STYPENDIA

Regu­la­min:

Stu­den­ci stu­diów sta­cjo­nar­nych mogą ubie­gać się o sty­pen­dium dok­to­ranc­kie oraz sty­pen­dia, któ­re okre­śla „Regu­la­min przy­zna­wa­nia i wypła­ca­nia świad­czeń pomo­cy mate­rial­nej dla dok­to­ran­tów w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej” – do nich nale­żą:

  • sty­pen­dium socjal­ne
  • sty­pen­dium spe­cjal­ne dla osób nie­peł­no­spraw­nych
  • sty­pen­dium Rek­to­ra dla naj­lep­szych dok­to­ran­tów
  • sty­pen­dium dok­to­ranc­kie z dota­cji pro­ja­ko­ścio­wej
  • zapo­mo­gi

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje doty­czą­ce sty­pen­diów dok­to­ranc­kich znaj­du­ją się na stro­nie:

http://​www​.wat​.edu​.pl/​k​s​z​t​a​l​c​e​n​i​e​/​s​t​u​d​i​a​-​d​o​k​t​o​r​a​n​c​k​i​e​/​s​t​y​p​e​n​d​ia/