LISTA CZŁONKÓW RADY WYDZIAŁU NOWYCH TECHNOLOGII I CHEMII
Warszawa, 17.05.2019 r.

Lp

Tytuł i sto­pień nauko­wy, imię i nazwi­sko

DYSCYPLINA i spe­cjal­ność nauko­wa

1.

Prof. dr hab. inż. Zbi­gniew BOJAR

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

/​ inży­nie­ria powierzch­ni, meta­lo­znaw­stwo /​

2.

Prof. dr hab. inż. Jerzy CHOMA

CHEMIA

/​ che­mia fizycz­na /​

3.

Prof. dr hab. inż. Sta­ni­sław CUDZIŁO

CHEMIA

/​ mate­ria­ły wyso­ko­ener­ge­tycz­ne /​

4.

Prof. dr hab. inż. Tomasz CZUJKO

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

/​ mate­ria­ło­znaw­stwo /​

5.

Prof. dr hab. inż. Krzysz­tof CZUPRYŃSKI

CHEMIA /​ che­mia fizycz­na i teo­re­tycz­na,

 fizy­ko­che­mia cie­kłych krysz­ta­łów /​

6.

Dr hab. Hen­ryk GRAJEK

CHEMIA

/​ che­mia ana­li­tycz­na i fizycz­na /​

7.

Dr hab. inż. Wła­dy­sław HARMATA

NAUKI O OBRONNOŚCI

/​ ochro­na przed ska­że­nia­mi /​

8.

Prof. dr hab. inż. Leszek JAROSZEWICZ

ELEKTRONIKA

/​ opto­elek­tro­ni­ka, tech­ni­ka świa­tło­wo­do­wa /​

9.

Dr hab. inż. Sta­ni­sław JÓŹWIAK

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

/​ mate­ria­ły wie­lo­funk­cyj­ne /​

10.

Dr hab. inż. Krzysz­tof JÓŹWIKOWSKI

ELEKTRONIKA

/​ fizy­ka pół­prze­wod­ni­ków /​

11.

Prof. dr hab. inż. Sta­ni­sław KŁOSOWICZ

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

/​ fizy­ka i tech­no­lo­gia cie­kłych krysz­ta­łów /​

12.

Mjr dr hab. inż. Mał­go­rza­ta KOPYTKO

ELEKTRONIKA

/​ opto­elek­tro­ni­ka /​

13.

Płk dr hab. inż. Prze­my­sław KULA

CHEMIA

/​ syn­te­za orga­nicz­na, cie­kłe krysz­ta­ły /​

14.

Dr hab. Krzysz­tof KUŚMIEREK

CHEMIA

/​ che­mia ana­li­tycz­na, ochro­na śro­do­wi­ska /​

15.

Płk dr hab. inż. Piotr MARTYNIUK

ELEKTRONIKA

/​ opto­elek­tro­ni­ka /​

16.

Prof. dr hab. inż. Sła­wo­mir NEFFE

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

/​ fizy­ko­che­mia mate­ria­łów węglo­wych /​

17.

Dr hab. Mał­go­rza­ta NOREK

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

/​ nano­in­ży­nie­ria war­stwy powierzch­nio­wej /​

18.

Prof. dr hab. inż. Janusz PARKA

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

/​ inży­nie­ria mate­ria­łów cie­kło­kry­sta­licz­nych /​

19.

Dr hab. inż. Paweł PERKOWSKI

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

/​ mate­ria­ły cie­kło­kry­sta­licz­ne /​

20.

Dr hab. inż. Wik­tor PIECEK

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

/​ foto­ni­ka cie­kłych krysz­ta­łów /​

21.

Dr hab. inż. Sta­ni­sław POPIEL

CHEMIA

/​ che­mia ana­li­tycz­na /​

22.

Dr hab. inż. Jaro­sław PUTON

CHEMIA

/​ che­mia ana­li­tycz­na /​

23.

Prof. dr hab. inż. Zbi­gniew RASZEWSKI

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

/​ fizy­ka i tech­no­lo­gia cie­kłych krysz­ta­łów /​

24.

Prof. dr hab. inż. Anto­ni ROGALSKI

ELEKTRONIKA

/​ fizy­ka i tech­no­lo­gia pół­prze­wod­ni­ków /​

25.

