PRACOWNICY ZAKŁADU

 

KIEROWNIK ZAKŁADU

płk dr hab. inż. Piotr Mar­ty­niuk
prof. nadzw. WAT

tel. +48 261839 215
budy­nek 100 pokój 158
e‑mail piotr.​martyniuk@​wat.​edu.​pl

 

Płk dr hab. inż. Piotr Mar­ty­niuk jest absol­wen­tem Wydzia­łu Inży­nie­rii Che­mii i Fizy­ki Tech­nicz­nej WAT, kie­ru­nek Fizy­ka Tech­nicz­na (stud­nia ukoń­czył z wyróż­nie­niem w 2001 r.). Pra­cę dok­tor­ską na temat: „Gra­nicz­ne para­me­try detek­to­rów pod­czer­wie­ni z kwan­to­wy­mi efek­ta­mi roz­mia­ro­wy­mi” pod kie­row­nic­twem prof. dr hab. inż. Anto­nie­go Rogal­skie­go obro­nił na Wydzia­le Elek­tro­ni­ki i Tech­nik Infor­ma­cyj­nych Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej w 2008 r. W 2015 roku został Kie­row­ni­kiem Zakła­du Fizy­ki Cia­ła Sta­łe­go IFT oraz zastęp­cą redak­to­ra naczel­ne­go cza­so­pi­sma Opto-Elec­tro­nics Review. W 2018 roku awan­so­wał na sto­pień płka oraz został mia­no­wa­ny na sta­no­wi­sko prof. nadzw. WAT.

Płk dr. hab. inż. Piotr Mar­ty­niuk jest auto­rem prac indek­so­wa­nych przez Insty­tut w Fila­del­fii (ISI Web of Know­led­ge), takich jak Pro­gress in Quan­tum Elec­tro­nics, Jour­nal of Applied Phy­sics, Semi­con­duc­tor Scien­ce and Tech­no­lo­gy, cyto­wa­nych ponad 100 razy z indek­sem Hir­sha rów­nym 4. Ponad­to jest lau­re­atem kon­kur­sów orga­ni­zo­wa­nych przez Rek­to­ra WAT i kon­kur­su im. prof. A. Smo­liń­skie­go. Dodat­ko­wo, komi­tet nauko­wy kon­fe­ren­cji WE-Hera­eus-Semi­nar: Infra­red: Scien­ce, Tech­no­lo­gy and Appli­ca­tions poświę­co­nej tech­ni­ce pod­czer­wie­ni wyróż­nił pra­cę ppłk. dr. inż. Pio­tra Mar­ty­niu­ka ”The­ore­ti­cal model­ling of MWIR InAs/​GaSb/​B‑AlGaSb T2SLs nBn detec­tor” jako naj­lep­szą pra­cę mło­dych pra­cow­ni­ków nauko­wych w dzie­dzi­nie detek­to­rów pod­czer­wie­ni. Obec­nie zaj­mu­je się barie­ro­wy­mi struk­tu­ra­mi detek­cyj­ny­mi śred­niej (MWIR) i dale­kiej pod­czer­wie­ni (LWIR) z AIIIBV w tym super­sie­ci II rodza­ju (T2SLs) jak rów­nież HgCd­Te.

prof. dr hab. inż. Anto­ni Rogal­ski
czło­nek rze­czy­wi­sty PAN

tel.: +48 261 839 109
budy­nek 100 p.92 (przy IFT}
e‑mail antoni.​rogalski@​wat.​edu.​pl
www​.anto​ni​ro​gal​ski​.com

 

