PRACOWNICY ZAKŁADU

 

KIEROWNIK ZAKŁADU

ppłk dr hab. inż. Mał­go­rza­ta Kopyt­ko,
pro­fe­sor uczel­ni

tel. +48 261 839 049
budy­nek 100 p. 160
e‑mail malgorzata.​kopytko@​wat.​edu.​pl

Ppłk dr hab. inż. Mał­go­rza­ta Kopyt­ko jest absol­went­ką Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki Poli­tech­ni­ki Wro­cław­skiej. W 2005 roku uzy­ska­ła tytuł magi­stra inży­nie­ra w zakre­sie opto­elek­tro­ni­ki i tech­ni­ki świa­tło­wo­do­wej. W Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej pra­cu­je od 2008 roku. W grud­niu 2011 roku uzy­ska­ła tytuł dok­to­ra nauk tech­nicz­nych w dys­cy­pli­nie elek­tro­ni­ka. Jest lau­re­at­ką nagro­dy Pre­ze­sa Rady Mini­strów za wyso­ko oce­nio­ne osią­gnię­cie będą­ce pod­sta­wą nada­nia stop­nia dok­to­ra habi­li­to­wa­ne­go pt.  „Wyso­ko­tem­pe­ra­tu­ro­we barie­ro­we detek­to­ry pod­czer­wie­ni z tel­lur­ku kad­mo­wo-rtę­cio­we­go”. Obec­nie pro­wa­dzi bada­nia doty­czą­ce teo­rii budo­wy i tech­no­lo­gii wytwa­rza­nia zło­żo­nych struk­tur pół­prze­wod­ni­ko­wych pod kątem zasto­so­wa­nia w nowej gene­ra­cji detek­to­rów pod­czer­wie­ni. W 2018 roku awan­so­wa­ła na sto­pień majo­ra oraz zosta­ła mia­no­wa­na na sta­no­wi­sko pro­fe­so­ra uczel­ni.

Jest autor­ką prac nauko­wych w wie­lu reno­mo­wa­nych perio­dy­kach indek­so­wa­nych przez Insty­tut w Fila­del­fii (JCR – Jour­nal Cita­tion Rese­arch), m.in. takich jak Reports on Pro­gress in Phy­sics, Pro­gress in Quan­tum Elec­tro­nics, Applied Phy­sics Review, cyto­wa­nych ponad 600 razy z indek­sem Hir­sha rów­nym 13. Jest tak­że auto­rem mono­gra­fii zaty­tu­ło­wa­nej „Anti­mo­ni­de-based infra­red detec­tors – A new per­spec­ti­ve,” któ­ra zosta­nie wyda­na w kwiet­niu bie­żą­ce­go roku przez SPIE PRESS (Bel­lin­gham, Washing­ton USA).

 

prof. dr hab. inż. Anto­ni Rogal­ski
czło­nek rze­czy­wi­sty PAN

tel.: +48 261 839 109
budy­nek 100 p.92 (przy IFT}
e‑mail antoni.​rogalski@​wat.​edu.​pl
www​.anto​ni​ro​gal​ski​.com

Prof. dr hab. inż. Anto­ni Rogal­ski, czł. rzecz. PAN z wybo­ru Dzie­kan IV Wydzia­łu PAN (2 kaden­cja), jest absol­wen­tem kie­run­ku fizy­ka tech­nicz­na WAT. Przed­mio­tem jego dzia­łal­no­ści nauko­wej jest tech­no­lo­gia, bada­nia i zasto­so­wa­nia pół­prze­wod­ni­ków do detek­cji pro­mie­nio­wa­nia elek­tro­ma­gne­tycz­ne­go, głów­nie zakre­su pod­czer­wie­ni.

Prof. Rogal­ski jest jed­nym z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych w świe­cie pol­skim pro­fe­so­rem nauk tech­nicz­nych. Ma wybit­ny doro­bek nauko­wy udo­ku­men­to­wa­ny: 13 mono­gra­fia­mi wydaw­nictw glo­bal­nych, oko­ło 300 pra­ca­mi w cza­so­pi­smach indek­so­wa­nych (cyto­wa­ny­mi od 9 tysię­cy do ponad 16 tysię­cy razy w zależ­no­ści od rodza­ju bazy) z wskaź­ni­kiem Hir­scha powy­żej 50-ciu. Jego mono­gra­fia Infra­red and Tera­hertz Detec­tors (Wyd. Tay­lor @ Fran­cis, USA), prze­tłu­ma­czo­na na rosyj­ski i chiń­ski, oce­nia­na jest jako naj­lep­sza mono­gra­fia 20-lecia doty­czą­ca detek­to­rów pod­czer­wie­ni. Rów­nie cen­ne są jego pra­ce doty­czą­ce alter­na­tyw­nych mate­ria­łów do kon­struk­cji detek­to­rów pod­czer­wie­ni – nie­któ­re z nich zaj­mu­ją pozy­cje naj­bar­dziej czy­ta­nych i cyto­wa­nych prac w tak pre­sti­żo­wych pismach jak Pro­gress in Quan­tum Elec­tro­nics i w Infra­red Phy­sics and Tech­no­lo­gy (cyta­cje powy­żej 500).

