej. Jest współau­torem mono­grafii „Liq­uid Crys­tal Light Mod­u­la­tors: Revised Edi­tion” (DOI: 10.2174/97898114702261200101). Był pro­mo­torem 2 2 rozpraw dok­tors­kich (prace wyróżnione) i 4 prac inżynier­s­kich (2 wyróżnione). Wykła­da Fizykę Ogól­ną, Chemię Teo­re­ty­czną, Fizy­czne Pod­stawy Tech­nik Anal­i­ty­cznych i Pod­stawy Inżynierii Foton­icznej. 

prof. dr hab. inż. Stanisław Kłosow­icz 

 tel. +48 261 839 239
budynek 5 pokój 212
e-mail: stanislaw.klosowicz@wat.edu.pl 

Prof. dr hab. inż. Stanisław Kłosow­icz ukończył w 1979 roku stu­dia na Wydziale Chemii i Fizy­ki Tech­nicznej WAT (kierunek Chemia). Pracę dok­torską pt. „Wpływ domieszek dyfun­du­ją­cych z fazy stałej na skok śru­by cho­les­terycznych ciekłych krysz­tałów” pod kierown­ictwem prof. dr hab. inż. Józe­fa Żmii obronił na Wydziale Chemii i Fizy­ki Tech­nicznej WAT w 1982 roku. W roku 1999 uzyskał stopień dra hab. na pod­staw­ie rozprawy „Kom­pozy­ty ciekłokrys­tal­iczne typu PDLC”. W roku 2006 uzyskał tytuł pro­fe­so­ra nauk tech­nicznych. W lat­ach 1996 – 2002 był kierown­ikiem Zakładu Fizy­ki i Tech­nologii Krysz­tałów, w lat­ach 2003 – 2006 prodziekanem ds. naukowych Wydzi­ału Inżynierii, Chemii i Fizy­ki Tech­nicznej WAT, a w lat­ach 2006 – 2012 prodziekanem ds. naukowych Wydzi­ału Nowych Tech­nologii i Chemii WAT. Prof dr. hab. inż. Stanisław Kłosow­icz jest autorem prac indek­sowanych przez Insty­tut w Filadelfii (ISI Web of Knowl­edge), w cza­sopis­mach takich jak Mol­e­c­u­lar Crys­tals and Liq­uid Crys­tals, Jour­nal of Mol­e­c­u­lar Liq­uids, Phys­i­ca E, Jour­nal of Alloys and Com­pounds, Opti­cal Mate­ri­als i innych, cytowanych pon­ad 370 razy, z indek­sem h=12. Obec­nie zaj­mu­je się tech­nologią i zas­tosowaniem kom­pozytów ciekłokrys­tal­icznych.


prof. dr hab. inż. Janusz Par­ka 

 tel. +48 261 839 472
budynek 5 pokój 201
e-mail: janusz.parka@wat.edu.pl 

Prof. dr hab. inż. Janusz Par­ka pracu­je na stanowisku pro­fe­so­ra zwycza­jnego w Insty­tu­cie Fizy­ki Wojskowej Akademii Tech­nicznej. W lat­ach 1977 – 1989 prowadz­ił bada­nia w zakre­sie efek­tów bar­wnych w ciekłych krysz­tałach. Badał właś­ci­woś­ci elek­troop­ty­czne ciekłokrys­tal­icznych mieszanin złożonych z azoksyzwiązków, estrów i izo­ti­o­cy­ja­ni­anów oraz dichroiczne bar­wni­ki azowe, azome­ti­mowe i antra­chi­nonowe. Zaj­mował się efek­ta­mi dwójłom­noś­ciowy­mi, efek­ta­mi m.in. typu super­skrę­conego nematy­ka oraz zjawiskiem prze­jś­cia fazowego cho­les­teryk – nematyk w ciekłych krysz­tałach. W lat­ach 1982 – 1994 uczest­niczył w real­iza­cji tem­aty­ki związanej z zas­tosowaniem ciekłych krysz­tałów do zobra­zowa­nia infor­ma­cji. Pra­cow­ał nad wprowadze­niem nowych rozwiązań tech­no­log­icznych do pro­dukcji wyświ­et­laczy ciekłokrys­tal­icznych, szczegól­nie dot. efek­tu goś­cia-gospo­darza. Opra­cow­ał (jako autor lub współau­tor) mod­ele użytkowe i pro­to­typy bar­wnych cyfrowych wyświ­et­laczy ciekłokrys­tal­icznych, wyświ­et­lacza do zas­tosowa­nia w desce rozdziel­czej samo­chodu FSO i wyświ­et­lacza do szy­bow­ca PW5 (1999 – 2000), opra­cow­anego w Politech­nice Warsza­wskiej. W roku 1994 rozpoczął bada­nia nad wyko­rzys­taniem właś­ci­woś­ci fotore­frak­cyjnych nematy­cznych ciekłych krysz­tałów do zobra­zowań holo­graficznych. Zre­al­i­zował, jako jeden z kilku pier­wszych w Polsce i na świecie, dynam­iczne zapisy holo­graficzne z wyko­rzys­taniem domieszkowanych bar­wnika­mi ciekłych krysz­tałów. Zagad­nienia te są obec­nie bard­zo inten­sy­wnie badane na świecie, ze wzglę­du na możli­woś­ci ich zas­tosowa­nia do opty­cznego przetwarza­nia infor­ma­cji oraz w teleko­mu­nikacji. Prace prof. Janusza Par­ki doty­czące tych zagad­nień są wielokrot­nie cytowane w lit­er­aturze świa­towej (pon­ad 1000 cytowań). Obec­nie prof. Janusz Par­ka kon­tynu­u­je bada­nia nt. zagad­nień fotore­frakcji w nematy­cznych i smek­ty­cznych ciekłych krysz­tałach do dynam­icznych i stałych zapisów holo­graficznych. Jest współau­torem mono­grafii „Dis­ple­je ciekłokrys­tal­iczne – fizy­ka, tech­nolo­gia, zas­tosowanie”, wydanej przez Państ­wowe Wydawnict­wo Naukowe. Uczest­niczył w real­iza­cji wielu grantów kra­jowych i między­nar­o­dowych. Prowadzi zaję­cia dydak­ty­czne z Fizy­ki Ogól­nej, Tech­nicznych Zas­tosowań Fizy­ki, Optoelek­tron­icznych Tech­nik Obra­zowa­nia Infor­ma­cji oraz Zaawan­sowanych Metod Opty­cznego Przetwarza­nia Infor­ma­cji. Był kierown­ikiem pon­ad 40. prac dyplo­mowych – inżynier­s­kich i mag­is­ter­s­kich – oraz pro­mo­torem 5. prac dok­tors­kich. Współpracu­je z ośrod­ka­mi naukowy­mi w kra­ju i za granicą, m.in. z Politech­niką Warsza­wską (jako prof. ndzw. w lat­ach 2003 – 2019) i Politech­ni­ka Wrocławską (współpra­ca wielo­let­nia) oraz od kilku­nas­tu lat z Insty­tutem Fizy­ki Ukraińskiej Akademii Nauk w Kijowie, Insty­tutem Elek­tron­i­ki Białoruskiej Akademii Nauk w Mińsku, z Insty­tutem Fizy­ki Uni­w­er­syte­tu Stanowego w Cleve­land (USA). Uczest­niczył wielokrot­nie w wykładach na zaprosze­nie w uni­w­er­syte­tach we Włoszech, Ukrainie, Kor­ei, Rosji, Chi­nach i USA. Jest uczest­nikiem komitetów naukowych kra­jowych i między­nar­o­dowych kon­fer­encji doty­czą­cych tem­aty­ki ciekłych krysz­tałów. Jest członkiem Pol­skiego Towarzyst­wa Wzros­tu Krysz­tałów i Pol­skiego Towarzyst­wa Foton­icznego, Pol­skiego Towarzyst­wa Ciekłokrys­tal­icznego. Za osiąg­nię­cia naukowe był wielokrot­nie nagradzany, m.in.: nagrodą Preze­sa Rady Min­istrów, sześ­ciokrot­nie nagro­da­mi rek­torski­mi oraz kra­jowym i między­nar­o­dowym wyróżnie­niem za nowa­torskie rozwiąza­nia tech­niczne. Obec­nie zaj­mu­je się badaniem meta­ma­te­ri­ałów, głównie hiper­bol­icznych i przes­tra­jal­nych. Indeks Hirscha wg bazy Sco­pus h = 18.


