NASZE LABORATORIA ZAKŁADOWE


W ramach ZTZF zor­ga­ni­zowane zostały lab­o­ra­to­ria tech­no­log­iczno-pomi­arowe pozwala­jące na prowadze­nie dzi­ałal­noś­ci naukowej. Stu­den­ci pier­wszego i drugiego stop­nia inżynierii mate­ri­ałowej mogą korzys­tać z tej bazy lab­o­ra­to­ryjnej przy­go­towu­jąc część ekspery­men­tal­ną swoich prac dyplo­mowych. Pon­ad­to służy do współpra­cy z inny­mi ośrod­ka­mi badaw­czy­mi oraz part­nera­mi prze­mysłowy­mi w ramach prowadzanej współpra­cy. (kliknij i dowiedz się więcej)

Zakład posi­a­da lab­o­ra­to­ria: