OBSZARY STUDIÓW DOKTORANCKICH

Reali­za­cja stu­diów dok­to­ranc­kich odby­wa się w pod­sta­wo­wych jed­nost­kach orga­ni­za­cyj­nych wydzia­łu:

Insty­tu­cie Che­mii w dzie­dzi­nach:

  • che­mii i fizy­ki mate­ria­łów cie­kło­kry­sta­licz­nych,
  • che­mii i tech­no­lo­gii mate­ria­łów wyso­ko­ener­ge­tycz­nych,
  • fizy­ko­che­mii powierzch­ni i gra­ni­cy faz,
  • nano­tech­no­lo­gii i nowych mate­ria­łów,

Insty­tu­cie Fizy­ki Tech­nicz­nej w dzie­dzi­nie:

  • mate­ria­łów funk­cjo­nal­nych

Kate­drze Zaawan­so­wa­nych Mate­ria­łów i Tech­no­lo­gii w dzie­dzi­nie:

  • mate­ria­łów kon­struk­cyj­nych