dr hab. inż. Paweł Perkows­ki, 

pro­fe­sor uczel­ni 

 tel. +48 261 839 579
budynek 5 pokój 202
e-mail: pawel.perkowski@wat.edu.pl 

Dr hab. inż. Paweł Perkows­ki jest absol­wen­tem Wojskowej Akademii Tech­nicznej kierunku Fizy­ka Tech­nicz­na. Stu­dia ukończył w 1993 roku z wyróżnie­niem. Dok­torat pt. „Badanie rotacji molekuł chi­ral­nych wokół długiej osi w fer­roelek­trycznym smek­tyku C*” obronił w 1997 roku (pro­mo­tor dr hab. inż. Zbig­niew Raszews­ki). W roku 2000 prze­by­wał na rocznym stażu podok­torskim w Uni­w­er­syte­cie Tohoku (Japonia). Kolok­wium habil­i­ta­cyjne w dyscy­plin­ie inżynieria mate­ri­ałowa nt. „Spek­troskopia dielek­trycz­na fer­roelek­trycznych ciekłych krysz­tałów” obronił w 2011 roku. Jest współau­torem 117 pub­likacji w peri­odykach ze współczyn­nikiem wpły­wu IF. Wygłosił kilka­naś­cie wykładów na kon­fer­enc­jach między­nar­o­dowych. Był kierown­ikiem oraz wykon­aw­cą pro­jek­tów przyz­nanych w konkur­sach otwartych. Prowadzi zaję­cia z Fizy­ki Ogól­nej, Spek­troskopii Dielek­trycznej oraz Zas­tosowa­nia Kom­put­erów w Pomi­arach i Sterowa­niu. Jest pop­u­laryza­torem wiedzy fizy­cznej. W roku 2020 został weter­anem Ligi Zadan­iowej miesięczni­ka pop­u­larnonaukowego Delta. Zre­cen­zował blisko 100 artykułów w cza­sopis­mach indek­sowanych. Był pro­mo­torem dwóch obro­nionych prze­wodów dok­tors­kich. Zre­cen­zował 2 habil­i­tac­je oraz 5 dok­toratów, w tym dwa zagraniczne: z Uni­w­er­syte­tu Karo­la w Pradze (Repub­li­ka Czes­ka) oraz z Uni­w­er­syte­tu w Alla­habadzie (Indie). Był członkiem komitetów orga­ni­za­cyjnych kilku­nas­tu między­nar­o­dowych kon­fer­encji naukowych, w tym świa­towych i europe­js­kich. W lat­ach 2012 – 16 był sekre­tarzem Pol­skiego Towarzyst­wa Ciekłokrys­tal­icznego, sekre­tarzem Komisji ds. ksz­tałce­nia przy Sena­cie WAT, pełnomoc­nikiem Dziekana Wydzi­ału ds. jakoś­ci ksz­tałce­nia oraz zastępcą prze­wod­niczącego Między­wydzi­ałowej Komisji Wybor­czej WAT. W lat­ach 2012 – 15 był opiekunem stu­denck­iego Koła Naukowego Fizyków. W lat­ach 2016 – 20 był prodziekanem Wydzi­ału WTC ds. naukowych. Od roku 2016 do chwili obec­nej jest kierown­ikiem studiów dok­toranc­kich. Od roku 2019 jest wiceprze­wod­niczą­cym Rady Naukowej dyscy­pliny inżynieria mate­ri­ałowa w WAT. Został wywróżony tytułem zasłużonego nauczy­ciela aka­demick­iego WAT oraz medalem Komisji Edukacji Nar­o­dowej. W swo­jej pra­cy naukowej zaj­mu­je się odd­zi­ały­waniem pola elek­trycznego różnej częs­totli­woś­ci z mate­ri­ała­mi ciekłokrys­tal­icznym. Stworzył mod­el umożli­wia­ją­cy wye­lim­i­nowanie efek­tów pasożyt­niczych z wyników pomi­arów dielek­trycznych.