Prof. dr hab. inż. Anto­ni Rogal­ski ukoń­czył Wydział Che­mii i Fizy­ki Tech­nicz­nej WAT na kie­run­ku – fizy­ka tech­nicz­na. Od 1994 roku był kie­row­ni­kiem Zakła­du Fizy­ki Cia­ła Sta­łe­go Insty­tu­tu Fizy­ki Tech­nicz­nej. Jest uczo­nym o świa­to­wej reno­mie. 23 maja 2013 roku został zatwier­dzo­ny przez Zgro­ma­dze­nie Ogól­ne Pol­skiej Aka­de­mii Nauk człon­kiem rze­czy­wi­stym tej pre­sti­żo­wej kor­po­ra­cji uczo­nych. W 1995 roku uzy­skał tytuł Fel­low świa­to­wej orga­ni­za­cji inży­nie­rów elek­tro­ni­ków (SPIE – Bel­lin­gham, USA). W 1997 roku został lau­re­atem naj­bar­dziej zna­czą­cej pol­skiej nagro­dy nauko­wej – Nagro­dy Fun­da­cji na rzecz Nauki Pol­skiej w dzie­dzi­nie nauk tech­nicz­nych, zwa­nej popu­lar­nie Pol­skim Noblem. W 2013 roku został wybra­ny w skład Cen­tral­nej Komi­sji do Spraw Stop­ni i Tytu­łów Nauko­wych (kaden­cja 2013 – 2016). 12 grud­nia 2014 r. prof. A. Rogal­ski został człon­kiem Pre­zy­dium Pol­skiej Aka­de­mii Nauk. 22 stycz­nia 2015 r. został wybra­ny na sta­no­wi­sko Dzie­ka­na Wydzia­łu IV Nauk Tech­nicz­nych. Od pra­wie 40-tu lat nie­złom­nie budu­je pozy­cje Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej jako czo­ło­we­go ośrod­ka w zakre­sie roz­wo­ju teo­rii i tech­no­lo­gii mate­ria­łów pół­prze­wod­ni­ko­wych sto­so­wa­nych w detek­cji pro­mie­nio­wa­nia pod­czer­wo­ne­go. Ma boga­ty doro­bek nauko­wy udo­ku­men­to­wa­ny dzie­się­cio­ma pozy­cja­mi mono­gra­ficz­ny­mi opu­bli­ko­wa­ny­mi przez zna­ne wydaw­nic­twa glo­bal­ne, ponad 180-cio­ma pra­ca­mi w cza­so­pi­smach indek­so­wa­nych, cyto­wa­ny­mi od trzech tysię­cy do oko­ło sze­ściu tysię­cy razy z indek­sem Hir­sha sza­co­wa­nym od 26 do 34 w zależ­no­ści od rodza­ju bazy (ISI, Sco­pus, Google Scho­lar). Nie­któ­re z tych prac zaj­mu­ją pozy­cje naj­bar­dziej cyto­wa­nych i naj­czę­ściej czy­ta­nych prac cza­so­pism nauko­wych. Jego książ­ka Infra­red Detec­tors, opu­bli­ko­wa­na przez wydaw­nic­two CRC Press (USA) w 2010 roku, oce­nia­na jest za naj­lep­szą mono­gra­fię doty­czą­cą detek­to­rów pod­czer­wie­ni jaka uka­za­ła się w świe­cie w ostat­nich 20-tu latach. Prze­tłu­ma­czo­na jest na język rosyj­ski i chiń­ski. Pro­fe­sor A. Rogal­ski jest rów­nież aktyw­nym orga­ni­za­to­rem życia nauko­we­go kra­jo­wej i mię­dzy­na­ro­do­wej spo­łecz­no­ści opto­elek­tro­nicz­nej. Jest człon­kiem komi­te­tów nauko­wych kil­ku cza­so­pism nauko­wych o mię­dzy­na­ro­do­wym obie­gu, zapra­sza­nym auto­rem prac i recen­zen­tem prac do pre­sti­żo­wych cza­so­pism nauko­wych, zapra­sza­nym auto­rem refe­ra­tów ple­nar­nych kon­fe­ren­cji (ponad 100 razy), orga­ni­za­to­rem i prze­wod­ni­czą­cym mię­dzy­na­ro­do­wych kon­fe­ren­cji nauko­wych, a tak­że prze­wod­ni­czą­cym sesji pre­sti­żo­wych kon­fe­ren­cji o zasię­gu świa­to­wym. Aktu­al­nie peł­ni funk­cję  wice­prze­wod­ni­czą­ce­go Pol­skie­go Komi­te­tu Opto­elek­tro­ni­ki SEP. Od 1997 r. W latach 1997 ‑2014 peł­nił funk­cję redak­to­ra naczel­ne­go cza­so­pi­sma nauko­we­go Opto-Elec­tro­nics Review, a od 2004 r. jest zastęp­cą redak­to­ra naczel­ne­go Bul­le­tin of the Polish Aca­de­my of Scien­ces. Tech­ni­cal Scien­ces. Oby­dwa cza­so­pi­sma są indek­so­wa­ne przez Insty­tut Fila­del­fij­ski, zaś śred­ni impact fac­tor Opto-Elec­tro­nics Review w ostat­nim pię­cio­le­ciu wyno­si powy­żej 1 i jest naj­wyż­szy wśród pol­skich cza­so­pism tech­nicz­nych.

