MISJA WYDZIAŁU

Wydział Nowych Technologii i Chemii, zwany dalej Wydziałem, został powołany uchwałą Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, zwanej dalej Akademią, nr 63/2006 z dnia 18 maja 2006. Początki Wydziału sięgają jednak roku 1959, kiedy w Wojskowej Akademii Technicznej utworzono Wydział Chemii Wojskowej. Obecne jednostki organizacyjne Wydziału funkcjonowały w strukturach Wydziału Chemii i Fizyki Technicznej, Wydziału Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej, Wydziału Uzbrojenia i Lotnictwa oraz Wydziału Mechanicznego.

Wydział Nowych Technologii i Chemii wypełnia swą misję czerpiąc z bogatego dziedzictwa osiągnięć i tradycji Akademii, a szczególnie Wydziału Chemii i Fizyki Technicznej oraz Katedry Metaloznawstwa i Technologii Metali. Misja Wydziału obejmuje:

  • kształcenie i wychowywanie studentów według ustawicznie doskonalonych programów i standardów kształcenia uwzględniających strategię rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce, krajowe ramy kwalifikacji, światowe kierunki rozwoju nauki i edukacji oraz potrzeby zmieniającego się rynku pracy i Sił Zbrojnych RP, ze szczególną dbałością o ścisłe powiązanie kształcenia z działalnością naukowo-badawczą i wychowaniem młodzieży w duchu poszanowania prawa oraz wartości patriotycznych i rodzinnych,
  • prowadzenie podstawowych, stosowanych i przemysłowych badań naukowych oraz prac rozwojowych w zakresie chemii, inżynierii materiałowej, fizyki i dyscyplin pokrewnych przy stałym podnoszeniu jakości tych badań, rozwoju infrastruktury badawczej oraz wzroście udziału w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych,
  • budowanie innowacyjnych i przedsiębiorczych postaw nauczycieli i studentów, w tym rozwój różnych form transferu osiągnięć nauki do gospodarki oraz angażowanie studentów w badania naukowe i działalność wynalazczą,
  • upowszechnianie nauki oraz formułowanie opartych na solidnej wiedzy opinii i ekspertyz w kwestiach istotnych dla społeczeństwa i gospodarki, a w szczególności dla obronności i bezpieczeństwa państwa.

Konsekwentna realizacja misji Wydziału gwarantuje wysoki poziom kształcenia i badań naukowych, buduje klimat dla dokonywania odkryć naukowych i ich wdrażania w gospodarce i w Siłach Zbrojnych RP oraz kreuje postawy przedsiębiorcze i innowacyjne sprzyjające tworzeniu społeczeństwa opartego na wiedzy, z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Strategia rozwoju Wydziału Nowych Technologii i Chemii na lata 2013-2020

Założenia Strategii Wydziału Nowych Technologii i Chemii, ściśle nawiązujące do misji Wydziału, wpisują się w Strategię Akademii. Zawarto w nich trzy podstawowe, długofalowe cele programowe, tj.: pogłębianie zrozumienia praw natury, udział w zrównoważonym rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy oraz otwarcie na otoczenie społeczno-gospodarcze i wojskowe. Cele zawarte w strategii Wydziału określają główne kierunki działań dla Wydziału jako całości oraz cele dla instytutów i katedry w obszarach: kształcenia, badań naukowych, rozwoju infrastruktury badawczej, organizacji i zarządzania Wydziałem oraz polityki kadrowej. 2

 

W Wydziale prowadzone są studia I-, II-go stopnia na kierunku inżynieria materiałowa w specjalnościach materiały konstrukcyjne materiały funkcjonalne (studia I-go stopnia) oraz nowe materiały i technologie (studia II-go stopnia), a także studia I- i II-go stopnia na kierunku chemia w specjalnościach: ochrona przed skażeniami, materiały niebezpieczne i ratownictwo chemiczne oraz materiały wybuchowe i pirotechnika. Wydział prowadzi również studia III-go stopnia (doktoranckie) w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplina inżynieria materiałowa. Ponadto pracownicy Instytutu Fizyki Technicznej i Instytutu Chemii prowadzą zajęcia dydaktyczne w pozostałych podstawowych jednostkach organizacyjnych w zakresie kształcenia z fizyki ogólnej i przedmiotów chemicznych.

