Studenci inżynierii materiałowej nagrodzeni na konferencji w Stanach Zjednoczonych

wpis w: Bez kategorii 0

Tro­je stu­den­tów Wydzi­ału Nowych Tech­nologii i Chemii WAT zostało nagrod­zonych za innowa­cyjne wyni­ki prac badaw­czych doty­czą­cych anodowa­nia, prezen­towanych na kon­fer­encji Alu­mini­um Anodiz­ers Coun­cil w Kansas City w USA w dni­ach 4–6 październi­ka 2022 r.

Autora­mi zwycięs­kich prac są: mgr inż. Eweli­na Białek (stu­dia III stop­nia), inż. Artur Rudow­icz (stu­dia II stop­nia) i Mał­gorza­ta Kwiatkows­ka (stu­dia I stop­nia).

Celem spec­jal­isty­cznej kon­fer­encji doty­czącej anodowego utle­ni­a­nia alu­mini­um jest wymi­ana infor­ma­cji i doświad­czeń pomiędzy naukow­ca­mi z uczel­ni z całego świa­ta, a komórka­mi badaw­c­zo-roz­wo­jowy­mi takich firm jak Apple Inc., Quak­er Houghton czy Boe­ing.

W ramach kon­fer­encji prezen­towane są również prace stu­den­tów, zarówno w formie posterów, jak i krót­kich prezen­tacji, które podle­ga­ją oce­nie komisji konkur­sowej. W tym roku wszys­tkie trzy przyz­nane nagrody trafiły do stu­den­tów naszej uczel­ni. Doce­niono ich wiedzę z zakre­su anodowa­nia oraz innowa­cyjne wyni­ki badań z punk­tu widzenia przyszłych zas­tosowań.

 

Woj­ciech Stęp­niows­ki, Mał­gorza­ta Norek

fot. Suzanne Spohr

Więcej infor­ma­cji na tem­at kon­fer­encji zna­j­du­je się na stron­ie www.anodizing.org.