PRACOWNICY ZAKŁADU

KIEROWNIK ZAKŁADU

płk dr hab. inż. Piotr Martyniuk
prof. nadzw. WAT

tel. +48 261839 215
budynek 100 pokój 158
e-mail piotr.martyniuk@wat.edu.pl

Płk dr hab. inż. Piotr Martyniuk jest absolwentem Wydziału Inżynierii Chemii i Fizyki Technicznej WAT, kierunek Fizyka Techniczna (studnia ukończył z wyróżnieniem w 2001 r.). Pracę doktorską na temat: „Graniczne parametry detektorów podczerwieni z kwantowymi efektami rozmiarowymi” pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Antoniego Rogalskiego obronił na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej w 2008 r. W 2015 roku został Kierownikiem Zakładu Fizyki Ciała Stałego IFT oraz zastępcą redaktora naczelnego czasopisma Opto-Electronics Review. W 2018 roku awansował na stopień płka oraz został mianowany na stanowisko prof. nadzw. WAT.

Płk dr. hab. inż. Piotr Martyniuk jest autorem prac indeksowanych przez Instytut w Filadelfii (ISI Web of Knowledge), takich jak Progress in Quantum Electronics, Journal of Applied Physics, Semiconductor Science and Technology, cytowanych ponad 100 razy z indeksem Hirsha równym 4. Ponadto jest laureatem konkursów organizowanych przez Rektora WAT i konkursu im. prof. A. Smolińskiego. Dodatkowo, komitet naukowy konferencji WE-Heraeus-Seminar: Infrared: Science, Technology and Applications poświęconej technice podczerwieni wyróżnił pracę ppłk. dr. inż. Piotra Martyniuka ”Theoretical modelling of MWIR InAs/GaSb/B-AlGaSb T2SLs nBn detector” jako najlepszą pracę młodych pracowników naukowych w dziedzinie detektorów podczerwieni. Obecnie zajmuje się barierowymi strukturami detekcyjnymi średniej (MWIR) i dalekiej podczerwieni (LWIR) z AIIIBV w tym supersieci II rodzaju (T2SLs) jak również HgCdTe.

prof. dr hab. inż. Antoni Rogalski
członek rzeczywisty PAN

tel.: +48 261 839 109
budynek 100 p.92 (przy IFT}
e-mail antoni.rogalski@wat.edu.pl
www.antonirogalski.com

Prof. dr hab. inż. Antoni Rogalski ukończył Wydział Chemii i Fizyki Technicznej WAT na kierunku - fizyka techniczna. Od 1994 roku był kierownikiem Zakładu Fizyki Ciała Stałego Instytutu Fizyki Technicznej. Jest uczonym o światowej renomie. 23 maja 2013 roku został zatwierdzony przez Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk członkiem rzeczywistym tej prestiżowej korporacji uczonych. W 1995 roku uzyskał tytuł Fellow światowej organizacji inżynierów elektroników (SPIE – Bellingham, USA). W 1997 roku został laureatem najbardziej znaczącej polskiej nagrody naukowej – Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w dziedzinie nauk technicznych, zwanej popularnie Polskim Noblem. W 2013 roku został wybrany w skład Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych (kadencja 2013-2016). 12 grudnia 2014 r. prof. A. Rogalski został członkiem Prezydium Polskiej Akademii Nauk. 22 stycznia 2015 r. został wybrany na stanowisko Dziekana Wydziału IV Nauk Technicznych. Od prawie 40-tu lat niezłomnie buduje pozycje Wojskowej Akademii Technicznej jako czołowego ośrodka w zakresie rozwoju teorii i technologii materiałów półprzewodnikowych stosowanych w detekcji promieniowania podczerwonego. Ma bogaty dorobek naukowy udokumentowany dziesięcioma pozycjami monograficznymi opublikowanymi przez znane wydawnictwa globalne, ponad 180-cioma pracami w czasopismach indeksowanych, cytowanymi od trzech tysięcy do około sześciu tysięcy razy z indeksem Hirsha szacowanym od 26 do 34 w zależności od rodzaju bazy (ISI, Scopus, Google Scholar). Niektóre z tych prac zajmują pozycje najbardziej cytowanych i najczęściej czytanych prac czasopism naukowych. Jego książka Infrared Detectors, opublikowana przez wydawnictwo CRC Press (USA) w 2010 roku, oceniana jest za najlepszą monografię dotyczącą detektorów podczerwieni jaka ukazała się w świecie w ostatnich 20-tu latach. Przetłumaczona jest na język rosyjski i chiński. Profesor A. Rogalski jest również aktywnym organizatorem życia naukowego krajowej i międzynarodowej społeczności optoelektronicznej. Jest członkiem komitetów naukowych kilku czasopism naukowych o międzynarodowym obiegu, zapraszanym autorem prac i recenzentem prac do prestiżowych czasopism naukowych, zapraszanym autorem referatów plenarnych konferencji (ponad 100 razy), organizatorem i przewodniczącym międzynarodowych konferencji naukowych, a także przewodniczącym sesji prestiżowych konferencji o zasięgu światowym. Aktualnie pełni funkcję  wiceprzewodniczącego Polskiego Komitetu Optoelektroniki SEP. Od 1997 r. W latach 1997 -2014 pełnił funkcję redaktora naczelnego czasopisma naukowego Opto-Electronics Review, a od 2004 r. jest zastępcą redaktora naczelnego Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences. Obydwa czasopisma są indeksowane przez Instytut Filadelfijski, zaś średni impact factor Opto-Electronics Review w ostatnim pięcioleciu wynosi powyżej 1 i jest najwyższy wśród polskich czasopism technicznych.

