Laureaci konkursu im. Zbigniewa Ormana

wpis w: Bez kategorii 0
Konkurs Ormana

Tro­je stu­den­tów Wojskowej Akademii Tech­nicznej otrzy­mało nagrody w ramach I edy­cji Konkur­su im. Zbig­niewa Ormana na najlep­szą pracę dyplo­mową z dziedziny fotoni­ki i optoelek­tron­i­ki.

Celem konkur­su zor­ga­ni­zowanego przez WAT i Vigo Pho­ton­ics jest pro­mowanie nowa­tors­kich rozwiązań w obszarze fotoni­ki i optoelek­tron­i­ki, ich upowszech­ni­an­ie, a także zain­tere­sowanie stu­den­tów wspom­ni­any­mi dziedz­i­na­mi. Tem­aty­ka współza­wod­nict­wa doty­czyła nie tylko zagad­nień teo­re­ty­cznych, ale i prak­ty­cznych, szczegól­nie z w aspekcie opisów zjawisk, mod­e­lowa­nia, symu­lacji i pro­jek­towa­nia, tech­nologii wyt­warza­nia mate­ri­ałów, ele­men­tów, układów i wresz­cie całych sys­temów optoelek­tron­icznych i foton­icznych.

Komis­ja konkur­sowa pod prze­wod­nictwem płk. dr. hab. inż. Pio­tra Mar­tyniu­ka w składzie: płk dr hab. inż. Jan Kel­ner z Wydzi­ału Elek­tron­i­ki, płk dr hab. inż. Jacek Woj­tanows­ki z Insty­tu­tu Optoelek­tron­i­ki oraz dr hab. inż. Wik­tor Piecek z Wydzi­ału Nowych Tech­nologii i Chemii wysoko oceniła złożone prace. Główną nagrodę otrzy­mał mgr inż. Jakub Józ­wow­icz z Wydzi­ału Nowych Tech­nologii i Chemii za pracę pt. „Badanie pro­cesów zau­tomaty­zowanego mokrego traw­ienia chemicznego epi­tak­s­jal­nych warstw InAs oraz dobór para­metrów wzglę­dem pow­tarzal­noś­ci pro­ce­su” pod kierunk­iem dr. inż. Jac­ka Boguskiego. Autor wykazał, że dys­ponu­jąc znacznie mniejszym budżetem, moż­na uzyski­wać podob­ne rezul­taty traw­ień warstw półprze­wod­nikowych jak w pro­fesjon­al­nych maszy­nach prze­mysłowych. Pra­ca dyplo­mowa pow­stała w wyniku real­iza­cji dwóch pro­jek­tów badaw­czych: „Opra­cow­anie i wery­fikac­ja ekspery­men­tal­na nowych kon­cepcji charak­teryza­cji trans­portu kwan­towego w złożonych het­erostruk­tu­rach półprze­wod­nikowych” oraz „Bada­nia nad dłu­go­falowy­mi (12 mikrometrów), wysokotem­per­atur­owy­mi detek­tora­mi kaskad­owy­mi do wykry­wa­nia etanu”. Pro­jek­ty udowod­niły, iż zapro­ponowany wari­ant zau­tomaty­zowa­nia traw­ień chemicznych speł­nia rygo­rysty­czne wyma­gania nawet dla struk­tur wielowarst­wowych. Wyni­ki te dają dużą nadzieję na skuteczną imple­men­tac­je rynkową pro­to­ty­pu.

Dru­ga nagro­da trafiła w ręce mgr inż. Alek­sandry Kuchar­czyk z Insty­tu­tu Optoelek­tron­i­ki. Jej pra­ca „Optoelek­tron­iczne oko dla optometrii, napisana pod kierunk­iem płk. dr. hab. inż. Mar­ka Piszcz­ka, jest istot­na z punk­tu widzenia kon­strukcji nowych urządzeń dla diag­nos­ty­ki i ter­apii wzroku z uży­ciem tech­nologii wiz­ual­nych. Zapro­jek­towane i fizy­cznie zbu­dowane tytułowe optoelek­tron­iczne oko jest ukła­dem odw­zorowu­ją­cym pod­sta­wowe funkcjon­al­noś­ci ludzkiego narzą­du wzroku. Możli­wość wywoła­nia konkret­nej wady refrakcji została zre­al­i­zowana przez połącze­nie ekwi­wa­len­tu siatków­ki i kamery do mod­ułu sil­ni­ka lin­iowego. Układ skali­browano i przetestowano, dzię­ki czemu potwierd­zono jego przy­dat­ność nie tylko w optometrii, ale również przy pow­stawa­niu nowych urządzeń bazu­ją­cych na obrazach syn­te­zowanych cyfrowo.