Wydział Nowych Technologii i Chemii doskonali i rozwija programy kształcenia, biorąc pod uwagę światowe kierunki rozwoju nauki, dostępną wiedzę, wyniki badań prowadzonych przez zespoły wydziałowe i potrzeby rynku pracy. Poszerzanie oferty edukacyjnej obejmuje tworzenie nowych kierunków i specjalności, jak również kształcenie interdyscyplinarne w ramach tworzonych kierunków, we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi Akademii oraz innymi uczelniami. Stale modyfikowana koncepcja kształcenia umożliwia podejmowanie studiów przez młodzież o szerokich zainteresowaniach i różnych planach zawodowych (przemysł, wojsko, nauka, szkolnictwo, policja, straż pożarna, służby specjalne), a także przyczynia się do kształtowania przedsiębiorczości wśród studentów, jako alternatywy pracy w charakterze pracobiorcy.

W najbliższych latach planowane jest wznowienie studiów I-go stopnia na kierunku fizyka techniczna, we współpracy z Instytutem Optoelektroniki WAT, a ponadto przygotowywane są międzyuczelniane, 4˗semestralne studia II-go stopnia na kierunku technologia materiałów specjalnego przeznaczenia, które będą realizowane wg identycznych programów na trzech różnych uczelniach. Studenci spędzą pierwszy semestr w rodzimej uczelni, dwa następne w uczelniach partnerskich i semestr dyplomowy ponownie we własnej uczelni. Naszymi partnerami w przygotowaniach są Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej oraz Wydział Chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział nie zaniedbuje monitorowania warunków rekrutacji na studia, różnicując wymagania wobec kandydatów w zależności od oferowanych kierunków i specjalności tak, aby zwiększyć szansę na ukończenie studiów.

Ważnym zadaniem Wydziału jest umożliwianie studentom zdobywania wiedzy w uczelniach zagranicznych oraz otwarcie na edukacje studentów z innych krajów. W tym celu w Wydziale poszerzona będzie oferta dydaktyczna w języku angielskim, z docelowym dążeniem do pełnego umiędzynarodowienia studiów doktoranckich i wybranych specjalności studiów II-go stopnia.

Wydział wzmoże starania o skłanianie młodzieży uzdolnionej w naukach ścisłych do podejmowania studiów politechnicznych. Istotnym elementem tej działalności będzie kontynuowanie uczestnictwa Wydziału w programie Archimedes, sprawowanie opieki patronackiej nad zespołami szkół zawodowych w Warszawie i Turku, przyjmowanie uczniów szkół średnich na praktyki, zdalne nauczanie oraz aktywny udział pracowników, Samorządu Studenckiego i Studenckich Kół Naukowych w akcjach informacyjnych o Wydziale, prelekcjach, pokazach i piknikach naukowych. 3

Dbałość o jakość dydaktyki znajduje oparcie w systematycznym monitorowaniu i ocenianiu, procesu kształcenia z zastosowaniem reguł uczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia i jednocześnie przy uwzględnieniu podmiotowości studentów, w szczególności poprzez realizację ich ustawowego prawa do oceny poszczególnych nauczycieli akademickich, możliwości wyboru przedmiotów oraz udziału w tworzeniu planów i programów studiów, a także w definiowaniu efektów kształcenia. Wydział zamierza utrzymać, a nawet poprawić pozytywną ocenę jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku inżynieria materiałowa, a także dobrze przygotować kierunek chemia do oceny programowej.

Wysoką jakość dydaktyki Wydział zamierza osiągnąć również poprzez pełne wdrożenie krajowych ram kwalifikacji, połączone z dokładnym opisaniem treści dydaktycznych i efektów kształcenia, a także ustawiczną, uporządkowaną zmianę tych treści pod wpływem opinii interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych. Stosując te zasady oraz wykorzystując doświadczenia zdobyte podczas kontroli kształcenia na kierunku inżynieria materiałowa, Wydział zorganizuje i opisze proces kształcenia na pozostałych kierunkach (chemia, fizyka techniczna, technologia materiałów specjalnego przeznaczenia) uwzględniając wymagania akredytacyjne. Działania te powinny zaowocować pozytywną oceną instytucjonalną Wydziału.

