Praktyka Studencka

wpis w: Bez kategorii 0
Praktyka studencka ogłoszenie

Praktyka studencka

Między­nar­o­dowa Fir­ma pro­duku­ją­ca mate­ri­ały chemii budowlanej poszuku­je studenta/studentki na miesięczną prak­tykę do Dzi­ału zaj­mu­jącego się chemicznym bez­pieczeńst­wem sub­stancji i mieszanin.

W ramach prak­ty­ki będzie możli­wość zdoby­cia wiedzy z zakre­su:

- stosowa­nia roz­porządzenia CLP i RECH w obro­cie chemikalia­mi,

- klasy­fikacji i oznakowa­nia sub­stancji i mieszanin niebez­piecznych zgod­nie z roz­porządze­niem REACH i CLP,

-  prawa chemii budowlanej dla pro­duk­tów wprowadzanych na rynek (roz­porządzenia, doku­men­tac­ja tech­nicz­na),

- pra­cy w lab­o­ra­to­ri­um prze­mysłowym oraz na pro­dukcji.

Nasze wyma­gania:

- wyk­sz­tałce­nie w trak­cie studiów, prefer­owani stu­den­ci kierunk­ów chemicznych,

- zna­jo­mość MS Office,

- umiejęt­ność anal­i­ty­cznego myśle­nia, dokład­ność, sum­i­en­ność, punk­tu­al­ność.

Co ofer­u­je­my:

- możli­wość zdoby­cia prak­ty­cznej wiedzy,

- pracę w zgranym zes­pole w miłej, przy­jaznej atmos­ferze,

- poz­nanie między­nar­o­dowego środowiska pra­cy,

- elasty­czne godziny pra­cy.

 

Zain­tere­sowane oso­by prosimy o przesłanie swo­jego CV na adres e‑mail katarzyna.brozek@cpg-europe.com,

bądź tele­fon­icznie 22 879–89-07.