Prof. Rogal­ski jest wyróż­nia­ją­cym się nauczy­cie­lem aka­de­mic­kim i aktyw­nym orga­ni­za­to­rem życia nauko­we­go. Peł­nił w WAT funk­cje kie­row­ni­ka ZFCS (1994‑2015), dyrek­to­ra Insty­tu­tu Fizy­ki Tech­nicz­nej (1988‑2002). Ści­śle współ­pra­cu­je z Vigo Sys­tem SA pro­wa­dząc uni­ka­to­we w świe­cie pra­ce wspar­te gran­ta­mi z KBN i NCBiR. Jest nauczy­cie­lem aka­de­mic­kim od pra­wie 50-ciu lat, pro­mo­to­rem 10-ciu prac dok­tor­skich, człon­kiem licz­nych komi­te­tów nauko­wych, istot­nych cza­so­pism nauko­wych – peł­nił funk­cję redak­to­ra naczel­ne­go cza­so­pi­sma Opto-Elec­tro­nics Review (1997‑2015), od 2004 jest zastęp­cą redak­to­ra naczel­ne­go Bul­le­tin of the Polish Aca­de­my of Scien­ces. Tech­ni­cal Scien­ces, a tak­że uzna­nym, zapra­sza­nym auto­rem refe­ra­tów ple­nar­nych na pre­sti­żo­wych mię­dzy­na­ro­do­wych kon­fe­ren­cjach jak i sym­po­zjach (w tym oko­ło 80 razy jako tzw. key­no­te spe­aker).

Za wybit­ne osią­gnię­cia nauko­we Prof. Rogal­ski był wyróż­nio­ny: tytu­łem Fel­low of SPIE (1995, Bel­lin­gham, USA), nagro­dą Fun­da­cji na Rzecz Nauki Pol­skiej (1997), nagro­dą Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej (2008), nagro­dą Mini­stra Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go za cało­kształt dzia­łal­no­ści (2014), nagro­dą I stop­nia Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej za naj­lep­szą pra­cę nauko­wą i wdro­że­nie z obsza­ru obron­no­ści (2017). W latach 2016‑2018 był człon­kiem Cen­tral­nej Komi­sji do Spraw Stop­ni i Tytu­łów, a od 2016 jest człon­kiem Zespo­łu ds. Nagród Pre­ze­sa Rady Mini­strów.

 

prof. dr hab. inż. Jaro­sław Rut­kow­ski

tel. +48 261 83 97 81
budy­nek 100 p. 163
e‑mail jaroslaw.​rutkowski@​wat.​edu.​pl

Prof. dr hab. inż. Jaro­sław Rut­kow­ski jest absol­wen­tem Wydzia­łu Fizy­ki Tech­nicz­nej i Mate­ma­ty­ki Sto­so­wa­nej Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej. Bez­po­śred­nio po ukoń­cze­niu stu­diów pod­jął pra­cę na sta­no­wi­sku asy­sten­ta w Insty­tu­cie Fizy­ki Tech­nicz­nej WAT i pra­cu­je tu nie­prze­rwa­nie do dnia dzi­siej­sze­go peł­niąc mię­dzy inny­mi w latach 2005 – 2008 oraz w obec­nej kaden­cji (2020 – 2024) funk­cję Dyrek­to­ra Insty­tu­tu zaś przed dwie kaden­cje w latach 2008 – 2016 funk­cje Pro­rek­to­ra WAT ds. Kształ­ce­nia. Od począt­ku swej pra­cy w WAT uczest­ni­czył w zespo­ło­wych bada­niach nauko­wych, któ­re doty­czy­ły tech­no­lo­gii i kon­struk­cji detek­to­rów pod­czer­wie­ni. Zaj­mo­wał się głów­nie bada­nia­mi zja­wisk foto­elek­trycz­nych w pół­prze­wod­ni­kach o małej sze­ro­ko­ści prze­rwy ener­ge­tycz­nej i ich apli­ka­cji do detek­to­rów pro­mie­nio­wa­nia pod­czer­wo­ne­go. Efek­tem tych prac było uzy­ska­nie w 1984 r. stop­nia dok­to­ra nauk tech­nicz­nych, a następ­nie w roku 1995 stop­nia dok­to­ra habi­li­to­wa­ne­go nauk tech­nicz­nych w dzie­dzi­nie elek­tro­ni­ki, spe­cjal­ność: elek­tro­ni­ka pół­prze­wod­ni­ko­wa. Jako samo­dziel­ny pra­cow­nik nauko­wy roz­wi­jał tech­no­lo­gię wzro­stu hete­ro­struk­tur pół­prze­wod­ni­ko­wych meto­dą epi­tak­sji z fazy cie­kłej oraz pro­wa­dził ana­li­zę i oce­nę kie­run­ku roz­wo­ju tech­no­lo­gii detek­to­rów pod­czer­wie­ni. Bez­po­śred­nio kie­ro­wał czte­re­ma pro­jek­ta­mi badaw­czy­mi MNiSW. W 2004 roku uzy­skał tytuł nauko­wy pro­fe­so­ra. Obec­nie zaj­mu­je się kon­struk­cją i tech­no­lo­gią detek­to­rów opar­tych na super­sie­ciach II rodza­ju ze związ­ków AIIIBV oraz na hetro­struk­tu­rach HgCd­Te otrzy­my­wa­nych meto­dą MOCVD. Doro­bek nauko­wy i badaw­czy prof. dr hab. inż. Jaro­sła­wa Rut­kow­skie­go obej­mu­je dwie mono­gra­fie, ponad 100 prac opu­bli­ko­wa­nych w zna­czą­cych pismach kra­jo­wych i zagra­nicz­nych oraz redak­cję pię­ciu opra­co­wań mate­ria­łów kon­fe­ren­cyj­nych wyda­nych w USA w posta­ci tomów „Pro­ce­edings of SPIE”. Jest rów­nież współ­au­to­rem kil­ku skryp­tów dydak­tycz­nych dla stu­den­tów WAT. Jest człon­kiem Sek­cji Opto­elek­tro­ni­ki, Komi­te­tu Elek­tro­ni­ki i Tele­ko­mu­ni­ka­cji PAN oraz człon­kiem Zespo­łu dorad­cze­go do spraw infra­struk­tu­ry badaw­czej w Mini­ster­stwie Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go. Za swą dzia­łal­ność dydak­tycz­ną, nauko­wą i orga­ni­za­cyj­ną został wyróż­nio­ny Meda­lem Komi­sji Edu­ka­cji Naro­do­wej i Krzy­żem Kawa­ler­skim Orde­ru Odro­dze­nia Pol­ski. 