prof. dr hab. inż. Jarosław Rutkowski

tel. +48 261 83 97 81
budynek 100 p. 163
e-mail jaroslaw.rutkowski@wat.edu.pl

Prof. dr hab. inż. Jarosław Rutkowski jest absolwentem Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej. Bezpośrednio po ukończeniu studiów podjął pracę na stanowisku asystenta w Instytucie Fizyki Technicznej Wojskowej Akademii Technicznej i pracuje tu nieprzerwanie do dnia dzisiejszego pełniąc między innymi w latach 2005-2008 funkcję Dyrektora Instytutu. Od 2008 do 2016 roku pełnił funkcje Prorektora Akademii ds. Kształcenia. W X.2016 roku powrócił do Zakładu Fizyki Ciała Stałego w IFT. Od początku swej pracy w WAT uczestniczył w zespołowych badaniach naukowych, które dotyczyły technologii i konstrukcji detektorów podczerwieni. Szczególnie specjalizował się w badaniach zjawisk fotoelektrycznych w półprzewodnikach o małej szerokości przerwy energetycznej i ich aplikacjach do detektorów promieniowania podczerwonego. Efektem tych prac było uzyskanie w 1984 r. stopnia doktora nauk technicznych, a następnie w roku 1995 stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dziedzinie elektroniki, specjalność: elektronika półprzewodników. Jako samodzielny pracownik naukowy rozwijał technologię wzrostu heterostruktur półprzewodnikowych metodą epitaksji z fazy ciekłej oraz prowadził analizę i ocenę kierunku rozwoju technologii detektorów podczerwieni. Bezpośrednio kierował czterema projektami badawczymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2004 roku uzyskał tytuł naukowy profesora. Dorobek naukowy i badawczy prof. dr hab. inż. Jarosława Rutkowskiego obejmuje dwie monografie, ponad 80 prac opublikowanych w znaczących pismach krajowych i zagranicznych oraz redakcję pięciu opracowań materiałów konferencyjnych wydanych w USA w postaci tomów „Proceedings of SPIE”. Jest również współautorem kilku skryptów dydaktycznych dla studentów Wojskowej Akademii Technicznej. Jest członkiem Sekcji Optoelektroniki, Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN i członkiem Zespołu Nauk Technicznych i Ścisłych przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

dr hab. inż. Krzysztof Jóźwikowski
profesor nadzwyczajny WAT

tel. +48 261 837 029
budynek 100 p. 148
e-mail krzysztof.jozwikowski@wat.edu.pl

Dr hab. inż. Krzysztof Jóźwikowski ukończył Wydział Chemii i Fizyki Technicznej WAT w 1980 r. na kierunku Fizyka Techniczna. W pracy naukowej zajmuje się teorią zjawisk transportu nośników ładunku i energii w heterostrukturach półprzewodnikowych oraz teorią zjawisk fluktuacyjnych. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu prac naukowych opublikowanych w czasopismach zagranicznych. Był kierownikiem 3 projektów badawczych finansowanych przez MNiSW. Jest autorem oryginalnych programów komputerowych umożliwiających numeryczne modelowanie przyrządów półprzewodnikowych. Dnia 27 czerwca 2019  roku Prezydent RP wręczył dr. hab. inż. Krzysztofowi Jóźwikowskiemu nominację profesora nauk technicznych.

