Kalendarz akademicki

PROPOZYCJA TERMINÓW ZJAZDÓW

STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH WTC

W ROKU AKADEMICKIM 2018/​2019

 

                                                          

 

Licz­ba zjaz­dów

Semestr zimo­wy

Semestr let­ni

I

5,6,7 paź­dzier­nik

1,2,3 marzec

II

12,13,14 paź­dzier­nik

8,9,10 marzec

III

19,20,21 paź­dzier­nik

15,16,17 marzec

IV

26,27,28 paź­dzier­nik

22,23,24 marzec

V

16,17,18 listo­pad

29,30,31 marzec

VI

23,24,25 listo­pad

5,6,7 kwie­cień

VII

30 listopad,1,2 gru­dzień

12,13,14 kwie­cień

VIII

7,8,9 gru­dzień

10,11,12 maj

IX

14,15,16 gru­dzień

17,18,19 maj

X

11,12,13 sty­czeń

31 maj,1,2 czer­wiec

XI

18,19,20 sty­czeń

14,15,16 czer­wiec

 

sesja egza­mi­na­cyj­na:

25,26,27 sty­czeń, 1,2,3 luty 2019r.

sesja popraw­ko­wa:

15,16,17,22,23,24 luty 2019r.

sesja egza­mi­na­cyj­na:

28,29,30 czer­wiec, 5,6,7 lipiec 2019r.

sesja popraw­ko­wa:

13,14,15,20,21,22 wrze­sień 2019r.

 

 

Decy­zja nr 126 Rek­to­ra Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go z dnia 10 maja 2018 r. w spra­wie okre­śle­nia har­mo­no­gra­mu roku aka­de­mic­kie­go 2018/​2019 w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej

Decy­zja nr 74 Rek­to­ra Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go z dnia 22 maja 2019 r. w spra­wie okre­śle­nia har­mo­no­gra­mu roku aka­de­mic­kie­go 2019/​2020 w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej

Ter­mi­ny zjaz­dów dla stu­diów nie­sta­cjo­nar­nych w roku aka­de­mic­kim 2019/​2020