 

prof. dr hab. inż. Jerzy Wró­bel

tel. 22 683 837 029; 261 939 217
budy­nek 24 p. 126

Prof. dr hab. Jerzy Wró­bel - nauki fizycz­ne. Absol­went Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej, wydzia­łu Fizy­ki Tech­nicz­nej i Mate­ma­ty­ki Sto­so­wa­nej. Dok­to­rat (1988) oraz habi­li­ta­cję (2005) uzy­skał w Insty­tu­cie Fizy­ki Pol­skiej Aka­de­mii Nauk. Staż podok­tor­ski w Insty­tu­cie Ludwi­ga Bolt­zman­na i na Uni­wer­sy­te­cie Wie­deń­skim (Austria), dal­sze sta­że nauko­we w Insty­tu­cie Weizman­na (Izra­el). Pra­cow­nik Insty­tu­tu Fizy­ki PAN i Uni­wer­sy­te­tu Rze­szow­skie­go (2012 – 2018), gdzie peł­nił funk­cję kie­row­ni­ka Labo­ra­to­rium Tech­no­lo­gicz­ne­go Foto­li­to­gra­fii i Lito­gra­fii Elek­tro­no­wej w Cen­trum Nauko­wo-Dydak­tycz­nym Mikro­elek­tro­ni­ki i Nano­tech­no­lo­gii. Spe­cja­li­sta w zakre­sie fizy­ki ukła­dów nisko-wymia­ro­wych i trans­por­tu kwan­to­we­go w nano­struk­tu­rach pół­prze­wod­ni­ko­wych, eks­pert w dzie­dzi­nie lito­gra­fii elek­tro­no­wej i pomia­rów nisko­tem­pe­ra­tu­ro­wych. Obec­nie peł­ni funk­cję kie­row­ni­ka Zespo­łu Fizy­ki Zja­wisk Spi­no­wych (SL2.2) w Insty­tu­cie Fizy­ki PAN.

 

płk dr hab. inż. Piotr Mar­ty­niuk,
pro­fe­sor uczel­ni

 tel. +48 261839 215
budy­nek 100 pokój 158
e‑mail piotr.​martyniuk@​wat.​edu.​pl

Płk dr hab. inż. Piotr Mar­ty­niuk jest absol­wen­tem Wydzia­łu Inży­nie­rii Che­mii i Fizy­ki Tech­nicz­nej WAT, kie­ru­nek fizy­ka tech­nicz­na (stud­nia ukoń­czył z wyróż­nie­niem w 2001 r.). Pra­cę dok­tor­ską na temat: „Gra­nicz­ne para­me­try detek­to­rów pod­czer­wie­ni z kwan­to­wy­mi efek­ta­mi roz­mia­ro­wy­mi” pod kie­row­nic­twem prof. dr hab. inż. Anto­nie­go Rogal­skie­go, obro­nił na Wydzia­le Elek­tro­ni­ki i Tech­nik Infor­ma­cyj­nych Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej w 2008 r. W 2015 roku na pod­sta­wie oce­ny ogól­ne­go dorob­ku i przed­sta­wio­ne­go osią­gnie­cia nauko­we­go „Barie­ro­we detek­to­ry pod­czer­wie­ni jako nowa gene­ra­cja detek­to­rów HOT” uzy­skał sto­pień nauko­wy dok­to­ra habi­li­to­wa­ne­go w zakre­sie elek­tro­ni­ki – opto­elek­tro­ni­ka. W tym samym roku został Kie­row­ni­kiem Zakła­du Fizy­ki Cia­ła Sta­łe­go IFT oraz zastęp­cą redak­to­ra naczel­ne­go cza­so­pi­sma Opto-Elec­tro­nics Review. W 2018 roku awan­so­wał na sto­pień puł­kow­ni­ka oraz został mia­no­wa­ny na sta­no­wi­sko pro­fe­so­ra uczel­ni.

