Szkolenie dla doktorantów i pracowników WAT

wpis w: Bez kategorii 0
nagroda nobla z chemii organicznej

Redak­tor naczel­ny peri­odyku Applied Sur­face Sci­ence, Pro­fe­sor Hen­rik Rudolph prowadz­ić będzie szkole­nie dla pra­cown­ików i dok­toran­tów WAT.

W dni­ach 24–25 październi­ka 2022 Naszą Akademię odwiedzi redak­tor naczel­ny cza­sopis­ma Applied Sur­face Sci­ence (Impact Fac­tor 7,392, 140 pkt na liś­cie MEiN), Pro­fe­sor Hen­rik Rudolph z Nider­landzkiej Akademii Obrony w Bredzie. Pro­fe­sor Rudolph prowadz­ić będzie cykl wykładów, a także szkoleń skierowanych do naukow­ców i dok­toran­tów Naszej Akademii. Doty­czyć będzie m.in. dobrych prak­tyk związanych z pub­likowaniem i recen­zją manuskryp­tów. Szkole­nie odbędzie się w formie bezpośred­niej „face-to-face” i jest bezpłatne dla wszys­t­kich zain­tere­sowanych.

Serdecznie zaprasza­my pra­cown­ików i dok­toran­tów WAT!

Pier­wszy Dzień 24.10.2022 (Poniedzi­ałek), S166:

10.00 – 11.30 – W kulu­arach wiel­kich peri­odyków naukowych – wady „pub­likuj lub znikaj” + ses­ja pytań i odpowiedzi

11.30 – 12.30 (M. Goł­da-Cępa) – zapo­b­ie­ganie infekcjom w bio­ma­te­ri­ałach przez funkcjon­al­iza­cję w skali nano – czy moż­na wygrać „wyś­cig o powierzch­nię”?

12.30 – 13.30 – prz­er­wa

13.30 – 14.30 – prezen­tac­ja wybranych lab­o­ra­toriów w WAT

14.30 – 16.00 – dyskus­ja prof. H. Rudol­pha z naukow­ca­mi WAT nt. strate­gii pub­likowa­nia

Dru­gi Dzień 25.10.2022 (Wtorek), Sala Sen­atu WAT:

10.00 – 12.00 – warsz­taty z pisa­nia pub­likacji dla młodych naukow­ców (dla 50 uczest­ników)

12.00 – 13.00 – prz­er­wa

13.00 – 15.00 – warsz­tat dla młodych naukow­ców nt. recen­zowa­nia manuskryp­tów (dla 50 uczest­ników)

15.00 – 16.00 – dyskus­ja prof. H. Rudol­pha z naukow­ca­mi WAT nt. strate­gii pub­likowa­nia