dr hab. inż. Jerzy Zielińs­ki, 

pro­fe­sor uczel­ni 

 tel. +48 261 837 545
budynek 5 pokój 218
e-mail: jerzy.zielinski@wat.edu.pl 

Dr hab. inż. Jerzy Zielińs­ki jest absol­wen­tem Wydzi­ału Chemii i Fizy­ki Tech­nicznej WAT, kierunek Fizy­ka Tech­nicz­na, spec­jal­ność – elek­tron­i­ka kwan­towa. W ramach pra­cy mag­is­ter­skiej pod­jął bada­nia nowych wów­czas (rok 1974) mate­ri­ałów określanych mianem „Ciekłe krysz­tały”. Później bada­nia te kon­tyn­uował – zasad­nicza dzi­ałal­ność naukowa dr hab. inż. Jerzego Zielińskiego związana jest z bada­ni­a­mi efek­tów elek­troop­ty­cznych w cien­kich warst­wach ciekłych krysz­tałów. Pier­wsze prace z lat 70-tych doty­czyły odt­worzenia efek­tów RD i TN i opra­cow­a­nia dla nich ory­gi­nal­nych pol­s­kich mieszanin o sze­rokim zakre­sie tem­per­atur pra­cy. Kole­jne etapy to bada­nia dot. efek­tów pozwala­ją­cych na budowę ekranów adresowanych mul­ti­plek­sowo, efek­tów real­i­zowanych w warst­wach smek­ty­cznych ciekłych krysz­tałów, wprowadze­nie tech­nologii foto­porząd­kowa­nia do budowy przetworników na bazie nematy­cznych ciekłych krysz­tałów, poszuki­wanie efek­tów pozwala­ją­cych na zbu­dowanie bar­wnych wyświ­et­laczy pracu­ją­cych w modzie odbi­ciowym. Pon­ad­to dr Zielińs­ki prowadzi bada­nia z zakre­su różnych tech­nik zobra­zowa­nia, w szczegól­noś­ci tech­ni­ki plaz­mowej i organ­icznych diod elek­tro­lu­mi­nes­cen­cyjnych. Wyni­ki badań dr Jerzego Zielińskiego (po uzyska­niu stop­nia dr hab.) zostały opub­likowane w ok. 130 ory­gi­nal­nych pra­cach naukowych. Pon­ad 60 z nich ukaza­ło się w cza­sopis­mach indek­sowanych. Był wybier­any członkiem Komite­tu Krys­ta­lo­grafii PAN, jest Prze­wod­niczą­cym Pol­skiego Towarzyst­wa Ciekłokrys­tal­icznego (wybrany na drugą kadencję do 2020 roku).


dr Urszu­la Chodor­ow

Zastęp­ca Dyrk­to­ra Insty­tu­tu Fizy­ki Tech­nicznej

tel. +48 261 839 558
budynek 100 pokój 95
e-mail: urszula.chodorow@wat.edu.pl 

Dr Urszu­la Chodor­ow jest absol­wen­tką Wydzi­ału Fizy­ki Uni­w­er­syte­tu w Białym­stoku. Tytuł mag­is­tra uzyskała w roku 2009. Pracę dok­torską pt. „Właś­ci­woś­ci i zas­tosowa­nia mate­ri­ałów ciekłokrys­tal­icznych w zakre­sie ter­a­her­cowym” obroniła w 2015 roku na Wydziale Nowych Tech­nologii i Chemii w Wojskowej Akademii Tech­nicznej (pro­mo­tor – prof. dr hab. inż. Janusz Par­ka). Spec­jal­izu­je się w bada­ni­ach opty­cznych i elek­troop­ty­cznych mate­ri­ałów ciekłokrys­tal­icznych oraz w charak­teryza­cji opty­cznej cien­kich warstw przy uży­ciu elip­sometrii. Jest autorką i współau­torką pub­likacji w cza­sopis­mach z listy filadelfi­jskiej, takich jak: Liq­uid Crys­tals, Mate­ri­als, AIP Advances, Phase Tran­si­tions, Mol­e­c­u­lar Crys­tals and Liq­uid Crys­tals, cytowanych pon­ad 100 razy, z indek­sem Hirscha równym 7. Była kierown­ikiem w jed­nym pro­jek­cie naukowym finan­sowanym przez NCN oraz w trzech uczel­ni­anych w ramach Roz­wo­ju Młodych Naukow­ców. W roku 2014 za wyni­ki naukowe otrzy­mała stype­ndi­um Marsza­ł­ka Wojew­ództ­wa Mazowieck­iego w ramach pro­jek­tu „Rozwój nau­ki – roz­wo­jem regionu – stype­n­dia i wspar­cie towarzyszące dla mazowiec­kich dok­toran­tów”. Odbyła staże zagraniczne w Wielkiej Bry­tanii, Niem­czech i Hong Kongu. Od 2016 roku jest zatrud­niona na stanowisku adi­unk­ta na Wydziale Nowych Tech­nologii i Chemii w Insty­tu­cie Fizy­ki Tech­nicznej w WAT. Od 2020 roku pełni funkcję Zastęp­cy Dyrek­to­ra Insty­tu­tu Fizy­ki na Wydziale Nowych Tech­nologii i Chemii.