dr inż. Waldemar Gawron
adiunkt naukowy
Kierownik PEZMO

tel. +48 261 839 673
budynek 100 p. 152
e-mail waldemar.gawron@wat.edu.pl wgawron@vigo.com.pl

Dr inż. Waldemar Gawron jest absolwentem Wydziału Elektroniki WAT. Pracę w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego Instytutu Fizyki Technicznej WAT rozpoczął w 1990 roku i pracuje tu do dnia dzisiejszego. Od początku swej pracy w ZFCS uczestniczył w zespołowych badaniach naukowych, które dotyczyły technologii i konstrukcji detektorów podczerwieni. Od początku swej kariery naukowej specjalizował się w badaniach i rozwijaniu detektorów podczerwieni pracujących bez chłodzenia kriogenicznego. W 1997 r. obronił pracę doktorską pt. „Metody poprawy właściwości detektorów podczerwieni pracujących bez chłodzenia kriogenicznego” i uzyskał stopień doktora nauk technicznych. Uzyskał za nią nagrodę II stopnia w konkursie na najlepszą pracę doktorską 1997 roku w WAT, a w 1998 roku Nagrodę im. Michała Śmiałowskiego dla młodych autorów za prace z dziedziny nauki o materiałach przyznaną przez Fundację Kościuszkowską. Po uruchomieniu Laboratorium MOCVD WAT-VIGO rozwijał i rozwija technologię wzrostu heterostruktur półprzewodnikowych metodą MOCVD i na bazie tych heterostruktur, technologię detektorów podczerwieni pracujących bez chłodzenia kriogenicznego. Prowadzi także badania nad wykorzystaniem supersieci II rodzaju (T2SLs) dla detektorów podczerwieni pracujących bez chłodzenia kriogenicznego. Był kierownikiem czterech projektów badawczych. Dorobek naukowy i badawczy dr inż. Waldemara Gawrona obejmuje ponad 40 prac opublikowanych w znaczących pismach krajowych i zagranicznych, cytowanych ponad 200 razy z indeksem Hirsha 8.

dr Jolanta Raczyńska
starszy wykładowca

tel. +48 261 839 673
budynek 100 p. 152
e-mail jolanta.raczynska@wat.edu.pl

 

Dr Jolanta Raczyńska ukończyła w 1977 r. fizykę na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W latach 1978-1992 pracowała w Instytucie Fizyki PAN w Warszawie. W latach 1981-83 odbyła staż naukowy w Laboratorium Prof. Zh. I. Alferova w Instytucie Fizyki Technicznej im. A F. Ioffe AN Rosji w Petersburgu. Od 1992 roku pracuje w Wojskowej Akademii Technicznej w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego. Polem jej zainteresowań i osiągnięć jest technologia półprzewodników, a szczególnie otrzymywanie bardzo czystych warstw, a także kryształów objętościowych półprzewodników AIIIBV metodami epitaksji z fazy ciekłej (LPE) i wzrostu z rozpuszczalników metalicznych. Pracę doktorską z inżynierii materiałowej, będącą podsumowaniem jej dorobku w tej dziedzinie obroniła na Wydziale Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej Wojskowej Akademii Technicznej w 2002 r. Otrzymała za nią Nagrodę Rektora II stopnia. W Zakładzie Fizyki Ciała Stałego uruchomiła i opracowała technologię otrzymywania w kontrolowany sposób czystych i domieszkowanych warstw InSb i InAsSb do zastosowań w konstrukcji fotodiod. Od 2003 roku jest pracownikiem dydaktycznym. Prowadzi zajęcia z fizyki na wszystkich kierunkach studiów, a także opracowane dla specjalności inżynieria materiałowa przedmioty: Technologia Warstw i Technika Wysokiej Próżni.

