Precyzja i kontrola parametrów w mokrym trawieniu półprzewodników

wpis w: Bez kategorii 0
Jakub Józwowicz i Jacek Bogucki

Obec­ny glob­al­ny kryzys niedoboru półprze­wod­ników trwa od 2020 roku i doty­ka przede wszys­tkim branży moto­ryza­cyjnej oraz innych związanych m.in. z pro­dukcją sprzę­tu elek­tron­icznego. Odpowiedz­ią na niego może być innowa­cyjny sposób przetwarza­nia półprze­wod­ników współau­torstwa mgr. Jaku­ba Józ­wow­icza – stu­den­ta WAT. Poz­woli on na zwięk­sze­nie pre­cyzji i wyk­lucze­nie strat jakoś­ci spowodowanych nieza­u­tomaty­zowanym pro­ce­sem mokrego traw­ienia.

Tem­at pra­cy #młode­goin­noWA­To­ra wyniknął z potrze­by udoskonale­nia pro­ce­su przetwarza­nia półprze­wod­ników – a konkret­nie mokrego traw­ienia chemicznego warstw epi­tak­s­jal­nych wyko­nanych ze związków półprze­wod­nikowych z grupy AIIIBV. Na czym pole­ga ten pro­ces, czym są półprze­wod­ni­ki oraz jakiego paten­tu Jakub Józ­wow­icz został współau­torem? Tego dowiecie się z najnowszej odsłony cyk­lu #młodzin­noWA­Torzy.

Sebas­t­ian Jurek

fot. Katarzy­na Puciłows­ka, Sebas­t­ian Jurek

Artykuł pow­stał w ramach cyk­lu #młodzi­in­noWA­Torzy, w którym prezen­towane są pro­jek­ty, prace naukowe i dyplo­mowe, nowoczesne rozwiąza­nia ambit­nych stu­den­tów Wojskowej Akademii Tech­nicznej, dla których 100% to za mało.