dr inż. Maciej Chrunik 

tel. +48 261 837 066
budynek 5 pokój 215
e-mail: maciej.chrunik@wat.edu.pl  

Dr inż. Maciej Chrunik ukończył z wyróżnie­niem stu­dia na Wydziale Nowych Tech­nologii i Chemii WAT na kierunku Inżynieria Mate­ri­ałowa w 2012 roku. Następ­nie real­i­zował stu­dia dok­toranck­ie w WTC, po ukończe­niu których uzyskał w 2017 roku stopień naukowy dok­to­ra nauk tech­nicznych (z wyróżnie­niem Rady WTC oraz indy­wid­u­al­ną Nagrodą Rek­to­ra-Komen­dan­ta WAT) na pod­staw­ie obrony rozprawy dok­torskiej pt. „Mono- i nanokrysz­tały rom­bowych boranów biz­mu­tu do zas­tosowań w optyce nielin­iowej” (pro­mo­tor – prof. dr hab. inż. Stanisław Kłosow­icz). Jest lau­re­atem I eta­pu 16 edy­cji konkur­su ABB na najlep­szą rozprawę dok­torską. Zatrud­niony w ZFiTK od 2016 roku. Prowadzi zaję­cia dydak­ty­czne z Fizy­ki Ogól­nej oraz przed­miotów kierunk­owych: Fizy­cznych Właś­ci­woś­ci Krysz­tałów, Tech­nologii Mate­ri­ałów Funkcjon­al­nych i Krys­ta­lo­grafii. Jest współau­torem 37 pub­likacji naukowych w cza­sopis­mach indek­sowanych (indeks Hirscha 11), 6 rozdzi­ałów w mono­grafi­ach oraz pon­ad 60 komu­nikatów kon­fer­en­cyjnych (kra­jowych i zagranicznych). Uczest­niczył w 14 pro­jek­tach badaw­c­zo-roz­wo­jowych. Jest recen­zen­tem w wysoko punk­towanych cza­sopis­mach, m.in. w Sci­en­tif­ic Reports i Inor­gan­ic Chem­istry. Prace badaw­cze dr. inż. Macie­ja Chruni­ka wpisu­ją się w dyscy­plinę inżynierii mate­ri­ałowej i sku­pi­one są na grupie zaawan­sowanych funkcjon­al­nych mate­ri­ałów do zas­tosowań w optyce i elek­tron­ice. Oprócz mate­ri­ałów fer­roelek­trycznych i lumi­nes­cen­cyjnych, szczegól­nym zain­tere­sowaniem dr. inż. Macie­ja Chruni­ka są niecen­trosym­e­tryczne krysz­tały domieszkowane jon­a­mi met­ali ziem rzad­kich do gen­er­acji wyższych har­mon­icznych światła, samopod­wa­ja­nia częs­totli­woś­ci promieniowa­nia oraz innych efek­tów opty­cznie nielin­iowych. Dr inż. Maciej Chrunik zaj­mu­je się głównie syn­tezą nieor­gan­icznych nano­ma­te­ri­ałów tlenkowych, a także proce­sa­mi wzros­tu monokrysz­tałów. Jed­nym z głównych jego zadań jest doskonale­nie tech­nologii mate­ri­ałów o restryk­cyjnych warunk­ach krys­tal­iza­cji, otrzymy­wanych głównie meto­da­mi rozt­worowy­mi. Posi­a­da doświad­cze­nie w obsłudze i pra­cy z zaawan­sowanym sys­te­mem dyfrak­cyjnym i opro­gramowaniem do obliczeń krys­ta­lo­graficznych (anal­izy fazowej, jakoś­ciowo – iloś­ciowej, metody Rietvel­da, etc.). Wykonu­je też pod­sta­wowe bada­nia rentgenos­truk­tu­ralne smek­ty­cznych ciekłych krysz­tałów. Od 2022 r. pełni funkcję importera pub­likacji do Pol­skiej Bib­li­ografii Naukowej i Bazy Wiedzy WAT w dyscy­plin­ie inżynierii mate­ri­ałowej.


dr inż. Rafał Kow­erdziej 

tel. +48 261 839 472
budynek 5 pokój 210
e-mail: rafal.kowerdziej@wat.edu.pl 

Dr inż. Rafał Kow­erdziej jest absol­wen­tem Wydzi­ału Nowych Tech­nologii i Chemii WAT na kierunku Fizy­ka Tech­nicz­na, spec­jal­ność – fizy­ka kom­put­erowa. Jego dzi­ałal­ność naukowa kon­cen­tru­je się na bada­ni­ach mikro- i nanos­truk­tur meta­ma­te­ri­ałowych o przes­tra­jal­nych właś­ci­woś­ci­ach refrak­cyjnych, w których wyko­rzys­tu­je się efekt syn­er­gety­czny, tj. współdzi­ała­nia zjawisk i właś­ci­woś­ci fizy­cznych ele­men­tów będą­cych skład­nika­mi struk­tu­ry. Bada­nia mają na celu wykrycie ich nowych funkcjon­al­noś­ci oraz wskazanie możli­wych zas­tosowań. W roku 2014 z wyróżnie­niem obronił rozprawę dok­torską pt. „Liq­uid crys­tal meta­ma­te­r­i­al trans­duc­ers with tun­able para­me­ters in GHz and THz fre­quen­cy range”. Za tę pracę został wyróżniony przez Pol­skie Towarzyst­wo Ciekłokrys­tal­iczne 1. nagrodą za najlep­szą rozprawę dok­torską w roku 2014. Odbył staże zagraniczne w Anglii, Włoszech oraz Hisz­panii i Fin­landii, gdzie uczest­niczył w europe­jskim pro­gramie METAMORPHOSE. Jest dwukrot­nym lau­re­atem (2014 i 2015) prestiżowego stype­ndi­um Start, przyz­nawanego przez Fun­dację na rzecz Nau­ki Pol­skiej. W ramach wykony­wanych prac był kierown­ikiem 3 pro­jek­tów z dziedziny badań pod­sta­wowych – PRELUDIUM, SONATA – oba finan­sowane przez NCN – oraz IUVENTUS PLUS – finan­sowany przez MNiSW. Obec­nie zaś kieru­je pro­jek­tem między­nar­o­dowym CANALETTO finan­sowanym przez Min­istry of For­eign Affairs and Inter­na­tion­al Coop­er­a­tion (Włochy) oraz Nar­o­dową Agencję Wymi­any Aka­demick­iej i real­i­zowanym w ramach współpra­cy bilat­er­al­nej z Uni­ver­si­ty of Cal­abria. W dorobku posi­a­da łącznie 24 pub­likac­je ze współczyn­nikiem wpły­wu IF, w tym 8 z IF>3, m.in. w Sci­en­tif­ic Reports, Applied Physics Let­ters oraz Optics Express. Indeks Hirscha tych prac wynosi 10 wg bazy Sco­pus (11 wg Google Schol­ar). Jest recen­zen­tem w tak uznanych peri­odykach naukowych, jak Advanced Opti­cal Mate­ri­als, ACS Pho­ton­ics, Sci­en­tif­ic Reports, Optics Let­ters, Optics Express, RSC Advances i innych. Należy do Top­ics Board jako Top­ic Edi­tor w cza­sopiśmie Sym­me­try MDPI. Był członkiem komitetów orga­ni­za­cyjnych kilku między­nar­o­dowych kon­fer­encji naukowych o tem­atyce ciekłokrys­tal­icznej. Dwukrot­nie nagrod­zony zespołową Nagrodą Rek­to­ra-Komen­dan­ta WAT. W roku 2020 został lau­re­atem 3let­niego Stype­ndi­um dla Wybit­nych Młodych Naukow­ców przyz­nawanego przez MNiSW. Prowadzi zaję­cia dydak­ty­czne z ćwiczeń rachunkowych oraz zajęć lab­o­ra­to­ryjnych z Fizy­ki Ogól­nej oraz lab­o­ra­to­ri­um z Mate­ri­ałów Funkcjon­al­nych.