dr Kacper Grodecki

tel. +48 261 839 374
budynek 100 p. 160a
e-mail kacper.grodecki@wat.edu.pl

Dr Kacper Grodecki jest absolwentem Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w 2014 roku obronił pracę doktorską pt. "Właściwości optyczne grafenu epitaksjalnego na podłożach SiC" pod kierownictwem dr hab. Andrzeja Wysmołka prof. UW. W latach 2008-2015 pracował w Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych prowadząc badania laserów pracujących w podczerwieni oraz grafenu. W pracy naukowej zajmował się głównie spektroskopią ramanowską półprzewodników a także badaniami luminescencji SiC. Jest autorem ponad dwudziestu publikacji naukowych indeksowanych przez Instytut w Filadelfii. Był również kierownikiem dwóch grantów naukowych. Od 2015 roku jest pracownikiem WTC w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego. Zajmuje się badaniami spektroskopii optycznej w HgCdTe takimi jak FTIR, fotoluminescencja i fotoodbicie.

ppłk dr hab. inż. Paweł Madejczyk
adiunkt

tel. +48 261 837 449
budynek 100 p. 154
e-mail pawel.madejczyk@wat.edu.pl

Ppłk dr inż. Paweł Madejczyk ukończył Wydział Elektroniki WAT w 1996 r. na kierunku elektronika i telekomunikacja. Od 1996 do 1997 r. pełnił służbę w Ośrodku Szkolenia Poligonowego w Biedrusku na stanowisku inżyniera. Od 1997 do 1998 r. był wykładowcą w Wyższej Szkole Oficerskiej im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu. Od 1998 r. pracuje w Wojskowej Akademii Technicznej w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego. W 2005 r. obronił pracę doktorską na temat: „Wpływ domieszkowania na właściwości warstw epitaksjalnych z HgCdTe” pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Antoniego Rogalskiego na Wydziale Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej WAT. Ppłk dr inż. Paweł Madejczyk zajmuje się inżynierią i pomiarami fotoelektrycznymi heterostruktur półprzewodnikowych przeznaczonych do konstrukcji detektorów podczerwieni. Jest współautorem kilkudziesięciu prac naukowych opublikowanych w czasopismach z listy filadelfijskiej. Od 2015 roku ppłk dr inż. Paweł Madejczyk jest kierownikiem projektu pod tytułem „Niezasilane detektory HOT z HgCdTe o wysokiej szybkości odpowiedzi”. Prowadzi ćwiczenia rachunkowe z Fizyki Ogólnej oraz ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotów: Elementy Fizyki Ciała Stałego, Technologia Elementów Półprzewodnikowych, Fizyka Ogólna i Fizyka Kryształów.

mjr dr hab. inż. Małgorzata Kopytko
adiunkt

tel. +48 261 839 049
budynek 100 p. 160
e-mail malgorzata.kopytko@wat.edu.pl

Mjr dr hab. inż. Małgorzata Kopytko jest absolwentką Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. W 2005 roku uzyskała tytuł magistra inżyniera w zakresie optoelektroniki i techniki światłowodowej. W Wojskowej Akademii Technicznej pracuje od 2008 roku. W grudniu 2011 roku uzyskała tytuł Doktora Nauk Technicznych w dyscyplinie Elektronika. Za Rozprawę Doktorską pod tytułem „Badanie wpływu mechanizmów generacyjno-rekombinacyjnych na charakterystyki prądowo-napięciowe fotodiod z HgCdTe” otrzymała wyróżnienie przyznane przez Radę Naukową Instytutu Optoelektroniki WAT. Obecnie prowadzi badania dotyczące teorii budowy i technologii wytwarzania złożonych struktur półprzewodnikowych pod kątem zastosowania w nowej generacji detektorów podczerwieni. Jest opiekunem Koła Naukowego Fizyków działającego przy wydziale Nowych Technologii i Chemii. Pracuje w ZFCS WAT od marca 2008 roku.

dr inż. Jacek Boguski

tel. +48 22 733 54 67; 261 8392 15
miejsce pracy: Laboratorium MBE WAT-VIGO
e-mail jacek.boguski@wat.edu.pl

Dr inż. Jacek Boguski jest absolwentem Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. W latach 2010-2016 pracował w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej, gdzie zajmował się chemią radiacyjną polimerów, a zwłaszcza badaniem inicjowanych promieniowaniem gamma procesów degradacji polimerowych osłon i izolacji kabli stosowanych w elektrowniach jądrowych. W 2015r. obronił pracę doktorską pt: „Dobór kryteriów oceny degradacji radiacyjnej i termicznej kabli”. Jest autorem czterech publikacji z listy filadelfijskiej. Od października 2016r. jest pracownikiem WTC w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego, gdzie zajmuje stanowisko postdoca. Obecnie jego tematyką badawczą są detektory podczerwieni  oparte na cienkich warstwach półprzewodnikowych (A3 B5) wytwarzanych metodą MBE.

dr inż. Jarosław Wróbel

tel. 22 683 837 029; 261 939 217
budynek 24 p. 126
e-mail jaroslaw.wrobel@wat.edu.pl

Dr inż. Jarosław Wróbel jest pracownikiem naukowym na Wydziale Nowych Technologii i Chemii WAT.