Płk dr hab. inż. Piotr Mar­ty­niuk jest auto­rem prac indek­so­wa­nych przez Insty­tut w Fila­del­fii (JCR – Jour­nal Cita­tion Rese­arch), takich jak Pro­gress in Quan­tum Elec­tro­nics, Jour­nal of Applied Phy­sics, Semi­con­duc­tor Scien­ce and Tech­no­lo­gy, cyto­wa­nych ponad 100 razy z indek­sem Hir­sha rów­nym 16. Ponad­to jest lau­re­atem kon­kur­sów orga­ni­zo­wa­nych przez Rek­to­ra WAT i kon­kur­su im. prof. A. Smo­liń­skie­go. Dodat­ko­wo, komi­tet nauko­wy kon­fe­ren­cji WE-Hera­eus-Semi­nar: Infra­red: Scien­ce, Tech­no­lo­gy and Appli­ca­tions poświę­co­nej tech­ni­ce pod­czer­wie­ni wyróż­nił pra­cę ppłk. dr. inż. Pio­tra Mar­ty­niu­ka ”The­ore­ti­cal model­ling of MWIR InAs/​GaSb/​B‑AlGaSb T2SLs nBn detec­tor” jako naj­lep­szą pra­cę mło­dych pra­cow­ni­ków nauko­wych w dzie­dzi­nie detek­to­rów pod­czer­wie­ni. Obec­nie zaj­mu­je się barie­ro­wy­mi struk­tu­ra­mi detek­cyj­ny­mi śred­niej (MWIR) i dale­kiej pod­czer­wie­ni (LWIR) z AIIIBV w tym super­sie­ci II rodza­ju (T2SLs) jak rów­nież HgCd­Te.

 

płk dr hab. inż. Paweł Madej­czyk,

pro­fe­sor uczel­ni

tel. +48 261 837 449
budy­nek 100 p. 154
e‑mail pawel.​madejczyk@​wat.​edu.​pl

Płk dr hab. inż. Paweł Madej­czyk ukoń­czył Wydział Elek­tro­ni­ki WAT w 1996 r. na kie­run­ku elek­tro­ni­ka i tele­ko­mu­ni­ka­cja. Od 1996 do 1997 r. peł­nił służ­bę w Ośrod­ku Szko­le­nia Poli­go­no­we­go w Bie­dru­sku na sta­no­wi­sku inży­nie­ra. Od 1997 do 1998 r. był wykła­dow­cą w Wyż­szej Szko­le Ofi­cer­skiej im. Ste­fa­na Czar­niec­kie­go w Pozna­niu. Od 1998 r. pra­cu­je w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w Zakła­dzie Fizy­ki Cia­ła Sta­łe­go. W 2005 r. obro­nił pra­cę dok­tor­ską na temat: „Wpływ domiesz­ko­wa­nia na wła­ści­wo­ści warstw epi­tak­sjal­nych z HgCd­Te” pod kie­row­nic­twem prof. dr hab. inż. Anto­nie­go Rogal­skie­go na Wydzia­le Inży­nie­rii, Che­mii i Fizy­ki Tech­nicz­nej WAT. Płk dr hab. inż. Paweł Madej­czyk zaj­mu­je się inży­nie­rią i pomia­ra­mi foto­elek­trycz­ny­mi hete­ro­struk­tur pół­prze­wod­ni­ko­wych prze­zna­czo­nych do kon­struk­cji detek­to­rów pod­czer­wie­ni. Jest współ­au­to­rem kil­ku­dzie­się­ciu prac nauko­wych opu­bli­ko­wa­nych w cza­so­pi­smach z listy fila­del­fij­skiej. W 2019 uzy­skał sto­pień nauko­wy dr habi­li­to­wa­ne­go nauk tech­nicz­nych w zakre­sie inży­nie­rii mate­ria­ło­wej. Od 2019 roku płk dr hab. inż. Paweł Madej­czyk jest kie­row­ni­kiem pro­jek­tu pod tytu­łem „Sen­so­ry dla prze­my­słu 4.0 i IoT”. Pro­wa­dzi ćwi­cze­nia rachun­ko­we z Fizy­ki Ogól­nej oraz ćwi­cze­nia labo­ra­to­ryj­ne z przed­mio­tów: Ele­men­ty Fizy­ki Cia­ła Sta­łe­go, Tech­no­lo­gia Ele­men­tów Pół­prze­wod­ni­ko­wych, Fizy­ka Ogól­na i Fizycz­ne Wła­ści­wo­ści Krysz­ta­łów. W 2020roku awan­so­wał na sto­pień puł­kow­ni­ka oraz został mia­no­wa­ny na sta­no­wi­sko pro­fe­so­ra uczel­ni.

 

dr inż. Jacek Bogu­ski

adiunkt

tel. +48 22 733 54 67; 261 8392 15
miej­sce pra­cy: Labo­ra­to­rium MBE WAT-VIGO
e‑mail jacek.​boguski@​wat.​edu.​pl

Dr inż. Jacek Bogu­ski jest absol­wen­tem Wydzia­łu Che­micz­ne­go Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej. W latach 2010 – 2016 pra­co­wał w Insty­tu­cie Che­mii i Tech­ni­ki Jądro­wej, gdzie zaj­mo­wał się che­mią radia­cyj­ną poli­me­rów, a zwłasz­cza bada­niem ini­cjo­wa­nych pro­mie­nio­wa­niem gam­ma pro­ce­sów degra­da­cji poli­me­ro­wych osłon i izo­la­cji kabli sto­so­wa­nych w elek­trow­niach jądro­wych. W 2015 r. obro­nił pra­cę dok­tor­ską pt: „Dobór kry­te­riów oce­ny degra­da­cji radia­cyj­nej i ter­micz­nej kabli”. Jest auto­rem czte­rech publi­ka­cji z listy fila­del­fij­skiej. Od paź­dzier­ni­ka 2016r. jest pra­cow­ni­kiem ZFCS IFT WTC, gdzie zaj­mu­je sta­no­wi­sko post­do­ca. Obec­nie Jego tema­ty­ką badaw­czą są detek­to­ry pod­czer­wie­ni  opar­te na cien­kich war­stwach pół­prze­wod­ni­ko­wych (AIIIBV) wytwa­rza­nych meto­dą MBE.