dr inż. Andrzej Majchrows­ki 

tel. +48 261 839 487
budynek 5 pokój 1
e-mail: andrzej.majchrowski@wat.edu.pl 

Dr inż. Andrzej Majchrows­ki jest absol­wen­tem Wydzi­ału Chemii Politech­ni­ki Warsza­wskiej. Od 1976 roku jest zatrud­niony w Zakładzie Fizy­ki i Tech­nologii Krysz­tałów WAT. W 1989 roku obronił w WAT z wyróżnie­niem pracę dok­torską pt. „Bada­nia nad pow­ięk­szaniem skali pro­cesów wzros­tu monokrysz­tałów dwut­lenku tel­lu­ru metodą Czochral­skiego” (pro­mo­tor – prof. Tadeusz Łukasiewicz). W kierowanym przez siebie Lab­o­ra­to­ri­um Wzros­tu Krysz­tałów rozwinął stanowiska monokrys­tal­iza­cji mate­ri­ałów tlenkowych, zarówno top­ią­cych się kon­gru­ent­nie (metody Czochral­skiego i Kyropoulosa) jak i niekon­gru­ent­nie (krys­tal­iza­c­ja z rozt­worów wysokotem­per­atur­owych). Rezul­tatem prowad­zonych badań jest opra­cow­anie tech­nologii kilkudziesię­ciu mate­ri­ałów krys­tal­icznych do zas­tosowań m.in. w budowie laserów, optyce nielin­iowej, lumi­nes­cencji i up-kon­wer­sji. Wiele z uzyskanych monokrysz­tałów, w tym otrzy­mane jako drugie na świecie monokrysz­tały PZT z obszaru grani­cy mor­fotropowej, stanow­iło bazę do prowadzenia badań pod­sta­wowych właś­ci­woś­ci fizy­cznych tych mate­ri­ałów w renomowanych ośrod­kach kra­jowych i zagranicznych. Jest autorem pon­ad 290 prac naukowych indek­sowanych w ISI w takich cza­sopis­mach, jak m.in. Nature Com­mu­ni­ca­tions, Sci­en­tif­ic Reports, Phys­i­cal Review B, Jour­nal of Applied Physics, Crys­tal Growth & Design oraz Jour­nal of Alloys and Com­pounds (pon­ad 2200 cytowań bez auto­cy­towań). Indeks Hirscha – 22 (Sco­pus, bez auto­cy­towań). Jest wielokrot­nym lau­re­atem nagród Rek­to­ra WAT, zarówno zespołowych jak i indy­wid­u­al­nych.


dr inż. Rafał Mazur 

tel. +48 261 837 573
budynek 5 pokój 106
e-mail: rafal.mazur@wat.edu.pl 

Dr inż. Rafał Mazur jest absol­wen­tem Politech­ni­ki Radom­skiej im. K. Pułask­iego, ukończył kierunek studiów Tech­nolo­gia Chemicz­na. W roku 2009 uzyskał tytuł mag­is­tra inżyniera w zakre­sie Chemii i Tech­nologii Polimerów. Następ­nie ukończył na Wojskowej Akademii Tech­nicznej stu­dia III stop­nia z zakre­su Inżynierii Mate­ri­ałowej. W roku 2015 uzyskał stopień naukowy dok­to­ra nauk tech­nicznych w zakre­sie inżynierii mate­ri­ałowej i spec­jal­noś­ci przetworni­ki ciekłokrys­tal­iczne, na pod­staw­ie rozprawy dok­torskiej pt. „Mate­ri­ały ciekłokrys­tal­iczne dla akty­wnych przetworników do zobra­zowa­nia 3D” (pro­mo­tor – dr hab. inż. Wik­tor Piecek). W Wojskowej Akademii Tech­nicznej pracu­je od 2013 roku. Obec­nie jego główny obszar zain­tere­sowań obe­j­mu­je tech­nologię i charak­teryza­cję cien­kich warstw opty­cznych oraz przetworników ciekłokrys­tal­icznych. Posi­a­da doświad­cze­nie w pro­jek­towa­niu struk­tur opty­cznych i próżniowych tech­nolo­giach wykony­wa­nia cien­kich warstw opty­cznych, a także bada­ni­ach przetworników elek­troop­ty­cznych. Jest autorem i współau­torem pon­ad 20 pub­likacji ze współczyn­nikiem wpły­wu IF, w tym w takich cza­sopis­mach jak Sci­ence, Light: Sci­ence and Appli­ca­tions, Jour­nal of Light­wave Tech­nol­o­gy.


