Czcionka:

Kontrast:

prof. dr hab. inż. Jerzy Choma

Prof. dr hab. inż. Jerzy Choma – profesor w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki chemiczne, w specjalności chemia fizyczna.
Prof. J. Choma ukończył w roku 1978 Wydział Chemii i Fizyki Technicznej WAT z wyróżnieniem (prymus) na kierunku chemia – ochrona przed skażeniami. W latach 1978 – 1981 r. był doktorantem na studiach doktoranckich w WAT. W 1981 roku uzyskał stopień doktora nauk chemicznych, a w 1985 roku stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych w dyscyplinie chemia fizyczna. W 1993 roku uzyskał tytuł profesora w dziedzinie nauk chemicznych. W latach 2000 – 2002 był kierownikiem Zakładu Obrony Przeciwchemicznej. Od 2012 pełni funkcję dyrektora Instytutu Chemii WAT.  
W pracy naukowej zajmuje się syntezą i charakteryzacją właściwości adsorpcyjnych nanoporowatych uporządkowanych materiałów krzemionkowych, węglowych, sieci metaloorganicznych i tlenków metali. Ostatnio do otrzymywania tych materiałów, o bardzo dobrych parametrach strukturalnych, wykorzystuje metodę mechanochemiczną. Jest autorem i współautorem około 400 artykułów naukowych w tym około 160 w renomowanych czasopismach z listy Journal Citation Reports (JCR), cytowanych ponad 3000 razy (bez autocytowań) z indeksem Hirscha równym 32 (Scopus), jednej recenzowanej monografii w języku angielskim, pt. Active carbon i kilku rozdziałów monograficznych, a także kierownikiem i wykonawcą wielu projektów naukowo-badawczych, ostatnio projektu badawczego pt. „Otrzymywanie i badanie adsorpcyjnych właściwości hybrydowych materiałów MOF-grafen” finansowanego przez NCN (2017-2020).
Od kilkudziesięciu lat współpracuje z prof. M. Jarońcem (Doktorem honoris causa WAT) z Department of Chemistry and Biochemistry & Advanced Materials and Liquid Crystal Institute, Kent State University, Ohio, USA – jednym z najbardziej cenionych w świecie badaczy nowych materiałów nanoporowatych. 
Prof. J. Choma wypromował 11 doktorów, ostatnio w 2020 r. kpt. mgr. inż. Michała Grabkę, który obronił pracę doktorską pt. „Polimerowe materiały w czujnikach z akustyczną falą powierzchniową do detekcji związków fosforoorganicznych”. Aktualnie pod opieką prof. J. Chomy pracę doktorską na temat „Badanie fizykochemicznych właściwości materiałów porowatych otrzymywanych metodą mechanochemiczną” realizuje mgr inż. Sylwia Głowniak. 
Prof. J. Choma prowadzi wykłady z przedmiotów: Technologia chemiczna oraz Materiały nanoporowate. Prowadzi seminarium dyplomowe. Wykłada przedmiot pt. „Nowoczesne materiały nanoporowate” dla doktorantów. Kierował 17 pracami dyplomowymi w WAT i 25 pracami na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.  Jest autorem kilku skryptów akademickich WAT. Za swą działalność dydaktyczną, naukową i organizacyjną został wyróżniony Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Złotym Krzyżem Zasługi. 
W 2022 r. prof. J. Choma otrzymał nagrodę Ministra Obrony Narodowej za całokształt dorobku.


Lokalizacja: Budynek 14, pokój 8 
E-mail:jerzy.choma@wat.edu.pl 
Tel.: +48 261 839 582 

 

Baza Wiedzy WAT: prof. dr hab. inż. Jerzy Feliks Choma