OFERTY PRACY

Zakład Fizy­ki Cia­ła Sta­łe­go (ZFCS) poszu­ku­je kan­dy­da­tów na sta­no­wi­ska typu Post-DocDok­to­rant w ramach pro­jek­tu badaw­cze­go Opus reali­zo­wa­ne­go ze środ­ków Naro­do­we­go Cen­trum Nauki (patrz zakład­ka Działalność/​Projekty). Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje o kon­kur­sach moż­na zna­leźć poni­żej:

  1. Sta­no­wi­sko typu Post-Doc
  2. Sta­no­wi­sko typu Dok­to­rant

Ponad­to ZFCS jest sta­le zain­te­re­so­wa­ny pozy­ska­niem uta­len­to­wa­nych, dyna­micz­nych i zmo­ty­wo­wa­nych do pra­cy magi­strów, któ­ry są zain­te­re­so­wa­ni stu­dia­mi III stop­nia w dys­cy­pli­nie inży­nie­ria mate­ria­ło­wa. Wobec kan­dy­da­tów ocze­ki­wa­na jest umie­jęt­ność pra­cy w zespo­le, zna­jo­mość pod­sta­wo­wych zagad­nień z zakre­su mier­nic­twa, elek­tro­ni­ki i fizy­ki cia­ła sta­łe­go, oraz dobra zna­jo­mość języ­ka angiel­skie­go. Zapew­nia­my czyn­ny udział (rów­nież odpłat­ny) w reali­zo­wa­nych pro­jek­tach nauko­wych, a tak­że prak­ty­ki w jed­nym z naj­szyb­ciej roz­wi­ja­ją­cych się śred­niej wiel­ko­ści przed­się­biorstw High-tech w Pol­sce: Vigo Sys­tem S.A.