SEKRETARZ RADY WYDZIAŁU NOWYCH TECHNOLOGII I CHEMII

Radosław ŁYSZKOWSKI
tel. 261 839 028
e-mail: radoslaw.lyszkowski@wat.edu.pl

 

Podstawowe kompetencje organ kolegialnego
Rady Wydziału Nowych Technologii i Chemii:

 • ustalanie ogólnych kierunków działalności Wydziału;
 • sprawowanie ogólnego nadzoru nad działalnością Wydziału i jego jednostek organizacyjnych, pełnienie funkcji doradczych i opiniodawczych dla dziekana;
 • wyrażanie opinii społeczności akademickiej Wydziału we wszystkich sprawach, którymi społeczność ta jest zainteresowana;    
 • sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją i właściwym poziomem procesu dydaktycznego na Wydziale;
 • sprawowanie nadzoru nad działalnością naukową Wydziału oraz rozwojem naukowym i dydaktycznym pracowników Wydziału;
 • nadawanie stopni naukowych
  1. doktora nauk chemicznych w dyscyplinie chemia,
  2. doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa,
  3. doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa, oraz     podejmowanie odpowiednich uchwał w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora.

Regulamin Rady Wydziału Nowych Technologii i Chemii

Planowane terminy posiedzeń Rady Wydziału w 2018/2019 roku:
zawsze w czwartki o godzinie 12.00

Skrócony plan posiedzeń

Protokół z posiedzenia Rady WTC z 11.07.2019 r.

Planowany porządek obrad na posiedzeniu 19.09.2019 r.