Wydział, w porozumieniu z Departamentem Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON oraz Szefostwem Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia, będzie doskonalił plany i programy kształcenia kandydatów na żołnierzy zawodowych o specjalności ochrona przed skażeniami. W szczególności kontynuowane będą starania o przywrócenie wymogu ukończenia studiów II-go stopnia przed promocją na pierwszy stopień oficerski. Wydział dostosuje również ofertę kursów doskonalących i studiów niestacjonarnych dla żołnierzy wojsk chemicznych, stosownie do potrzeb zgłaszanych przez jednostki podległe lub nadzorowane przez Szefa Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia.

Efektywne kształcenie wymaga umiejętnego kojarzenia badań naukowych z dydaktyką. Nauczyciel akademicki uzyskuje pełną wiarygodność w oczach studentów jedynie poprzez aktywność naukowo-badawczą potwierdzoną publikacjami w czasopismach o obiegu międzynarodowym i/lub wdrażanie wyników swej pracy naukowej do praktyki gospodarczej. Podjęte zostaną działania zmierzające do stworzenia kadry naukowo-dydaktycznej, która sprosta wysokim wymogom nowoczesnego procesu dydaktycznego i będzie prowadziła badania naukowe na światowym poziomie. W dłuższej perspektywie (8-10 lat) Wydział będzie dążył do pełnego kadrowego zespolenia dydaktyki i nauki, natomiast w okresie przejściowym celowe jest rozdzielenie kadry na badawczo-dydaktyczną (będącą podstawą rozwoju Wydziału) i dydaktyczną (zapewniającą sprawne funkcjonowanie Wydziału jako jednostki prowadzącej zajęcia dydaktyczne w zakresie podstaw fizyki i chemii dla całej Akademii).

Pracownicy Wydziału prowadzą badania naukowe i realizują projekty badawcze z zakresu chemii, inżynierii materiałowej, fizyki i dyscyplin pokrewnych. Specjalizacją Wydziału jest chemia, inżynieria i technologia oraz charakteryzacja i zastosowania materiałów o szczególnych właściwościach, w tym:

  1. chemia i technologia oraz badania i zastosowania materiałów ciekłokrystalicznych,
  2. chemia i technologia oraz badania i zastosowania materiałów wybuchowych,
  3. nowe materiały i techniki w monitoringu i ochronie środowiska,
  4. nowe materiały konstrukcyjne i funkcjonalne oraz technologie ich wytwarzania,
  5. technologia, badania właściwości i zastosowania półprzewodników do detekcji promieniowania podczerwonego,
  6. materiały fotoniczne i systemy optoelektroniczne wykorzystujące krzemionkowe i polimerowe włókna światłowodowe.

Specjalizacje te wynikają z możliwości kadrowych Wydziału i są kontynuacją dotychczasowych kierunków badań, które zaowocowały powstaniem grup badawczych i szkół naukowych, szczycących się znakomitym dorobkiem publikacyjnym i wdrożeniowym oraz skutecznością w pozyskiwaniu wysokobudżetowych projektów badawczych i grantów wspierających badania naukowe. Koncentracja zainteresowań naukowo-badawczych oraz intensyfikacja badań w tych obszarach zapewni harmonijny rozwój kadry Wydziału, stabilny dopływ środków finansowych, wysoką kategorię naukową oraz utrzymanie posiadanych uprawnień do habilitacji i doktoryzacji.

Warunkiem koniecznym sukcesu Wydziału na polu naukowym jest dążenie do zwiększenia udziału publikacji w wysoko notowanych czasopismach. Podczas kategoryzacji jednostek naukowych oraz w ocenach dorobku kandydatów do stopni i tytułów naukowych decydujące znaczenie ma obecnie kryterium jakości, a nie liczby publikacji. Pracownicy Wydziału powinni publikować wyniki swych badań w uznanych czasopismach naukowych. To także pewna ścieżka rozwoju dla najmłodszych kandydatów do pracy naukowej na Wydziale. Wykorzystując powszechne obecnie narzędzia do pomiaru jakości i dynamiki rozwoju dorobku naukowego, władze Wydziału wytypują najlepszą pod tym względem grupę pracowników i zapewnią im wsparcie w pozyskiwaniu środków na badania i rozbudowę infrastruktury badawczej oraz w zdobywaniu doświadczeń organizacyjnych.