W 2016 r. obronił rozprawę doktorską na temat: ”Wpływ właściwości supersieci InAs/GaSb na parametry detektorów podczerwieni”, której promotorem był prof. dr hab. inż. Antoni Rogalski, czł. rzeczywisty PAN. Wcześniej, w 2008 r. tytuł magistra inżyniera uzyskał na kierunku fizyka techniczna w specjalności fizyka komputerowa (również WTC WAT). Tematyką pracy były wtedy „Wybrane metody numerycznego rozwiązywania równania Poissona dla heterostruktury półprzewodnikowej”. Praca została przygotowana pod opieką naukową dr hab. inż. Krzysztofa Jóźwikowskiego, prof. WAT.

Jarosław Wróbel był trzykrotnie kierownikiem projektów badawczych i wykonawcą w około 10 innych. Jest współautorem około 20 prac indeksowanych w bazie ISI Master Journal List. W większości z nich, będąc pierwszym lub drugim współautorem, został zacytowany w międzynarodowych periodykach około 100 razy.

Jego główny obszar zainteresowań naukowych to: mechanika kwantowa i jej zastosowanie w fizyce ciała stałego, fizyka wąskoprzerwowych materiałów półprzewodnikowych, oraz struktury niskowymiarowe.

Obecnie pracuje w charakterze PostDoc’a, zajmując się badaniami magnetotransportu i wybranymi aspektami technologii półprzewodników wąskoprzerwowych (projekt OPUS – do VIII.2019 r.).

dr Tetiana Manyk

tel. +48 261 839 673
budynek 100 p.152        
e-mail tetjana.manyk@wat.edu.pl

Dr Tetiana Manyk jest absolwentką Wydziału Fizyki Teoretycznej Czerniowieckiego Narodowego Uniwersytetu im. Jurija Fedkowycza na Ukrainie. W 2012 roku uzyskała tytuł doktora nauk fizyko-matematycznych w specjalności Fizyka Półprzewodników i Dielektryków. W pracy naukowej zajmowała się głównie badaniami dynamiki formacji wiązań chemicznych kryształów niskiej symetrii CdSb-ZnSb. Od 2013 roku jest recenzentem David Pub. Co Jour. Elec. Engring., El Monte, Kalifornia. Od X.2016 roku pracuje w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego.

mgr inż. Kordian Lipski

miejsce pracy: Laboratorium MBE WAT-VIGO
e-mail kordian.lipski@wat.edu.pl

Mgr inż. Kordian Lipski jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego, kierunku Chemia Medyczna. W 2018 roku w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego, obronił pracę magisterską pt. Charakteryzacja warstw buforowych GaSb osadzanych na podłożach GaAs dla detektorów podczerwieni. Od 2018 roku jest pracownikiem w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego, od października tego roku jest także doktorantem Wydziału Nowych Technologii i Chemii w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego, gdzie zajmuje się technologią wzrostu warstw AIIIBV  metodą MBE oraz wstępną charakteryzacją otrzymanych warstw we wspólnym laboratorium WAT/Vigo System.

 

mgr inż. Kinga Gorczyca

tel. +48 261-83-70-29, 261-93-92-17
budynek 24 p. 126
e-mail kinga.gorczyca@wat.edu.pl

Mgr inż. Kinga Gorczyca jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej, kierunku Inżynieria materiałowa, specjalizacja materiały funkcjonalne. W 2016 roku w Zakładzie Technicznych Zastosowań Fizyki, obroniła pracę magisterską pt. Badanie wpływu przewężania struktury spawu na właściwości propagacyjne wiązki świetlnej. 
Od października 2016 roku jest doktorantem Wydziału Nowych Technologii i Chemii  w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego, gdzie zajmuje się technologią materiałów AIIIBV w kontekście pomiarów transportu elektronowego w złożonych heterostrukturach do detekcji promieniowania podczerwonego. 

