Uwaga studenci i doktoranci

Infor­mu­je­my, że od 01.02. 2016 r. do 29.02.2016 r. w budyn­ku nr 100 w poko­ju nr 88 przyj­mu­je­my doku­men­ty apli­ka­cyj­ne na wyjazd w ramach pro­gra­mu Era­smus+ na stu­dia w roku aka­de­mic­ki 2016/​2017 lub prak­ty­kę w roku aka­de­mic­kim 2015/​2016.

Doku­men­ty apli­ka­cyj­ne:

  • for­mu­larz zgło­sze­nio­wy pod­pi­sa­ny przez koor­dy­na­to­ra wydzia­ło­we­go (do pobra­nia na stro­nie WAT doty­czą­cej pro­gra­mu Era­smus+);
  • zaświad­cze­nie ze Stu­dium Języ­ków Obcych potwier­dza­ją­ce poziom zna­jo­mo­ści języ­ka obce­go lub inne zaświad­cze­nie potwier­dza­ją­ce poziom zna­jo­mo­ści języ­ka obce­go zaoopi­nio­wa­ne przez Stu­dium Języ­ków Obcych;
  • list moty­wa­cyj­ny pod­pi­sa­ny odręcz­nie;
  • list akcep­ta­cyj­ny z uczel­ni lub insty­tu­cji zagra­nicz­nej (w przy­pad­ku zgło­sze­nia na prak­ty­kę);
  • opi­nia pro­mo­to­ra pra­cy dyplo­mo­wej (w przy­pad­ku stu­den­ta ostat­nie­go roku stu­diów);
  • doku­ment potwier­dza­ją­cy dzia­łal­ność uczel­nia­ną, poza­uczel­nia­ną lub dodat­ko­we osią­gnię­cia (fakul­ta­tyw­nie).

Absol­wen­ci każ­de­go stop­nia stu­diów mają moż­li­wość wyjaz­du na staż absol­wenc­ki , pod warun­kiem zakwa­li­fi­ko­wa­nia się do udzia­łu w pro­gra­mie Era­smus+na ostat­nim roku stu­diów.

Ter­mi­ny roz­mo­wy w celu poświad­cze­nia pozio­mu zna­jo­mo­ści języ­ka obce­go:

  • 10.02.2016 r. godz. 15.00, Stu­dium Języ­ków Obcych
  • 24.02.2016 r. godz. 15.00, Stu­dium Języ­ków Obcych

Spo­tka­nie infor­ma­cyj­ne doty­czą­ce pro­gra­mu Era­smus+ odbę­dzie się 15.02.2016 r. w Klu­bie WAT w sali nr 103 o godz. 15.00.