AKTY PRAWNE

Wszystkie prawa studentów, obowiązki i inne sprawy związane z organizacją i przebiegiem studiów I i II stopnia  studiów III stopnia, studiów podyplomowych  oraz ich zakończeniem regulują niżej wymienione podstawowe dokumenty:

  • „Prawo o szkolnictwie wyższym” – (Dz. U. poz. 572 z dnia 23 maja 2012r.)
  • „Statut Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego stanowiący załącznik do obwieszczenia Nr 1/RKR/2012 z dnia 3 września 2012r.
  • „Regulamin studiów wyższych w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego – przyjęty uchwałą Senatu WAT Nr 221 z dnia 26 kwietnia 2012 roku i zatwierdzony przez Ministra Obrony Narodowej decyzją nr 247 z dnia 20 sierpnia 2012 roku.
  • Regulamin studiów doktoranckich w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jaro-sława Dąbrowskiego – przyjęty uchwałą Senatu WAT Nr 222 z dnia 28 kwietnia 2012r. – przyjęty uchwałą Senatu WAT Nr 222 z dnia 26 kwietnia 2013 roku za-twierdzony przez Ministra Obrony Narodowej decyzją Nr 246 z dnia 20 sierpnia 2012r.
  • Regulamin studiów podyplomowych w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława dąbrowskiego – przyjęty uchwałą Senatu WAT Nr 223 z dnia 26 kwietnia 2012r
  • Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego  oraz inne kumenty wydawane corocznie w tych sprawach.