Regulamin studiów

Wszystkie prawa studentów, obowiązki i inne sprawy związane z organizacją i przebiegiem studiów I i II stopnia, studiów III stopnia, studiów podyplomowych  oraz ich zakończeniem regulują niżej wymienione podstawowe dokumenty:

  • Statut Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego (tekst jednolity – stan prawny na dzień 17 listopada 2015 r.) Obwieszczenie Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 4/WAT/2015 z dnia 17 listopada 2015 r.  w  sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu WAT.
  • Regulamin studiów doktoranckich w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. Przyjęty uchwałą Senatu WAT nr 30/WAT/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. Zatwierdzony  przez Ministra Obrony Narodowej decyzją Nr 14 z dnia 10 sierpnia 2015 r.
  • Regulamin studiów wyższych w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. Przyjęty uchwałą Senatu WAT nr 29/WAT/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. Zatwierdzony przez Ministra Obrony Narodowej decyzją Nr 13 z dnia 10 sierpnia 2015 r.
  • Regulamin studiów podyplomowych w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. Przyjęty uchwałą Senatu WAT Nr 46/WAT/2015 z dnia 28 maja 2015 r.
  • Regulamin kursów dokształcających w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. Przyjęty uchwałą Senatu  WAT nr 47/WAT/2015 z dnia 28 maja 2015 r.

 

Regulaminy studiów na stronie WAT