dr inż. Prze­mysław Moraw­iak 

tel. +48 261 837 573
budynek 5 pokój 104
e-mail: przemyslaw.morawiak@wat.edu.pl 

Dr inż. Prze­mysław Moraw­iak jest absol­wen­tem Wydzi­ału Fizy­ki Tech­nicznej, Infor­maty­ki i Matem­aty­ki Stosowanej, Politech­ni­ki Łódzkiej. W roku 2005 uzyskał tytuł mag­is­tra inżyniera na kierunku Fizy­ka Tech­nicz­na w spec­jal­noś­ci fizy­ka kom­put­erowa. Pra­ca mag­is­ter­s­ka dr. P. Moraw­ia­ka pt. „Symu­lac­je prądów prze­jś­ciowych w warst­wach ciekłych krysz­tałach nematy­cznych” została wyko­nana pod kierunk­iem prof. Grze­gorza Der­fla. W roku 2015 uzyskał stopień dok­to­ra nauk tech­nicznych w dziedzinie inżynieria mate­ri­ałowa na Wydziale Nowych Tech­nologii i Chemii w Wojskowej Akademii Tech­nicznej. Rozprawa dok­tors­ka dr. P. Moraw­ia­ka pt. „Właś­ci­woś­ci fizy­czne i elek­troop­ty­czne smek­ty­cznej fazy anty­fer­roelek­trycznej”, została wyko­nana pod kierunk­iem dr hab. inż. Wik­to­ra Piec­ka, prof. WAT. Dr inż. P. Moraw­iak jest autorem i współau­torem pub­likacji w cza­sopis­mach z listy filadelfi­jskiej, takich jak: Sci­ence, Opti­ca, Sci­en­tif­ic Reports, Optics Express, Jour­nal of Mol­e­c­u­lar Liq­uids, Liq­uid Crys­tals, Phase Tran­si­tions i innych, cytowanych pon­ad 500 razy, z indek­sem Hirscha równym 14. Od 2016 roku jest zatrud­niony na stanowisku adi­unk­ta na Wydziale Nowych Tech­nologii i Chemii w Insty­tu­cie Fizy­ki Tech­nicznej w WAT. Obec­nie dzi­ałal­ność naukowa dr inż. Prze­mysława Moraw­ia­ka związana jest z bada­ni­a­mi właś­ci­woś­ci elek­troop­ty­cznych i rentgenos­truk­tu­ral­nych mate­ri­ałów smek­to­gen­nych, a także pro­jek­towaniem i budową przetworników na peri­o­dach struk­tur fon­icznych dla kryp­tologii kwan­towej i tech­nik zobra­zowa­nia.


dr inż. Mateusz Mrukiewicz 

tel. +48 261 839 579
budynek 5 pokój 209
e-mail: mateusz.mrukiewicz@wat.edu.pl 

Dr inż. Mateusz Mrukiewicz ukończył stu­dia na Wydziale Nowych Tech­nologii i Chemii Wojskowej Akademii Tech­nicznej. Stopień dok­to­ra nauk tech­nicznych w dziedzinie inżynierii mate­ri­ałowej uzyskał z wyróżnie­niem w 2015 roku. Pro­mo­torem rozprawy dok­torskiej był dr hab. inż. Paweł Perkows­ki, prof. WAT. Obec­nie pracu­je w Insty­tu­cie Fizy­ki Tech­nicznej WAT na stanowisku adi­unk­ta badaw­c­zo-dydak­ty­cznego. Jest lau­re­atem konkur­su Mobil­ność Plus orga­ni­zowanego przez Min­is­terst­wo Nau­ki i Szkol­nict­wa Wyższego. W roku 2017 został stype­ndys­tą Fun­dacji Koś­ciuszkowskiej. Odbył staż naukowy w Advanced Mate­ri­als and Liq­uid Crys­tal Insti­tute w Kent State Uni­ver­si­ty w USA. Od sty­cz­nia 2016 roku pełni rolę człon­ka zarzą­du Między­nar­o­dowego Towarzyst­wa Ciekłokrys­tal­icznego. Jest członkiem komite­tu orga­ni­za­cyjnego cyk­lu kon­fer­encji między­nar­o­dowych poświę­conych ciekłym krysz­tałom. Za osiąg­nię­cia naukowe i orga­ni­za­cyjne otrzy­mał dwukrot­nie nagrodę Rek­to­ra-Komen­dan­ta WAT. W swo­jej pra­cy badaw­czej zaj­mu­je się inżynier­ią mate­ri­ałową ciekłych krysz­tałów. Spec­jal­izu­je się w spek­troskopii dielek­trycznej, mikroskopii polaryza­cyjnej oraz w bada­ni­ach elek­troop­ty­cznych. Jest autorem bądź współau­torem kilkudziesię­ciu pub­likacji naukowych w cza­sopis­mach indek­sowanych, m.in. w Liq­uid Crys­tals, Jour­nal of Mol­e­c­u­lar Liq­uids, Jour­nal of Applied Physics oraz Phys­i­cal Review E. Prowadzi zaję­cia dydak­ty­czne z ćwiczeń rachunkowych oraz zajęć lab­o­ra­to­ryjnych z Fizy­ki Ogól­nej.


dr inż. Marek Olifier­czuk 

tel. +48 261 839 379
budynek 5 pokój 203
e-mail: marek.olifierczuk@wat.edu.pl 

Dr inż. Marek Olifier­czuk jest absol­wen­tem Wydzi­ału Inżynierii, Chemii i Fizy­ki Tech­nicznej WAT, kierunek Fizy­ka Tech­nicz­na, który ukończył z wyróżnie­niem w 1995 roku. Pracę dok­torską pt. „Opty­mal­iza­c­ja dis­ple­ja do zobra­zowań wielkowymi­arowych” (pro­mo­tor – dr hab. inż. Jerzy Zielińs­ki, prof. WAT) obronił z wyróżnie­niem w 2000 roku. Od roku 1996 pracu­je w WAT, aktu­al­nie na stanowisku adi­unk­ta naukowo-dydak­ty­cznego w Zakładzie Fizy­ki i Tech­nologii Krysz­tałów. Akty­wnie uczest­niczy w pozyski­wa­niu oraz real­iza­cji prac badaw­czych prowad­zonych w WAT. Aktu­al­nie jest zaan­gażowany m.in. w wielo­let­ni pro­jekt badaw­czy z tak nowoczes­nej dziedziny inżynierii mate­ri­ałowej jak opty­ka ter­a­her­cowa i meta­ma­te­ri­ały. Dr inż. Marek Olifier­czuk jest autorem pon­ad 70-ciu prac indek­sowanych przez Insty­tut w Filadelfii (ISI Web of Knowl­edge), takich jak Optics Express, Jour­nal of Applied Physics, Applied Physics Let­ters czy Opto-Elec­tron­ics Review. Był współor­ga­ni­za­torem 9 renomowanych kon­fer­encji naukowych o zasięgu świa­towym z cyk­lu Con­fer­ence on Liq­uid Crys­tals. Wyni­ki swoich badań przestaw­iał także na 17 kon­fer­enc­jach między­nar­o­dowych, jak również 8 kra­jowych. Prowadzi zaję­cia dydak­ty­czne ze stu­den­ta­mi w zakre­sie Fizy­ki Ogól­nej, Zaawan­sowanych Zas­tosowań Mate­ri­ałów Ciekłokrys­tal­icznych, Mate­ri­ałów Funkcjon­al­nych jak również Numerycznych Metod Wspar­cia Pomi­arów.


