Czcionka:

Kontrast:

dr inż. Jakub NAWAŁA

Dr inż. Jakub Nawała w  2009 roku  ukończył Wojskową Akademię Techniczną na kierunku chemia (specjalność materiały niebezpieczne i ratownictwo chemiczne). Stopień naukowy doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie naukowej nauki chemiczne uzyskał w 2015 roku. W ramach działalności naukowej prowadzi badania związane z analizą związków wysokotoksycznych głównie bojowych środków trujących (BST) oraz otrzymywaniem materiałów sorpcyjnych wykorzystywanych w analizie chemicznej. Specjalizuje się w analizie chromatograficznej oraz w spektrometrii mas. Jest współautorem 24 artykułów opublikowanych w czasopismach z listy A MNiSW.  
W ramach działalności dydaktycznej prowadzi zajęcia z przedmiotów: pobieranie i przygotowanie próbek do analiz chemicznych, analiza instrumentalna, chemia środków trujących i procesów odkażania, monitoring środowiska, współczesne metody chemii analitycznej.