Wdrażany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego program wzmacniania silnych uczelni i konsorcjów naukowych, a co za tym idzie systematyczne zwiększanie nakładów budżetowych na nie ponoszonych, wymusza poszukiwanie sposobu na znaczne zwiększenie potencjału Wydziału w krótkim czasie. Dlatego Wydział będzie rozwijał kontakty i współpracę z innymi ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą (to także przyczyni się do wzrostu wysoko cenionej mobilności kadry i studentów). Podstawowym celem tej współpracy będzie przygotowywanie i zgłaszanie wniosków o dofinansowanie badań naukowych, prowadzenie wspólnych badań i publikowanie ich rezultatów.

Wydział będzie dążył do nawiązywania współpracy z firmami z obszaru zaawansowanych technologii. Dotychczasowe doświadczenia potwierdzają, iż wspólne projekty naukowo-badawcze i prace rozwojowe generują unikatowe rozwiązania i produkty budujące sukces rynkowy firmy wdrażającej oraz skutkują szybkim rozwojem naukowym pracowników Wydziału zaangażowanych w te projekty.

Z racji pełnienia przez Akademię (a zatem również przez Wydział) funkcji zaplecza eksperckiego i naukowo-badawczego Ministerstwa Obrony Narodowej, Wydział będzie wykonywał zlecane opracowania i ekspertyzy, formułował propozycje projektów z obszaru obronności i aktywnie zabiegał o pozyskanie środków z Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwa Obrony Narodowej, Europejskiej Agencji Obrony (EDA) oraz Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO) na realizację tych projektów.

Wydział prowadzi politykę kadrową służącą zarówno potrzebom naukowym, jak i dydaktycznym, zatrudniając na stanowiskach asystentów i adiunktów naukowo-dydaktycznych najlepszych kandydatów wyłonionych w otwartych konkursach. Władze Wydziału dołożą wszelkich starań, aby zdynamizować proces uzyskiwania przez pracowników tytułu profesora i stopnia doktora habilitowanego, utrzymując zarazem obecne dobre tempo doktoryzowania w dyscyplinie inżynieria materiałowa chemia. Promowany zatem będzie szybki rozwój własnej kadry, nie wykluczając możliwości zatrudniania profesorów i doktorów habilitowanych z zewnątrz, pod warunkiem, że Wydział będzie dla nich podstawowym miejscem pracy.

Ważnym celem polityki kadrowej jest wzmocnienie identyfikacji pracowników z Wydziałem i budowanie poczucia współodpowiedzialności za los Wydziału na każdym stanowisku. Wieloetatowość nie sprzyja takim postawom i dlatego niekorzystne jest dla Wydziału jednoczesne zatrudnienie nauczycieli w innym miejscu pracy, szczególnie w uczelniach i instytutach naukowo-badawczych.

Konsekwentnie będzie egzekwowane przestrzeganie terminów uzyskiwania stopnia doktora i doktora habilitowanego, określonych w Statucie Akademii, a zatrudnienia na stanowiskach specjalisty, wykładowcy i starszego wykładowcy zostaną ograniczone do niezbędnego minimum. Nieuchronność utraty pracy w przypadku niespełnienia wymagań pracodawcy jest dla każdego nauczyciela najlepszą zachętą do wzmożenia starań o uzyskanie kolejnego, wyższego stopnia naukowego. Pozytywnym impulsem dla rozwoju kadry będą także uczelniane stypendia naukowe oraz możliwość szybkiego awansu.

Doceniając rolę studiów doktoranckich w budowaniu przyszłej kadry, zachęca się wybitnych absolwentów studiów magisterskich do podejmowania studiów III-go stopnia na Wydziale, kończących się uzyskaniem stopnia naukowego doktora w dyscyplinie inżynieria materiałowa lub chemia. Wydział oferuje atrakcyjne tematy prac doktorskich i różnego typu stypendia oraz możliwość czasowego zatrudnienia w projektach realizowanych na Wydziale.

Znaczne rozproszenie lokalowe oraz niejednorodność tematyki badawczej Wydziału wymagają podjęcia pilnych starań o  pozyskanie środków finansowych na budowę nowego wielofunkcyjnego budynku, z przeznaczeniem na siedzibę dziekanatu, pokoje wykładowców, aule i sale wykładowo-seminaryjne, pracownie komputerowe, a także sale laboratoryjne do nauczania podstaw chemii i fizyki. Specjalistyczne laboratoria badawcze i dydaktyczne pozostaną w miejscach ich dotychczasowej lokalizacji, ze względu na bezpieczeństwo (praca z materiałami wybuchowymi, toksycznymi i promieniotwórczymi) oraz specyficzne wymagania w zakresie infrastruktury budowlanej, wentylacyjnej i kanalizacyjnej.

