DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUTU

Insty­tut Fizy­ki Tech­nicz­nej jest eta­to­wą jed­nost­ka orga­ni­za­cyj­ną Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii, powo­ła­ną do pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści dydak­tycz­no-wycho­waw­czej, nauko­wo-badaw­czej oraz kształ­ce­nia kadr nauko­wych w spe­cjal­no­ści inży­nie­ria mate­ria­ło­wa i fizy­ka tech­nicz­na.

Do reali­za­cji tych zadań powo­ła­ne są zakła­dy:

 • Zakład Fizy­ki Cia­ła Sta­łe­go
 • Zakład Tech­nicz­nych Zasto­so­wań Fizy­ki
 • Zakład Fizy­ki i Tech­no­lo­gii Krysz­ta­łów
 • Fizy­ka i tech­ni­ka pod­czer­wie­ni,
 • Opto­elek­tro­ni­ka i foto­ni­ka świa­tło­wo­do­wa,
 • Fizy­ka i tech­no­lo­gia sta­łych i cie­kłych krysz­ta­łów.
 • opra­co­wy­wa­nie per­spek­ty­wicz­nych kie­run­ków badaw­czych oraz pro­po­zy­cji spe­cja­li­za­cji nauko­wej Insty­tu­tu,
 • reali­za­cja prac nauko­wo-badaw­czych,
 • roz­wój dzia­łal­no­ści wyna­laz­czej i nowa­tor­skiej,
 • sys­te­ma­tycz­ne pod­wyż­sza­nie kwa­li­fi­ka­cji nauko­wych,
 • pla­no­wa­nie roz­bu­do­wy i moder­ni­za­cji bazy nauko­wo-badaw­czej.