DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU

Dzia­łal­ność pra­cow­ni­ków Zakła­du Fizy­ki Cia­ła Sta­łe­go (ZFCS) spro­wa­dza się do nastę­pu­ją­cych obsza­rów aktyw­no­ści: badań nauko­wych – samo­dziel­nych i we współ­pra­cy z zewnętrz­ny­mi ośrod­ka­mi, aktyw­nym udzia­le w kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych gre­miach nauko­wych, pro­wa­dze­nia redak­cji cza­so­pi­sma nauko­we­go Opto-Elec­tro­nics Review oraz pro­wa­dze­nia zajęć dydak­tycz­nych.

Tema­ty­ka badań nauko­wych pro­wa­dzo­na przez ZFCS skon­cen­tro­wa­na jest w głów­nej mie­rze na przy­rzą­dach pół­prze­wod­ni­ko­wych do detek­cji pro­mie­nio­wa­nia elek­tro­ma­gne­tycz­ne­go zakre­su pod­czer­wie­ni, wyko­na­nych z HgCd­Te i super­sie­ci II rodza­ju ze związ­ków AIIIBV. Obej­mu­je ona:

 

  • pro­jek­to­wa­nie opty­mal­nych struk­tur detek­to­rów pra­cu­ją­cych w zada­nych warun­kach pra­cy
  • wszyst­kie eta­py wytwa­rza­nia przy­rzą­dów
  • wybra­ne tech­ni­ki cha­rak­te­ry­za­cji i inter­pre­ta­cję wyni­ków
  • bada­nia zja­wisk trans­por­tu elek­tro­no­we­go w mate­ria­łach o wąskiej prze­rwie ener­ge­tycz­nej

Kadra ZFCS wyróż­nia się aktyw­nym udzia­łem w orga­ni­za­cjach zrze­sza­ją­cych bada­czy w dzie­dzi­nie opto­elek­tro­ni­ki, udzia­łem w kra­jo­wych komi­sjach, radach nauko­wych itp., któ­re mają istot­ny wpływ na życie tej spo­łecz­no­ści. Przy­kła­dem może być człon­ko­stwo prof. Jaro­sła­wa Rut­kow­skie­go w Sek­cji Opto­elek­tro­ni­ki, Komi­te­tu Elek­tro­ni­ki i Tele­ko­mu­ni­ka­cji PAN oraz udział w pra­cach Zespo­łu dorad­cze­go do spraw infra­struk­tu­ry badaw­czej w Mini­ster­stwie Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go. Innym przy­kła­dem może być wybór prof. Anto­nie­go Rogal­skie­go w skład Cen­tral­nej Komi­sji do Spraw Stop­ni i Tytu­łów (kaden­cja 2013 – 2016). Pro­fe­sor peł­nił rów­nież funk­cję Dzie­ka­na Wydzia­łu IV – Nauk Tech­nicz­nych Pol­skiej Aka­de­mii Nauk (dwie kaden­cje w latach 2015 – 2018 i 2028 – 2022).