Trze­cia z nagrod­zonych prac miała na celu „Badanie wybranych nanokoloidów sre­bra meto­da­mi optoelek­tron­iczny­mi”. W częś­ci teo­re­ty­cznej autor­ka mgr Michali­na Skwarek z Insty­tu­tu Optoelek­tron­i­ki przed­staw­iła metody syn­tezy nanocząstek sre­bra (AgNP), włas­noś­ci fizyko­chemiczne, kine­ty­czne, bak­te­ri­obójcze i wiru­sobójcze nanocząstek sre­bra NCS. Opisała także pro­cesy absorpcji i rozproszenia światła, metodę SERS, zlokali­zowany powierzch­niowy rezo­nans plaz­monowy oraz metody badaw­cze NCS. W częś­ci ekspery­men­tal­nej wyko­nano pomi­ary widm absorp­cyjnych NCS w zakre­sie UV-VIS oraz pomi­ary stęże­nia AgNP meto­da­mi ICP (spek­tome­tria mas z plazmą induk­cyjnie sprzężoną) i wag­ową. Bada­nia wykaza­ły, że meto­da UV-VIS jest równie skutecz­na co meto­da ICP, a pon­ad­to jest rozwiązaniem tańszym i bardziej dostęp­nym. Opiekunem pra­cy jest prof. dr hab. inż. Mirosław Kwaśny.

Lau­re­atom nagrody wręczyli Rek­tor-Komen­dant WAT płk prof. dr hab. inż. WAT Prze­mysław Wachu­lak oraz Prezes Zarzą­du VIGO Pho­ton­ics Adam Piotrows­ki pod­czas uroczys­tej inau­gu­racji roku aka­demick­iego 2022/2023 w naszej uczel­ni.

* * *

Zbig­niew Orman był uznanym naukow­cem i inżynierem w obszarze detekcji promieniowa­nia pod­cz­er­wonego o sze­ro­kich zain­tere­sowa­ni­ach naukowych i głębok­iej zna­jo­moś­ci złożonych zjawisk fizy­cznych, w szczegól­noś­ci opty­cznych, fotoelek­trycznych, chemicznych i ter­micznych. Intere­sował się także tech­nolo­gia­mi wyt­warza­nia różno­ra­kich mate­ri­ałów wyko­rzysty­wanych w przyrzą­dach fotoelek­trycznych. W lat­ach 1979–1990r. pra­cow­ał w Wojskowej Akademii Tech­nicznej w Zakładzie Fizy­ki Ciała Stałego Insty­tu­tu Fizy­ki Tech­nicznej w Wydziale Chemii i Fizy­ki Tech­nicznej, gdzie prowadz­ił zaję­cia z fizy­ki ciała stałego i tech­ni­ki pod­cz­er­wieni. W VIGO Pho­ton­ics Zbig­niew Orman zaj­mował się pro­jek­towaniem i nad­zorowaniem pro­dukcji detek­torów pod­cz­er­wieni do zas­tosowań kos­micznych, wojskowych, trans­portowych, czy ochrony środowiska. Współt­wor­zone przez niego unikalne detek­to­ry pod­cz­er­wieni, pracu­jące w tem­per­at­u­rach blis­kich do tem­per­atu­ry otoczenia, po wdroże­niu do pro­dukcji  są nadal pro­dukowane i eksportowane do niemal wszys­t­kich wysoko rozwinię­tych kra­jów świa­ta.

 

Pauli­na Arciszews­ka-Siek

fot. Alic­ja Szulc