dr inż. Jaro­sław Wró­bel

adiunkt

tel. 22 683 837 029; 261 939 217
budy­nek 24 p. 126
e‑mail jaroslaw.​wrobel@​wat.​edu.​pl

Dr inż. Jaro­sław Wró­bel jest pra­cow­ni­kiem nauko­wym w ZFCS IFT WTC WAT. W 2016 r. obro­nił roz­pra­wę dok­tor­ską na temat: ”Wpływ wła­ści­wo­ści super­sie­ci InAs/​GaSb na para­me­try detek­to­rów pod­czer­wie­ni”, któ­rej pro­mo­to­rem był prof. dr hab. inż. Anto­ni Rogal­ski, czł. rze­czy­wi­sty PAN. Wcze­śniej, w 2008 r. tytuł magi­stra inży­nie­ra uzy­skał na kie­run­ku fizy­ka tech­nicz­na w spe­cjal­no­ści fizy­ka kom­pu­te­ro­wa (rów­nież WTC WAT). Tema­ty­ką pra­cy były wte­dy „Wybra­ne meto­dy nume­rycz­ne­go roz­wią­zy­wa­nia rów­na­nia Pois­so­na dla hete­ro­struk­tu­ry pół­prze­wod­ni­ko­wej”. Pra­ca zosta­ła przy­go­to­wa­na pod opie­ką nauko­wą prof. dr hab. inż. Krzysz­to­fa Jóź­wi­kow­skie­go. Jaro­sław Wró­bel był trzy­krot­nie kie­row­ni­kiem pro­jek­tów badaw­czych i wyko­naw­cą w ponad 10 innych. Jest współ­au­to­rem oko­ło 20 prac indek­so­wa­nych w bazie ISI Master Jour­nal List. W więk­szo­ści z nich, będąc pierw­szym lub dru­gim współ­au­to­rem, został zacy­to­wa­ny w mię­dzy­na­ro­do­wych perio­dy­kach oko­ło 150 razy. Jego głów­ny obszar zain­te­re­so­wań nauko­wych to: mecha­ni­ka kwan­to­wa i jej zasto­so­wa­nie w fizy­ce cia­ła sta­łe­go, fizy­ka wąsko­przer­wo­wych mate­ria­łów pół­prze­wod­ni­ko­wych, oraz struk­tu­ry nisko­wy­mia­ro­we.

Obec­nie pra­cu­je w cha­rak­te­rze kie­row­ni­ka pro­jek­tu badaw­cze­go MNiSW pt.: „Opra­co­wa­nie i wery­fi­ka­cja eks­pe­ry­men­tal­na nowych kon­cep­cji cha­rak­te­ry­za­cji trans­por­tu kwan­to­we­go w zło­żo­nych hete­ro­struk­tu­rach pół­prze­wod­ni­ko­wych”, w ramach pro­gra­mu „Regio­nal­na Ini­cja­ty­wa Dosko­na­ło­ści” na lata 2019 – 2022. www​.rid​.wtc​.wat​.edu​.pl

 

dr inż. Wal­de­mar Gaw­ron
Kie­row­nik PEZMO – VIGO

tel. +48 261 839 673
budy­nek 100 p. 152
e‑mail waldemar.​gawron@​wat.​edu.​pl wgawron@​vigo.​com.​pl

Dr inż. Wal­de­mar Gaw­ron jest absol­wen­tem Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki WAT. Pra­cę w ZFCS IFT WTC WAT roz­po­czął w 1990 roku i pra­cu­je tu do dnia dzi­siej­sze­go. Od począt­ku swej pra­cy w ZFCS uczest­ni­czył w zespo­ło­wych bada­niach nauko­wych, któ­re doty­czy­ły tech­no­lo­gii i kon­struk­cji detek­to­rów pod­czer­wie­ni. Od począt­ku swej karie­ry nauko­wej spe­cja­li­zo­wał się w bada­niach i roz­wi­ja­niu detek­to­rów pod­czer­wie­ni pra­cu­ją­cych bez chło­dze­nia krio­ge­nicz­ne­go. W 1997 r. obro­nił pra­cę dok­tor­ską pt. „Meto­dy popra­wy wła­ści­wo­ści detek­to­rów pod­czer­wie­ni pra­cu­ją­cych bez chło­dze­nia krio­ge­nicz­ne­go” i uzy­skał sto­pień dok­to­ra nauk tech­nicz­nych. Uzy­skał za nią nagro­dę II stop­nia w kon­kur­sie na naj­lep­szą pra­cę dok­tor­ską 1997 roku w WAT, a w 1998 roku Nagro­dę im. Micha­ła Śmia­łow­skie­go dla mło­dych auto­rów za pra­ce z dzie­dzi­ny nauki o mate­ria­łach przy­zna­ną przez Fun­da­cję Kościusz­kow­ską. Po uru­cho­mie­niu Labo­ra­to­rium MOCVD WAT-VIGO roz­wi­jał i roz­wi­ja tech­no­lo­gię wzro­stu hete­ro­struk­tur pół­prze­wod­ni­ko­wych meto­dą MOCVD i na bazie tych hete­ro­struk­tur, tech­no­lo­gię detek­to­rów pod­czer­wie­ni pra­cu­ją­cych bez chło­dze­nia krio­ge­nicz­ne­go. Pro­wa­dzi tak­że bada­nia nad wyko­rzy­sta­niem super­sie­ci II rodza­ju dla detek­to­rów pod­czer­wie­ni pra­cu­ją­cych bez chło­dze­nia krio­ge­nicz­ne­go. Był kie­row­ni­kiem czte­rech pro­jek­tów badaw­czych. Doro­bek nauko­wy i badaw­czy dr inż. Wal­de­ma­ra Gaw­ro­na obej­mu­je ponad 40 prac opu­bli­ko­wa­nych w zna­czą­cych pismach kra­jo­wych i zagra­nicz­nych, cyto­wa­nych ponad 200 razy z indek­sem Hir­sha 8.