mgr inż. Klaudia Hackiewicz

tel.+48 261 839 563
budynek 100 p. 162
e-mail klaudia.hackiewicz@wat.edu.pl

Mgr inż. Klaudia Hackiewicz od 2016 jest absolwentką Wojskowej Akademii Technicznej. Tytuł inż. otrzymała na Wydziale Mechatroniki i Lotnictwa. Jej praca inżynierska pt.: "Badanie modułów detekcji podczerwieni pod kątem zastosowań w głowicach pomiarowo-obserwacyjnych bezzałogowych statków powietrznych" zajęła II miejsce w konkursie Rektora na najlepszą pracę dyplomową studiów pierwszego stopnia w Woskowej Akademii Technicznej. Studia drugiego stopnia ukończyła z wyróżnieniem na kierunku Elektronika i telekomunikacja w specjalności systemy optoelektroniczne prowadzonym przez Instytut Optoelektroniki. Obroniona praca magisterska nosi tytuł  "Analiza wykorzystania międzypasmowych laserów kaskadowych w urządzeniu do zdalnej detekcji par alkoholu w poruszających się pojazdach". Obecnie, jej główny obszar zainteresowań obejmuje technologie, budowę oraz charakteryzację materiałów i gotowych urządzeń do detekcji promieniowania z zakresu podczerwieni.

mgr inż. Emilia Gomółka

tel. +48 261 83 90 49
budynek 100 p. 160
e-mail emilia.gomolka@wat.edu.pl

Mgr inż. Emilia Gomółka jest absolwentką Wojskowej Akademii Technicznej, kierunku Inżynieria materiałowa, specjalizacja materiały funkcjonalne. W 2016 roku obroniła pracę inżynierską pt. Detektory barierowe z supersieci II rodzaju z InAs/GaSb - processing i charakteryzacja. Tytuł magistra inżyniera na specjalności nowe materiały i technologie otrzymała w 2017 roku. Tytuł pracy brzmi: Badanie wpływu zmian architektury detektora barierowego z InAsSb na jego parametry elektryczne i optyczne. Laureatka konkursu im. Adama Smolińskiego. Od lipca 2017 pracuje w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego, gdzie zajmuje się modelowaniem komputerowym oraz charakteryzacją barierowych struktur detekcyjnych średniej i dalekiej podczerwieni związków grupy AIIIBV.

mgr inż. Andrzej Kowalewski

tel. +48 261 839 563
budynek 100 p. 162
e-mail andrzej.kowalewski@wat.edu.pl

Mgr inż. Andrzej Kowalewski jest doktorantem na Wydziale Nowych Technologii i Chemii. Tytuł magistra inżyniera uzyskał w 2011 roku (WTC WAT) na kierunku Inżynieria materiałowa w specjalności materiały fotoniczne. Jego główny obszar zainteresowań naukowych to: technologia warstw półprzewodnikowych w tym: rozpylanie magnetronowe, napylanie termiczne, trawienie jonowe/chemiczne, fotolitografia; charakteryzacja materiałów, struktur i gotowych przyrządów do detekcji promieniowania elektromagnetycznego z zakresu podczerwieni; supersieci II typu. Jest odpowiedzialny za prowadzenie działalności materiałowej w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego.

mgr inż. Olga Markowska

tel. +48 261 839 049
budynek 100 p. 160
e-mail olga.markowska@wat.edu.pl

Mgr inż. Olga Markowska jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej, Wydziału Nowych Technologii i Chemii. Pracę na pierwszym („Opracowanie technologii wytwarzania oraz pomiar parametrów barierowych detektorów podczerwieni wytwarzanych z HgCdTe metodą MOCVD”), jak i drugim stopniu studiów („Badanie prądów upływności powierzchniowej w barierowych detektorach promieniowania podczerwonego”) napisała pod kierownictwem kpt. dr inż. Małgorzaty Kopytko.
W ciągu całego cyklu studiów laureatka licznych nagród, stypendiów i wyróżnień, w tym: Stypendium Ministra otrzymane w 2015r, stypendium II stopnia w konkursie Rektora Wojskowej Akademii Technicznej na najlepsza pracę poza programową „Wpływ powierzchni elektrycznej detektora p-i-n typu „mesa” z supersieci II rodzaju na jego parametry elektryczne”, laureatka nagrody I stopnia Konkursu „XXIV PKOpto 2015 im. Profesora Adama Smolińskiego na najlepsze prace dyplomowe z zakresu optoelektroniki” za pracę inżynierską. Trzykrotnie wyróżniona za referowanie prac w ogólnopolskich, jak i międzynarodowych konferencjach dla studentów i młodych pracowników nauki. Dwukrotnie odbywała praktyki zagraniczne we francuskich instytucjach naukowo-badawczych (ENSTA Bretagne, Brest i IES Institut d'Electronique, Montpellier) oraz semestr studiów w ramach programu ERASMUS+ na Uniwersytecie w Montpellier. Współautorka artykułów opublikowanych w renomowanych czasopismach naukowych.
Od października 2016r. kontynuuje swoją działalność naukową jako doktorantka w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego Instytutu Fizyki Technicznej WAT.

