System Jakości Kształcenia

Akty praw­ne doty­czą­ce Syte­mu Zapew­nie­nia Jako­ści Kształ­ce­nia

1. Na szcze­blu cen­tral­nym:

  • Usta­wa z dnia 27 lip­ca 2005 r. – Pra­wo o szkol­nic­twie wyż­szym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.)
  • Usta­wa z dnia 22 grud­nia 2015 r. – o Zin­te­gro­wa­nym sys­te­mie kwa­li­fi­ka­cji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64)
  • Roz­po­rzą­dze­nie MNiSzW z dn. 26 wrze­śnia 2016 r. – w spra­wie warun­ków pro­wa­dze­nia stu­diów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1596)
  • Roz­po­rzą­dze­nie MNiSzW z dn. 26 wrze­śnia 2016 r. – w spra­wie cha­rak­te­ry­styk dru­gie­go stop­nia Pol­skiej Ramy Kwa­li­fi­ka­cji typo­wych dla kwa­li­fi­ka­cji uzy­ski­wa­nych w ramach szkol­nic­twa wyż­sze­go po uzy­ska­niu kwa­li­fi­ka­cji peł­nej na pozio­mie 4 – pozio­my 6 – 8 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1594)

2. W Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go:

  • Uchwa­ła nr 74/​WAT/​2015 Sena­tu Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go z dnia 17 grud­nia 2015 r. – w spra­wie wpro­wa­dze­nia sys­te­mu zapew­nie­nia jako­ści kształ­ce­nia w WAT
  • Zarzą­dze­nie nr 21/​RKR/​2016 Rek­to­ra Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go z dnia 15 lip­ca 2016 r. – w spra­wie okre­śle­nia pro­ce­sów reali­zo­wa­nych w ramach sys­te­mu zapew­nie­nia jako­ści kształ­ce­nia w WAT
  • Decy­zja nr 118/​RKR/​2016 Rek­to­ra Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go z dnia 1 wrze­śnia 2016 r. – w spra­wie powo­ła­nia peł­no­moc­ni­ka rek­to­ra ds. jako­ści kształ­ce­nia na kaden­cję 2016 – 2020
  • Decy­zja nr 143/​RKR/​2016 Rek­to­ra Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go z dnia 1 paź­dzier­ni­ka 2016 r. – w spra­wie powo­ła­nia uczel­nia­nej komi­sji ds. funk­cjo­no­wa­nia sys­te­mu jako­ści kształ­ce­nia w WAT na kaden­cję 2016 – 2020

3. Na Wydzia­le Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii:

Wykaz osób na szcze­blu Aka­de­mii odpo­wia­da­ją­ce za Sys­tem Jako­ści Kształ­ce­nia w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej

JO Tytuł nauko­wy, imię i nazwi­sko Tele­fon, e‑mail
WAT dr hab. inż. Zdzi­sław BOGDANOWICZ, prof. WAT
pro­rek­tor ds. kształ­ce­nia
261 839 450
zdzislaw.​bogdanowicz@​wat.​edu.​pl
WAT dr Ewa ŁAKOMA
peł­no­moc­nik rek­to­ra ds. jako­ści
261 839 556
ewa.​lakoma@​wat.​edu.​pl
DOK mgr Zofia KACHEL
pra­cow­nik Dzia­łu Orga­ni­za­cji Kształ­ce­nia
261 837 311
zofia.​kachel@​wat.​edu.​pl

 

Wydzia­ło­wa komi­sja ds. funk­cjo­no­wa­nia Sys­te­mu Jako­ści Kształ­ce­nia

JO Tytuł nauko­wy, imię i nazwi­sko Tele­fon, e‑mail
WTC dr. inż. Zbi­gniew ZARAŃSKI, doc. WAT
z‑ca pro­dzie­ka­na ds. kształ­ce­nia
261 839 471
zbigniew.​zaranski@​wat.​edu.​pl
WTC dr hab. inż. Ceza­ry SENDEROWSKI, prof. WAT
peł­no­moc­nik dzie­ka­na ds. jako­ści kształ­ce­nia
261 837 135
cezary.​senderowski@​wat.​edu.​pl
WTC mgr inż. Jan SKOCZYŃSKI
kie­row­nik Dzie­ka­na­tu
261 839 474
jan.​skoczynski@​wat.​edu.​pl
WTC dr inż. Alek­san­der KIEŻUN, doc. WAT
z‑ca dyr. Insty­tu­tu Fizy­ki Tech­nicz­nej
261 839 014
aleksander.​kiezun@​wat.​edu.​pl
WTC dr inż. Krzysz­tof JASEK
z‑ca dyr. Insty­tu­tu Che­mii
261 837 319
krzysztof.​jasek@​wat.​edu.​pl
WTC dr inż. Krzysz­tof KARCZEWSKI
z‑ca kier. Kate­dry Zaawan­so­wa­nych Mate­ria­łów i Tech­no­lo­gii
261 837 135
krzysztof.​karczewski@​wat.​edu.​pl
  Aga­ta WĄCHAŁA – stu­dent­ka 886 339 651
agata.​wachala@​wat.​edu.​pl
  mgr inż. Kata­rzy­na GAŁADYK – dok­to­rant­ka 261 83 91 02
katarzyna.​galadyk@​wat.​edu.​pl