 

dr inż. Krzysz­tof Muraw­ski

st. inży­nier

tel. +48 261 839 049
budy­nek 100 p. 160a
e‑mail krzysztof.​murawski01@​wat.​edu.​pl

Dr inż. Krzysz­tof Muraw­ski jest absol­wen­tem WAT na Wydzia­le Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii. Tytuł magi­stra otrzy­mał 2009 roku na kie­run­ku Inży­nie­ria mate­ria­ło­wa, spe­cjal­ność mate­ria­ły foto­nicz­ne. Temat pra­cy magi­ster­skiej: „Wpływ jako­ści pola­ry­za­to­rów na cha­rak­te­ry­sty­ki kąto­we disple­ja TN pra­cu­ją­ce­go w dużym oświe­tle­niu zewnętrz­nym”. Od 2000 roku jest pra­cow­ni­kiem  Zakła­du  Fizy­ki Cia­ła Sta­łe­go IFT, WTC. Zaj­mu­je się bada­nia­mi mate­ria­łów II-VI(HgCdTe),  bada­niem lumi­ne­scen­cji z punk­tu widze­nia cha­rak­te­ry­za­cji pró­bek – bada­niem kon­cen­tra­cji, jako­ści kry­sta­lo­gra­ficz­nej. Od 2021 roku obro­nił pra­cę dok­tor­ską, przy­go­to­wa­ną pod opie­ką nauko­wą płk. prof. dr hab. inż. Pio­tra Mar­ty­niu­ka i otrzy­mał tytuł dok­to­ra nauk tech­nicz­nych w dzie­dzi­nie inży­nie­ria mate­ria­ło­wa, spe­cjal­ność: cha­rak­te­ry­za­cja mate­ria­łów pół­prze­wod­ni­ko­wych.

 

dr Kac­per Gro­dec­ki

adiunkt

tel. +48 261 839 374
budy­nek 100 p. 160a
e‑mail kacper.​grodecki@​wat.​edu.​pl

Dr Kac­per Gro­dec­ki jest absol­wen­tem Wydzia­łu Fizy­ki Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go, gdzie w 2014 roku obro­nił pra­cę dok­tor­ską pt. “Wła­ści­wo­ści optycz­ne gra­fe­nu epi­tak­sjal­ne­go na pod­ło­żach SiC”, pod kie­row­nic­twem dr. hab. Andrze­ja Wysmół­ka, prof. UW. W latach 2008 – 2015 pra­co­wał w Insty­tu­cie Tech­no­lo­gii Mate­ria­łów Elek­tro­nicz­nych pro­wa­dząc bada­nia lase­rów pra­cu­ją­cych w pod­czer­wie­ni oraz gra­fe­nu. W pra­cy nauko­wej zaj­mo­wał się głów­nie spek­tro­sko­pią rama­now­ską pół­prze­wod­ni­ków a tak­że bada­nia­mi lumi­ne­scen­cji SiC. Jest auto­rem ponad dwu­dzie­stu publi­ka­cji nauko­wych indek­so­wa­nych przez Insty­tut w Fila­del­fii. Był rów­nież kie­row­ni­kiem dwóch gran­tów nauko­wych. Od 2015 roku jest pra­cow­ni­kiem ZFCS IFT WTC WAT. Zaj­mu­je się bada­nia­mi spek­tro­sko­pii optycz­nej w HgCd­Te, taki­mi jak: FTIR, foto­lu­mi­ne­scen­cja i foto­od­bi­cie.

 

dr Seba­stian Złot­nik

adiunkt

budy­nek 24 p. 123
e‑mail sebastian.​zlotnik@​wat.​edu.​pl

Dr Seba­stian Złot­nik jest absol­wen­tem Wydzia­łu Inży­nie­rii Mate­ria­ło­wej i Cera­mi­ki Uni­wer­sy­te­tu w Ave­iro (Por­tu­ga­lia). W latach 2017 – 2019 pra­co­wał w Sie­ci Badaw­czej Łuka­sie­wicz-Insty­tut Tech­no­lo­gii Mate­ria­łów Elek­tro­nicz­nych w obsza­rze pół­prze­wod­ni­ków sze­ro­ko­przer­wo­wych na bazie azot­ku galu (GaN). Obec­nie jego tema­ty­ką badaw­czą są pomia­ry magne­to­tran­spor­tu i zagad­nie­nia tech­no­lo­gii wzro­stu epi­tak­sjal­ne­go mate­ria­łów pół­prze­wod­ni­ko­wych. Od paź­dzier­ni­ka 2019 r. jest pra­cow­ni­kiem nauko­wym na sta­no­wi­sku adiunk­ta badaw­cze­go w Zakła­dzie Fizy­ki Cia­ła Sta­łe­go WTC, reali­za­to­rem pro­jek­tu RID.