 

prof. dr hab. inż. Jaro­sław Rut­kow­ski

tel. +48 261 83 97 81
budy­nek 100 p. 163
e‑mail jaroslaw.​rutkowski@​wat.​edu.​pl

 

Prof. dr hab. inż. Jaro­sław Rut­kow­ski jest absol­wen­tem Wydzia­łu Fizy­ki Tech­nicz­nej i Mate­ma­ty­ki Sto­so­wa­nej Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej. Bez­po­śred­nio po ukoń­cze­niu stu­diów pod­jął pra­cę na sta­no­wi­sku asy­sten­ta w Insty­tu­cie Fizy­ki Tech­nicz­nej Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej i pra­cu­je tu nie­prze­rwa­nie do dnia dzi­siej­sze­go peł­niąc mię­dzy inny­mi w latach 2005 – 2008 funk­cję Dyrek­to­ra Insty­tu­tu. Od 2008 do 2016 roku peł­nił funk­cje Pro­rek­to­ra Aka­de­mii ds. Kształ­ce­nia. W X.2016 roku powró­cił do Zakła­du Fizy­ki Cia­ła Sta­łe­go w IFT. Od począt­ku swej pra­cy w WAT uczest­ni­czył w zespo­ło­wych bada­niach nauko­wych, któ­re doty­czy­ły tech­no­lo­gii i kon­struk­cji detek­to­rów pod­czer­wie­ni. Szcze­gól­nie spe­cja­li­zo­wał się w bada­niach zja­wisk foto­elek­trycz­nych w pół­prze­wod­ni­kach o małej sze­ro­ko­ści prze­rwy ener­ge­tycz­nej i ich apli­ka­cjach do detek­to­rów pro­mie­nio­wa­nia pod­czer­wo­ne­go. Efek­tem tych prac było uzy­ska­nie w 1984 r. stop­nia dok­to­ra nauk tech­nicz­nych, a następ­nie w roku 1995 stop­nia dok­to­ra habi­li­to­wa­ne­go nauk tech­nicz­nych w dzie­dzi­nie elek­tro­ni­ki, spe­cjal­ność: elek­tro­ni­ka pół­prze­wod­ni­ków. Jako samo­dziel­ny pra­cow­nik nauko­wy roz­wi­jał tech­no­lo­gię wzro­stu hete­ro­struk­tur pół­prze­wod­ni­ko­wych meto­dą epi­tak­sji z fazy cie­kłej oraz pro­wa­dził ana­li­zę i oce­nę kie­run­ku roz­wo­ju tech­no­lo­gii detek­to­rów pod­czer­wie­ni. Bez­po­śred­nio kie­ro­wał czte­re­ma pro­jek­ta­mi badaw­czy­mi Mini­ster­stwa Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go. W 2004 roku uzy­skał tytuł nauko­wy pro­fe­so­ra. Doro­bek nauko­wy i badaw­czy prof. dr hab. inż. Jaro­sła­wa Rut­kow­skie­go obej­mu­je dwie mono­gra­fie, ponad 80 prac opu­bli­ko­wa­nych w zna­czą­cych pismach kra­jo­wych i zagra­nicz­nych oraz redak­cję pię­ciu opra­co­wań mate­ria­łów kon­fe­ren­cyj­nych wyda­nych w USA w posta­ci tomów „Pro­ce­edings of SPIE”. Jest rów­nież współ­au­to­rem kil­ku skryp­tów dydak­tycz­nych dla stu­den­tów Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Jest człon­kiem Sek­cji Opto­elek­tro­ni­ki, Komi­te­tu Elek­tro­ni­ki i Tele­ko­mu­ni­ka­cji PAN i człon­kiem Zespo­łu Nauk Tech­nicz­nych i Ści­słych przy Mini­ster­stwie Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go.

