Studia podyplomowe

Uchwała nr 223/III/2012 Senatu Wojskowej Akademii Technicznej
dnia 26 kwietnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia „Regulaminu studiów podyplomowych w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego”

W roku akademickim 2013/2014 Wydział Nowych Technologii i Chemii ponownie uruchamia podyplomowe studia „Materiały niebezpieczne i ratownictwo chemiczne".

Studia prowadzone są w formie studiów niestacjonarnych. Zajęcia odbywają się na 3 dniowych zjazdach – od piątku do niedzieli włącznie. ( 13 zjazdów ). Szczegółowy termin zjazdów otrzymają osoby zakwalifikowane za studia przed ich rozpoczęciem. Na studia może być przyjęta osoba posiadająca kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia, tj. osoba posiadająca tytuł zawodowy inżyniera lub licencjata.

Osoby ubiegające się o zakwalifikowanie na wyżej wymienione studia powinny do dnia 23 września 2013 roku dopełnić następujących formalność:

  1. Wypełnić i podpisać podanie o przyjęcie na studia (wypełnia się w dziekanacie wydziału);
  2. Złożyć kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem).
  3. Wniesienie opłaty rekrutacyjnej.
  4. Wniesienie opłaty za zajęcia dydaktyczne (czesne) po zakwalifikowaniu się na studia w terminie ustalonym przez dziekana.
  5. Ksero dowodu osobistego
  6. Zdjęcie papierowe – format jak do dowodu osobistego
  7. Zdjęcie w formie elektronicznej

Studia trwają dwa semestry. Opłata czesnego za semestr wynosi 2000 zł.

Decyzję w sprawie przyjęcia na wyżej wymienione studia podejmuje dziekan, na wniosek kierownika studiów.

Dokument można składać w dziekanacie wydziału – pok. 155/100 i pok. 157/100 lub przesłać listem poleconym.

Dodatkowe informacje o studiach można uzyskać pod numerami telefonów: 22 683 9435, 22 683 9438, 22 683 9582 lub email: jskoczynski@wat.edu.pl.

Podanie o przyjęcie na STUDIA PODYPLOMOWE

 

Plan studiów podyplomowych w zakresie

„Materiały Niebezpieczne i Ratownictwo Chemiczne” w roku akademickim 2013/2014.

Lp. Przedmiot Liczba godzin Prowadzący
w ćwicz. lab.
1 Prawo w ochronie środowiska 8     mgr inż. Bożena Kukfisz
1 Toksyczne środki przemysłowe 14   6 dr hab. inż. Wadysław Harmata
3 Toksykologia środowiska 14 4   prof. dr hab. Krzysztof Chomiczewski
4 Monitoring środowiska 14 6   prof. dr hab. inż. Sławomir Neffe
5 Analiza instrumentalna skażeń środowiska 12 4 4 prof. dr hab. inż. Zygfryd Witkiewicz
6 Sensory chemiczne 12 4 8 dr inż. Jarosław Puton
7 Materiały wysokoenergetyczne 14 2 8 prof. dr hab. inż. Stanisław Cudziło
8 Prognozowanie skutków wybuchu 14 4 4 prof. dr hab. inż. Waldemar Trzciński
9 Izotopy promieniotwórcze w technice i środowisku 14 4 8 mgr inż. Bogdan Mazurek
10 Ratownictwo chemiczne 20 4 6 mgr inż. Bożena Kukfisz
11 Likwidacja skażeń 10 4 6 dr inż. Stanisław Popiel
12 Podstawy ratownictwa medycznego 10   8 dr Andrzej Zabielski
13 Praca dyplomowa        
  Ogółem: 156 36 58 250