 

  dr Jolan­ta Raczyń­ska
star­szy wykła­dow­ca

tel. +48 261 839 673
budy­nek 100 p. 152
e‑mail jolanta.​raczynska@​wat.​edu.​pl

Dr Jolan­ta Raczyń­ska ukoń­czy­ła w 1977 r. fizy­kę na Uni­wer­sy­te­cie Marii Curie-Skło­dow­skiej w Lubli­nie. W latach 1978 – 1992 pra­co­wa­ła w Insty­tu­cie Fizy­ki PAN w War­sza­wie. W latach 1981 – 83 odby­ła staż nauko­wy w Labo­ra­to­rium Prof. Zh. I. Alfe­ro­va w Insty­tu­cie Fizy­ki Tech­nicz­nej im. A F. Iof­fe AN Rosji w Peters­bur­gu. Od 1992 roku pra­cu­je w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w Zakła­dzie Fizy­ki Cia­ła Sta­łe­go. Polem jej zain­te­re­so­wań i osią­gnięć jest tech­no­lo­gia pół­prze­wod­ni­ków, a szcze­gól­nie otrzy­my­wa­nie bar­dzo czy­stych warstw, a tak­że krysz­ta­łów obję­to­ścio­wych pół­prze­wod­ni­ków AIIIBV meto­da­mi epi­tak­sji z fazy cie­kłej (LPE) i wzro­stu z roz­pusz­czal­ni­ków meta­licz­nych. Pra­cę dok­tor­ską z inży­nie­rii mate­ria­ło­wej, będą­cą pod­su­mo­wa­niem jej dorob­ku w tej dzie­dzi­nie obro­ni­ła na Wydzia­le Inży­nie­rii, Che­mii i Fizy­ki Tech­nicz­nej Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w 2002 r. Otrzy­ma­ła za nią Nagro­dę Rek­to­ra II stop­nia. W Zakła­dzie Fizy­ki Cia­ła Sta­łe­go uru­cho­mi­ła i opra­co­wa­ła tech­no­lo­gię otrzy­my­wa­nia w kon­tro­lo­wa­ny spo­sób czy­stych i domiesz­ko­wa­nych warstw InSb i InAsSb do zasto­so­wań w kon­struk­cji foto­diod. Od 2003 roku jest pra­cow­ni­kiem dydak­tycz­nym. Pro­wa­dzi zaję­cia z fizy­ki na wszyst­kich kie­run­kach stu­diów, a tak­że opra­co­wa­ne dla spe­cjal­no­ści inży­nie­ria mate­ria­ło­wa przed­mio­ty: Tech­no­lo­gia Warstw i Tech­ni­ka Wyso­kiej Próż­ni.

 

dr Tetia­na Manyk

adiunkt

tel. +48 261 839 673
budy­nek 100 p.152
e‑mail tetjana.​manyk@​wat.​edu.​pl

Dr Tetia­na Manyk jest absol­went­ką Wydzia­łu Fizy­ki Teo­re­tycz­nej Czer­nio­wiec­kie­go Naro­do­we­go Uni­wer­sy­te­tu im. Juri­ja Fed­ko­wy­cza na Ukra­inie. W 2012 roku uzy­ska­ła tytuł dok­to­ra nauk fizy­ko-mate­ma­tycz­nych w spe­cjal­no­ści Fizy­ka Pół­prze­wod­ni­ków i Die­lek­try­ków. W pra­cy nauko­wej zaj­mo­wa­ła się głów­nie bada­nia­mi dyna­mi­ki for­ma­cji wią­zań che­micz­nych krysz­ta­łów niskiej syme­trii CdSb-ZnSb. Od X.2016 roku pra­cu­je w Zakła­dzie Fizy­ki Cia­ła Sta­łe­go.

 

 

dr Mał­go­rza­ta Nyga

st. spe­cja­li­sta nauko­wo-tech­nicz­ny

tel. +48 261 839 673
budy­nek 100 p. 152
e‑mail malgorzata.​nyga@​wat.​edu.​pl

Dr Mał­go­rza­ta Nyga ukoń­czy­ła stu­dia magi­ster­skie na Wydzia­le Che­mii UW. W 2001 r. roz­po­czę­ła pra­cę w Zakła­dzie Badań Struk­tu­ral­nych Insty­tu­tu Che­mii i Tech­ni­ki Jądro­wej, a następ­nie w Cen­trum Badań i Tech­no­lo­gii Radia­cyj­nych, gdzie w 2016 r. obro­ni­ła pra­cę dok­tor­ską. Obsza­rem jej zain­te­re­so­wań nauko­wych były bada­nia indu­ko­wa­nych radia­cyj­nie reak­cji che­micz­nych w wybra­nych cie­czach jono­wych. Od 2020 roku jest pra­cow­ni­kiem WTC w Zakła­dzie Fizy­ki Cia­ła Sta­łe­go. Zaj­mu­je się pro­ces­sin­giem na cien­kich war­stwach epi­tak­sjal­nych (A3 B5); pro­jekt RID.

