Uroczysta Inauguracja WTC

wpis w: Bez kategorii 0

W dniu 6 październi­ka 2022 r. w Wydziale Nowych Tech­nologii i Chemii Wojskowej Akademii Tech­nicznej odbyła się uroczys­ta inau­gu­rac­ja Nowego Roku Aka­demick­iego 2022/23.

W uroczys­toś­ci, która odbyła się w sali kinowej Klubu WAT uczest­niczył prorek­tor Akademii  ds. Roz­wo­ju — płk. dr hab. inż. Jacek Świder­s­ki, prof. WAT,  dziekani wydzi­ałów, kadra kierown­icza komórek orga­ni­za­cyjnych WAT, nauczy­ciele i pra­cown­i­cy Wydzi­ału Nowych Tech­nologii i Chemii, zaproszeni goś­cie, a przede wszys­tkim stu­den­ci, dok­toran­ci oraz wyróżnieni absol­wen­ci. Gospo­darzem uroczys­toś­ci był dziekan Wydzi­ału prof. dr hab. inż. Krzysztof Czupryńs­ki.

Dziekan Wydzi­ału serdecznie przy­witał sza­cownych goś­ci licznie przy­byłych na uroczys­tość. Szereg ciepłych słów skierował do stu­den­tów I roku studiów. Dokon­ał prezen­tacji kadry kierown­iczej i Jed­nos­tek Orga­ni­za­cyjnych Wydzi­ału oraz nakreślił uczest­nikom inau­gu­racji zarys dzi­ałal­noś­ci dydak­ty­cznej i naukowej Wydzi­ału.

Rok aka­demic­ki 2022/2023 w Wydziale Nowych Tech­nologii i Chemii rozpoczęło
386 stu­den­tów, w tym 86 pod­chorążych. Na jed­no­lite stu­dia mag­is­ter­skie wojskowe na kierunku chemia zak­wal­i­fikowano 11 stu­den­tów pod­chorążych; na stu­dia I stop­nia na kierunku chemia przyję­to 62 stu­den­tów, a na stu­dia I stop­nia na kierunku inżynieria mate­ri­ałowa dostało się 61 stu­den­tów.

Najważniejszym punk­tem uroczys­toś­ci było  złoże­nie ślubowa­nia przez  stu­den­tów I roku przed  Dziekanem Wydzi­ału Nowych Tech­nologii i Chemii w obec­noś­ci zebranych goś­ci.

Stu­den­ci, którzy uzyskali najwyższe wyni­ki w pro­ce­sie rekru­tacji, po złoże­niu ślubowa­nia otrzy­mali sym­bol­iczne indeksy wręc­zone przez Prorek­to­ra ds. roz­wo­ju WAT i Dziekana WTC WAT.

Po imma­tryku­lacji stu­den­tów pier­wszego roku Dziekan Wydzi­ału Nowych Tech­nologii
i Chemii prof. dr hab. inż. Krzysztof Czupryńs­ki uroczyś­cie otworzył rok aka­demic­ki 2022/23.

Następ­nie głos zabrał Szef Zarzą­du OPBMR IRW DG RSZ RP płk Mirosław Kobryń. Po czym przemówił Kapelan Wojskowej Akademii Tech­nicznej ks. ppor. mgr Piotr Woszczyk.

Do stu­den­tów pier­wszego roku zwró­ciła się też szer. pchor. inż. Mile­na Rybak
— przed­staw­iciel­ka Rady Samorzą­du Stu­denck­iego Wydzi­ału Nowych Tech­nologii
i Chemii.

Pod­czas uroczys­toś­ci Dziekan Wydzi­ału Nowych Tech­nologii i Chemii prof. dr hab. inż. Krzysztof Czupryńs­ki wręczył dyplomy absol­wen­tom studiów II stop­nia. Na wniosek Komisji Egza­minu Dyplo­mowego wyróżnił autorów prac dyplo­mowych i ich pro­mo­torów.

Po zakończe­niu uroczys­toś­ci wykład inau­gu­ra­cyjny pt. „Współcześni alchemi­cy, czyli krót­ka opowieść o mechan­icznej syn­tezie” wygłosił ppłk dr hab. inż. Marek Polańs­ki Kierown­ik Zakładu Mate­ri­ałów  Funkcjon­al­nych i Tech­nologii Wodor­owych Insty­tu­tu Inżynierii Mate­ri­ałowej WTC.

tekst: Zespół Dziekanatu

fot.: Alic­ja Szulc/WAT