 

mgr inż. Krzysztof Murawski

tel. +48 261 839 049
budynek 100 p. 160a
e-mail krzysztof.murawski01@wat.edu.pl

Mgr inż. Krzysztof Murawski. Absolwent WAT na Wydziale Nowych Technologii i Chemii.Tytuł magistra otrzymał 2009 roku na kierunku Inżynieria materiałowa , specjalność materiały fotoniczne. Temat pracy magisterskiej: „Wpływ jakości polaryzatorów na charakterystyki kątowe displeja TN pracującego w dużym oświetleniu zewnętrznym”.Obecnie zajmuje się badaniami materiałów II-VI(HgCdTe),  badaniem luminescencji z punktu widzenia charakteryzacji próbek - badaniem koncentracji, jakości krystalograficznej. Od października 2016 roku jest doktorantem w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego IFT.

 

Elżbieta Sadowska
Redaktor techniczny Opto−Electronics Review

tel. +48 261 839 217
budynek 100 p. 156
e-mail elzbieta.sadowska@wat.edu.pl oer@wat.edu.pl

Elżbieta Sadowska pracuje w ZFCS IFT WAT od 1984 r. Pełni funkcję redaktora technicznego czasopisma Opto-Electronics Review, współpracuje z edytorami, recenzentami, redaktorami technicznymi i autorami. Udziela użytkownikom elektronicznego systemu  oraz członkom zespołu redakcyjnego, niezbędnych informacji technicznych. Nadzoruje i koordynuje cały proces publikacyjny. Prowadzi również szeroko rozumianą sprawozdawczość związaną z działalnością pisma.

Jolanta Kulesza
Redaktor Zarządzający i Edytor językowy
Opto-Electronics Review

tel. +48 261 839 463
budynek 100 p. 91
e-mail jolanta.kulesza@wat.edu.pl

Jolanta Kulesza studiowała Lingwistykę Stosowaną na Uniwersytecie Warszawskim i na Université de Rouen w Normandii, Francja. Specjalizowała się w języku angielskim i francuskim. Mieszkała przez kilka lat w USA, gdzie pracowała jako tłumacz. Po powrocie do Polski współpracowała z amerykańskimi doradcami Rządu RP w ramach USAID w Ministerstwie Finansów. Następnie zajmowała stanowisko Office Managera w warszawskiej siedzibie Merrill Lynch (bank inwestycyjny). Od 2010 roku pracuje w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie w Instytucie Fizyki Technicznej. Specjalizuje się w tłumaczeniach naukowych (jęz. angielski) ale tłumaczy również literaturę non-fiction (jęz. angielski i francuski). Posiada praktyczną znajomość języka rosyjskiego. Od 2012 r. pracuje jako redaktor językowy (Language Editor) czasopisma Opto-Electronics Review wydawanego przez WAT, a od 2013 roku jest również redaktorem zarządzającym (Managing Editor) Opto-Electronics Review.

Danuta Staniszewska
technik

tel. +48 261 837 965
budynek 100 p. 154
e-mail danuta.staniszewska@wat.edu.pl

Danuta Staniszewska jest pracownikiem technicznym w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego od 1990 roku. Specjalizuje się w technologii obróbki chemicznej i mechanicznej heterostruktur półprzewodnikowych z HgCdTe, oraz pracach montażowych związanych z końcowymi etapami wytwarzania detektorów podczerwieni. Ponadto stanowi cenne wsparcie dla zespołu w pracach związanych z zaopatrzeniem laboratoriów w niezbędne odczynniki chemiczne, materiały elektryczne, oraz prowadzeniem dokumentacji.