 

mgr inż. Kin­ga Maj­ko­wycz

tel. +48 261– 839 – 653
budy­nek 100 p. 152
e‑mail kinga.​majkowycz@​wat.​edu.​pl

 

Mgr inż. Kin­ga Gor­czy­ca jest absol­went­ką Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, kie­run­ku Inży­nie­ria mate­ria­ło­wa, spe­cja­li­za­cja mate­ria­ły funk­cjo­nal­ne. W 2016 roku w Zakła­dzie Tech­nicz­nych Zasto­so­wań Fizy­ki, obro­ni­ła pra­cę magi­ster­ską pt. „Bada­nie wpły­wu prze­wę­ża­nia struk­tu­ry spa­wu na wła­ści­wo­ści pro­pa­ga­cyj­ne wiąz­ki świetl­nej”. 
Od paź­dzier­ni­ka 2016 roku jest dok­to­rant­ką Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii  w Zakła­dzie Fizy­ki Cia­ła Sta­łe­go, gdzie zaj­mu­je się tech­no­lo­gią mate­ria­łów AIIIBV w kon­tek­ście pomia­rów trans­por­tu elek­tro­no­we­go w zło­żo­nych hete­ro­struk­tu­rach do detek­cji pro­mie­nio­wa­nia pod­czer­wo­ne­go.

 

mgr inż. Andrzej Kowa­lew­ski

st. inży­nier

tel. +48 261 839 563
budy­nek 100 p. 162
e‑mail andrzej.​kowalewski@​wat.​edu.​pl

Mgr inż. Andrzej Kowa­lew­ski jest pra­cow­ni­kiem ZFCS IFT WTC WAT. Tytuł magi­stra inży­nie­ra uzy­skał w 2011 roku (WTC WAT) na kie­run­ku Inży­nie­ria mate­ria­ło­wa w spe­cjal­no­ści mate­ria­ły foto­nicz­ne. Jego głów­ny obszar zain­te­re­so­wań nauko­wych to: tech­no­lo­gia warstw pół­prze­wod­ni­ko­wych w tym: roz­py­la­nie magne­tro­no­we, napy­la­nie ter­micz­ne, tra­wie­nie jonowe/​chemiczne, foto­li­to­gra­fia; cha­rak­te­ry­za­cja mate­ria­łów, struk­tur i goto­wych przy­rzą­dów do detek­cji pro­mie­nio­wa­nia elek­tro­ma­gne­tycz­ne­go z zakre­su pod­czer­wie­ni; super­sie­ci II rodza­ju. Jest odpo­wie­dzial­ny za pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści mate­ria­ło­wej w Zakła­dzie Fizy­ki Cia­ła Sta­łe­go.

 

Elż­bie­ta Sadow­ska
st. tech­nik

tel. +48 261 839 217
budy­nek 100 p. 156
e‑mail elzbieta.​sadowska@​wat.​edu.​pl oer@​wat.​edu.​pl

Elż­bie­ta Sadow­ska pra­cu­je w ZFCS IFT WAT od 1984 r. Peł­ni funk­cję redak­to­ra tech­nicz­ne­go cza­so­pi­sma Opto-Elec­tro­nics Review, współ­pra­cu­je z edy­to­ra­mi, recen­zen­ta­mi, redak­to­ra­mi tech­nicz­ny­mi i auto­ra­mi. Udzie­la użyt­kow­ni­kom elek­tro­nicz­ne­go sys­te­mu  oraz człon­kom zespo­łu redak­cyj­ne­go, nie­zbęd­nych infor­ma­cji tech­nicz­nych. Nad­zo­ro­wa­ła i koor­dy­no­wa­ła do poło­wy 2020 roku cały pro­ces publi­ka­cyj­ny cza­so­pi­sma. Pro­wa­dzi rów­nież sze­ro­ko rozu­mia­ną spra­woz­daw­czość zwią­za­ną z dzia­łal­no­ścią pisma.  Zabez­pie­cza i reali­zu­je rów­nież pra­wi­dło­wość funk­cjo­no­wa­nia Zakła­du Fizy­ki Cia­ła Sta­łe­go. Bie­rze udział w reali­za­cji prac badaw­czych.

 

Danu­ta Sta­ni­szew­ska
st. tech­nik

tel. +48 261 837 965
budy­nek 100 p. 154
e‑mail danuta.​staniszewska@​wat.​edu.​pl

Danu­ta Sta­ni­szew­ska jest pra­cow­ni­kiem tech­nicz­nym w Zakła­dzie Fizy­ki Cia­ła Sta­łe­go od 1990 roku. Spe­cja­li­zu­je się w tech­no­lo­gii obrób­ki che­micz­nej i mecha­nicz­nej hete­ro­struk­tur pół­prze­wod­ni­ko­wych z HgCd­Te, oraz pra­cach mon­ta­żo­wych zwią­za­nych z koń­co­wy­mi eta­pa­mi wytwa­rza­nia detek­to­rów pod­czer­wie­ni. Ponad­to sta­no­wi cen­ne wspar­cie dla zespo­łu w pra­cach zwią­za­nych z zaopa­trze­niem labo­ra­to­riów w nie­zbęd­ne odczyn­ni­ki che­micz­ne, mate­ria­ły elek­trycz­ne, oraz pro­wa­dze­niem doku­men­ta­cji.