Niezbędne jest racjonalne wykorzystanie istniejących obiektów, oszczędne gospodarowanie środkami przeznaczanymi na ich utrzymanie i eksploatację oraz dbałość o stan techniczny budynków Wydziału i ich estetykę. W szczególności konieczna jest jak najszybsza termoizolacja, remont i modernizacja budynków nr 14 i 5, będących głównymi siedzibami instytutu Chemii i Instytutu Fizyki Technicznej, a także rozbudowa budynku 34 należącego do Katedry Zaawansowanych Materiałów i Technologii. W najbliższych latach powinny być też zakończone prace remontowe w budynkach 24 i 55 Instytutu Chemii. Zakres i charakter modernizacji ułatwi pracownikom i studentom swobodny dostęp do nowych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, w tym umożliwiających zdalne nauczanie.

W latach 2013-2014 planowane jest przystosowanie (generalny remont i wyposażenie w meble) pomieszczeń 165 i 166 w budynku głównym Akademii. Będą one wykorzystywane jako sala posiedzeń Rady Wydziału oraz jako sale seminaryjne. Ponadto przewiduje się utworzenie w Zakładzie Radiometrii i Monitoringu Skażeń pracowni dydaktycznej ochrony przed skażeniami z pełnym wyposażeniem sprzętowym oraz budowę i certyfikację stanowiska do testowania i skalowania przyrządów rozpoznania skażeń (w dalszej perspektywie z uzyskaniem statusu laboratorium akredytowanego). Po uzyskaniu dofinansowania z Funduszu na Rzecz Nauki i Technologii Polskiej, w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego powstanie laboratorium epitaksji związków typu AIIIBV metodą wiązek molekularnych w celu rozwinięcia badań nad detektorami podczerwieni nowej generacji pracujących w temperaturach zbliżonych do temperatury pokojowej.

Planowana jest dalsza informatyzacja Wydziału, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi elektronicznej dziekanatu, nauczycieli i studentów. Funkcjonujący system USOS, przeznaczony do obsługi studentów, będzie rozszerzony o nowe możliwości, włączając w to rekrutację, rozliczenia finansowe studentów, przyznawanie im stypendiów oraz zarządzanie pracami dyplomowymi. Nauczyciele także uzyskają możliwość ewidencjonowania swojej działalności naukowej w nowym systemie. Działania te pozwolą na usprawnienie sprawozdawczości z działalności naukowo-dydaktycznej w ogólnopolskim systemie POL-on.

Niewystarczające finansowanie uczelni z budżetu państwa wymaga intensywnego poszukiwania budżetowych i pozabudżetowych środków na badania i rozwój infrastruktury badawczej. W związku z tym planuje się opracowanie systemu gratyfikacji dla osób i zespołów pozyskujących te środki. Ponadto pracownicy naukowo-dydaktyczni o wybitnych osiągnięciach naukowych będą permanentnie najlepiej wynagradzanymi pracownikami w swojej grupie. Potrzebne środki zostaną wygospodarowane w wyniku racjonalizacji zatrudnienia (i uposażeń) wszystkich grup pracowników Wydziału, a szczególnie pracowników naukowo-dydaktycznych zatrudnionych jednocześnie w innych instytucjach.

Opracowane zostaną nowe zasady podziału środków finansowych pomiędzy wydziałowe jednostki organizacyjne, zgodne z uczelnianym algorytmem podziału dotacji budżetowej, a także sposób minimalizacji spodziewanego deficytu Wydziału w 2013 r. oraz program poprawy sytuacji finansowej Wydziału w latach następnych.

Warunkiem koniecznym sprawnej realizacji strategii Wydziału we wszystkich obszarach jego działalności jest akceptacja zamierzonych działań naprawczych przed Radę Wydziału. Działania podejmowane przez władze Wydziału, szczególnie te, których skutkiem może być przejściowe pogorszenie statusu lub obniżenie wynagrodzeń pewnych grup pracowników, będą każdorazowo poddawane procesowi społecznych konsultacji i opiniowania przez Radę Wydziału.