dr Eva Otón 

tel. +48 261 837 573
budynek 5 pokój 104
e-mail: eva.oton@wat.edu.pl 

Dr Eva Otón jest absol­wen­tką Politech­ni­ki w Madrycie, gdzie uzyskała dok­torat (między­nar­o­dowy) w 2013 roku z oceną bard­zo dobrą z wyróżnie­niem (cum laude) w zakre­sie inżynierii mate­ri­ałowej. W trak­cie doty­chcza­sowej dzi­ałal­ność naukowej po dok­tora­cie, dr Otón była zatrud­niona w Uni­ver­si­dad Politec­ni­ca de Madrid, wiodącej uczel­ni tech­nicznej Hisz­panii (2 lata) oraz w Japonii, w Nikon and Essilor Inter­na­tion­al Joint Research Cen­ter Co., Ltd. (2 lata). W dorobku posi­a­da łącznie 29 pub­likacji (12 z impact fac­torem powyżej 3), indeks Hirscha 8 (Sco­pus) i 9 (Google Schol­ar), 6 paten­tów, doświad­cze­nie prak­ty­czne w 4 zaawan­sowanych tech­no­log­icznie lab­o­ra­to­ri­ach w różnych kra­jach świa­ta (Pol­s­ka, Japonia, Hisz­pa­nia). W roku 2017 dr Eva Otón, w otwartym konkur­sie NCN Polonez 3, zdobyła grant jako jed­na z 19 osób na 175 złożonych wniosków, na prowadze­nie badań w WAT. Ten prestiżowy grant na kwotę niemal 1 mln PLN był wspó­fi­nan­sowany w ramach per­spek­ty­wy Hory­zont 2020. W trak­cie swoich badań w WAT dr Otón z sukce­sem zaj­mowała się wyt­worze­niem i bada­ni­a­mi nowej gen­er­acji mate­ri­ałów samoor­ga­nizu­ją­cych się dla fotoni­ki. Uzyskała m.in. nowe mate­ri­ały typu fazy błęk­it­nej (BF) o bard­zo sze­rok­iej fazie BF (izotropowej opty­cznie bez pola elek­trycznego, ani­zotropowej z polem), jako pier­wsza, i doty­chczas jedy­na w świecie, pub­liku­je wyni­ki real­iza­cji mon­odomenowych struk­tur typu BF o makroskopowych (cen­tymetrowych) rozmi­arach, a także zaob­ser­wowała efekt laserowa­nia topo­log­icznego ze struk­tur samoor­ga­nizu­ją­cych się typu BF. Dr Otón współpracu­je akty­wnie z zespołem Divi­sion of Elec­tri­cal, Elec­tron­ic, and Infor­ma­tion Engi­neer­ing, Osa­ka Uni­ver­si­ty (zna język japońs­ki w mowie i piśmie w stop­niu komu­nikaty­wnym), swo­ją macierzys­tą uczel­nią – Politech­niką w Madrycie – oraz Wydzi­ałem Fizy­ki Uni­w­er­syte­tu Warsza­wskiego.


dr inż. Rafał Węgłows­ki 

tel. +48 261 837 066
budynek 5 pokój 215
e-mail: rafal.weglowski@wat.edu.pl 

Dr inż. Rafał Węgłows­ki jest absol­wen­tem Politech­ni­ki Radom­skiej (obec­nie Uni­w­er­sytet Human­isty­czno-Tech­no­log­iczny), gdzie w roku 2006 uzyskał tytuł mag­is­tra inżyniera na kierunku Chemia i Tech­nolo­gia Polimerów. Od 2011 roku pracu­je w Wojskowej Akademii Tech­nicznej w Zakładzie Fizy­ki i Tech­nologii Krysz­tałów, obec­nie na eta­cie adi­unk­ta badaw­c­zo-dydak­ty­cznego. W roku 2013 obronił pracę dok­torską pt. „Elek­troop­ty­czne właś­ci­woś­ci kom­pozytów PDLC domieszkowanych nanokrysz­tała­mi nieor­gan­iczny­mi”, uzysku­jąc tytuł dok­to­ra nauk tech­nicznych w dyscy­plin­ie inżynieria mate­ri­ałowa. Jest współau­torem kilku­nas­tu prac naukowych opub­likowanych w cza­sopis­mach ze współczyn­nikiem wpły­wu IF. Jego główny obszar zain­tere­sowań naukowych to: polimery fotoczułe, polimery inteligentne, kom­pozy­ty ciekłokrys­tal­iczne, przetworni­ki i sen­so­ry elek­troop­ty­czne oparte na mate­ri­ałach bio­log­icznych.