Prof. dr hab. inż. Jaro­sław RUTKOWSKI

ELEKTRONIKA

/​ elek­tro­ni­ka pół­prze­wod­ni­ków /​

26.

Prof. dr hab. inż. Andrzej ŚWIĄTKOWSKI

CHEMIA

/​ che­mia fizycz­na /​

27

Prof. dr hab. inż. Wal­de­mar TRZCIŃSKI

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA /​dynamiczne prze­mia­ny fazo­we, mecha­ni­ka wybu­chu /​

28.

Dr hab. inż. Marze­na TYKARSKA

CHEMIA

/​ cie­kłe krysz­ta­ły /​

29.

Prof. dr hab. inż. Zyg­fryd WITKIEWICZ

CHEMIA /​ ana­li­za zanie­czysz­czeń śro­do­wi­ska, che­mia ana­li­tycz­na, chro­ma­to­gra­fia /​

30.

Dr hab. inż. Jerzy ZIELIŃSKI

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

/​inżynieria mate­ria­łów cie­kło­kry­sta­licz­nych /​

 

Prof. dr hab. inż. Woj­ciech PRZETAKIEWICZ

Hono­ro­wy Pro­fe­sor Wydzia­łu

31.

Płk dr Bogu­sław SIODŁOWSKI

zastęp­ca dzie­ka­na ds. woj­sko­wych

32.

Doc. dr inż. Zbi­gniew ZARAŃSKI

pro­dzie­kan ds. stu­denc­kich

33.

Ppłk dr inż. Krzysz­tof KARCZEWSKI

przed­sta­wi­ciel nauczy­cie­li aka­de­mic­kich

34.

Dr Jakub HERMAN

przed­sta­wi­ciel nauczy­cie­li aka­de­mic­kich

35.

Dr Paweł MARĆ

przed­sta­wi­ciel nauczy­cie­li aka­de­mic­kich

36.

Dr Mate­usz SZALA

przed­sta­wi­ciel nauczy­cie­li aka­de­mic­kich

37.

Dr Jakub NAWAŁA

przed­sta­wi­ciel nauczy­cie­li aka­de­mic­kich

38.

Ppłk dr Paweł JÓŹWIK

przed­sta­wi­ciel nauczy­cie­li aka­de­mic­kich

39.

Ppłk dr Paweł MADEJCZYK

przed­sta­wi­ciel nauczy­cie­li aka­de­mic­kich

40.

Elż­bie­ta SADOWSKA

przed­sta­wi­ciel­ka innych pra­cow­ni­ków

41.

Urszu­la STAWARZ

przed­sta­wi­ciel­ka innych pra­cow­ni­ków

42.

Mgr Joan­na SZEREWICZ-KLOSKE

przed­sta­wi­ciel­ka innych pra­cow­ni­ków

43.

Mgr inż. Moni­ka WIŚNIK-SAWKA

przed­sta­wi­ciel­ka dok­to­ran­tów

44.

Mgr inż. Edy­ta BUDZYŃSKA

przed­sta­wi­ciel­ka dok­to­ran­tów

45.

Pchor. Moni­ka POPECKA

przed­sta­wi­ciel­ka stu­den­tów

46.

Klau­dia BYCZYŃSKA

przed­sta­wi­ciel­ka stu­den­tów

47.

Woj­ciech LASEK

przed­sta­wi­ciel stu­den­tów

48.

Kamil LUDORF

przed­sta­wi­ciel stu­den­tów

49.

Patry­cja GRZYB

przed­sta­wi­ciel­ka stu­den­tów

50.

Alan KĘPISTY

przed­sta­wi­ciel stu­den­tów

51.

Mag­da SENDEREK

przed­sta­wi­ciel­ka stu­den­tów

52.

Maja CIEŚLIŃSKA

przed­sta­wi­ciel­ka stu­den­tów

53.

Pchor. Kon­rad SKOWRON

przed­sta­wi­ciel stu­den­tów

54.

Mate­usz SZYMAŃSKI

przed­sta­wi­ciel­ka stu­den­tów

 

Dr inż. Rado­sław ŁYSZKOWSKI

sekre­tarz Rady