dr inż. Robert Ciu­pa 

tel. +48 261 839 731
budynek 5 pokój 208
e-mail: robert.ciupa@wat.edu.pl  

Dr inż. Robert Ciu­pa jest absol­wen­tem Wydzi­ału Chemii i Fizy­ki Tech­nicznej WAT, kierunek Fizy­ka Tech­nicz­na. Stud­nia ukończył w 1991 roku, a jego pra­ca mag­is­ter­s­ka pod kierown­ictwem prof. dr hab. inż. Józe­fa Piotrowskiego została wyróżniona przez Pol­s­ki Komitet Optoelek­tron­ików w ogólnopol­skim konkur­sie na najlep­szą pracę dyplo­mową z dziedziny optoelek­tron­i­ki. Pracę dok­torską pt. „Zjawiska fotoelek­tryczne w foto­di­o­dach z półprze­wod­ników o wąskiej prz­er­wie ener­gety­cznej” (pro­mo­tor – prof. dr hab. inż. Antoni Rogal­s­ki) obronił w WAT w 1998 roku. Pracę w Wojskowej Akademii Tech­nicznej w Insty­tu­cie Fizy­ki Tech­nicznej rozpoczął zaraz po stu­di­ach w 1991 roku w Pra­cowni Fizy­ki. Od 2003 roku pra­cow­ał w Zakładzie Fizy­ki Ciała Stałego, a począwszy od 2018 roku pracu­je w Zakładzie Fizy­ki i Tech­nologii Krysz­tałów. Dr inż. Robert Ciu­pa jest autorem prac w takich cza­sopis­mach, jak Infrared Physics and Tech­nol­o­gy, Jour­nal of Applied Physics, Infrared Physics, czy Sol­id-State Elec­tron­ics, cytowanych praw­ie 200 razy, z indek­sem Hirscha 7.


mgr  inż. Katarzy­na Gaładyk 

tel. +48261 839 102 

budynek 5 pokój 208
e-mail: katarzy­na.gal­a­dyk@wat.edu.pl 

Mgr inż. Katarzy­na Gaładykjest absol­wen­tem Wydzi­ału Nowych Tech­nologii i Chemii WAT na kierunku Inżynieria Mate­ri­ałowa, spec­jal­ność – nowe mate­ri­ały i tech­nolo­gie. Jej pra­ca mag­is­ter­s­ka pt. „Właś­ci­woś­ci fizy­czne i elek­troop­ty­czne smek­ty­cznych mieszanin fer­roelek­trycznych o kącie pochyle­nia molekuł 22,5˚ ” została nagrod­zona III miejscem w konkur­sie Pol­skiego Towarzyst­wa Ciekłokrys­tal­icznego. Obec­nie dzi­ałal­ność naukowa mgr inż. Katarzyny Gaładyk związana jest z bada­ni­a­mi właś­ci­woś­ci fizy­cznych i elek­troop­ty­cznych mate­ri­ałów smek­ty­cznych i faz błęk­it­nytch. Brała udzi­ał w 6 pro­jek­tach badaw­c­zo-roz­wo­jowych. Akty­wnie uczest­niczyła w pop­u­lary­zowa­niu nau­ki na tem­at ciekłych krysz­tałów i fizy­ki pod­czas ani­macji doświad­czeń np. na Pikniku Naukowym. Od maja 2017 roku jest Członkiem Pol­skiego Towarzyst­wa Ciekłokrys­tal­icznego PTC. Była współor­ga­ni­za­torem 4 kon­fer­encji naukowych o zasięgu świa­towym o tem­atyce ciekłokrys­tal­icznej. Jest współau­torem kilku prac naukowych opub­likowanych w cza­sopis­mach ze współczyn­nikiem wpły­wu IF. Wyni­ki swoich badań przestaw­iała na licznych kon­fer­enc­jach między­nar­o­dowych, jak również kra­jowych. Mgr inż. Katarzy­na Gaładykprowadzi ćwiczenia i  lab­o­ra­to­ria z Fizy­ki Ogól­nej oraz ćwiczenia z Chemii Teo­re­ty­cznej.


mgr  Karol Sielezin 

tel. +48 261839 472 

budynek 5 pokój 210
e-mail karol.sielezin@wat.edu.pl 

Mgr Karol Sielezin jest absol­wen­tem Wydzi­ału Chemii Uni­w­er­syte­tu Jagiel­lońskiego. W 2015 roku ukończył stu­dia mag­is­ter­skie na kierunku chemia (pan­el spec­jal­iza­cyjny: chemia nowych mate­ri­ałów moleku­larnych). Po ukończe­niu studiów rozpoczął stu­dia dok­toranck­ie na Wydziale Nowych Tech­nologii i Chemii w Wojskowej Akademii Tech­nicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warsza­w­ie na kierunku inżynieria mate­ri­ałowa. Pod­czas studiów w Wydziale Nowych Tech­nologii i Chemii zain­tere­sował się ciekły­mi krysz­tała­mi i meta­ma­te­ri­ała­mi. Do tej pory opub­likował jako współau­tor cztery prace na liś­cie JCR. Uczest­niczył w real­iza­cji pro­jek­tu Tun­able hyper­bol­ic meta­ma­te­ri­als for new gen­er­a­tions of pho­ton­ic devices of nov­el gen­er­a­tion (HYPERMAT) TECHMATSTRATEG1/347012/3/NCBR/2017. Był obec­ny i wspier­any finan­sowo m.in.na XIII Między­nar­o­dowym Kon­gre­sie “Arti­fi­cial Mate­ri­als for Nov­el Wave Phe­nom­e­na 2019 w Rzymie z pracą pt.: “Blue-shift in hyper­bol­ic meta­ma­te­ri­als struc­ture based on Al/HfO2”, a także brał udzi­ał w między­nar­o­dowej kon­fer­encji META 2021 w Warsza­w­ie z pracą pt. “Local inten­si­ty enhance­ment and Pur­cell fac­tor in hyper­bol­ic meta­ma­te­ri­als — spon­ta­neous emis­sion engi­neer­ing”. Obec­nie jest dok­toran­tem i pra­cown­ikiem Wydzi­ału Nowych Tech­nologii i Chemii w Wojskowej Akademii Tech­nicznej w Zakładzie Fizy­ki i Tech­nologii Krysz­tałów, a jego rozprawa dok­tors­ka będzie doty­czyła akty­wnych struk­tur meta­ma­te­ri­ałów hiper­bol­icznych. 

  1. Mał­gorza­ta Tur­os, malgorzata.turos@wat.edu.pl, +48 26 183 97 31
  2. Władysław Tomaszews­ki, wladyslaw.tomaszewski@wat.edu.pl
  3. Bog­dan Żmi­jew­s­ki, bogdan.zmijewski@wat.edu.pl,
  4. Bar­bara Żukows­ka, barbara.zukowska@wat.edu.pl, +48 26 183 92 39