 

dr inż. Wal­de­mar Gaw­ron
adiunkt nauko­wy
Kie­row­nik PEZMO

tel. +48 261 839 673
budy­nek 100 p. 152
e‑mail waldemar.​gawron@​wat.​edu.​pl wgawron@​vigo.​com.​pl

 

Dr inż. Wal­de­mar Gaw­ron jest absol­wen­tem Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki WAT. Pra­cę w Zakła­dzie Fizy­ki Cia­ła Sta­łe­go Insty­tu­tu Fizy­ki Tech­nicz­nej WAT roz­po­czął w 1990 roku i pra­cu­je tu do dnia dzi­siej­sze­go. Od począt­ku swej pra­cy w ZFCS uczest­ni­czył w zespo­ło­wych bada­niach nauko­wych, któ­re doty­czy­ły tech­no­lo­gii i kon­struk­cji detek­to­rów pod­czer­wie­ni. Od począt­ku swej karie­ry nauko­wej spe­cja­li­zo­wał się w bada­niach i roz­wi­ja­niu detek­to­rów pod­czer­wie­ni pra­cu­ją­cych bez chło­dze­nia krio­ge­nicz­ne­go. W 1997 r. obro­nił pra­cę dok­tor­ską pt. „Meto­dy popra­wy wła­ści­wo­ści detek­to­rów pod­czer­wie­ni pra­cu­ją­cych bez chło­dze­nia krio­ge­nicz­ne­go” i uzy­skał sto­pień dok­to­ra nauk tech­nicz­nych. Uzy­skał za nią nagro­dę II stop­nia w kon­kur­sie na naj­lep­szą pra­cę dok­tor­ską 1997 roku w WAT, a w 1998 roku Nagro­dę im. Micha­ła Śmia­łow­skie­go dla mło­dych auto­rów za pra­ce z dzie­dzi­ny nauki o mate­ria­łach przy­zna­ną przez Fun­da­cję Kościusz­kow­ską. Po uru­cho­mie­niu Labo­ra­to­rium MOCVD WAT-VIGO roz­wi­jał i roz­wi­ja tech­no­lo­gię wzro­stu hete­ro­struk­tur pół­prze­wod­ni­ko­wych meto­dą MOCVD i na bazie tych hete­ro­struk­tur, tech­no­lo­gię detek­to­rów pod­czer­wie­ni pra­cu­ją­cych bez chło­dze­nia krio­ge­nicz­ne­go. Pro­wa­dzi tak­że bada­nia nad wyko­rzy­sta­niem super­sie­ci II rodza­ju (T2SLs) dla detek­to­rów pod­czer­wie­ni pra­cu­ją­cych bez chło­dze­nia krio­ge­nicz­ne­go. Był kie­row­ni­kiem czte­rech pro­jek­tów badaw­czych. Doro­bek nauko­wy i badaw­czy dr inż. Wal­de­ma­ra Gaw­ro­na obej­mu­je ponad 40 prac opu­bli­ko­wa­nych w zna­czą­cych pismach kra­jo­wych i zagra­nicz­nych, cyto­wa­nych ponad 200 razy z indek­sem Hir­sha 8.

 

dr Jolan­ta Raczyń­ska
star­szy wykła­dow­ca

tel. +48 261 839 673
budy­nek 100 p. 152
e‑mail jolanta.​raczynska@​wat.​edu.​pl

 

Dr Jolan­ta Raczyń­ska ukoń­czy­ła w 1977 r. fizy­kę na Uni­wer­sy­te­cie Marii Curie-Skło­dow­skiej w Lubli­nie. W latach 1978 – 1992 pra­co­wa­ła w Insty­tu­cie Fizy­ki PAN w War­sza­wie. W latach 1981 – 83 odby­ła staż nauko­wy w Labo­ra­to­rium Prof. Zh. I. Alfe­ro­va w Insty­tu­cie Fizy­ki Tech­nicz­nej im. A F. Iof­fe AN Rosji w Peters­bur­gu. Od 1992 roku pra­cu­je w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w Zakła­dzie Fizy­ki Cia­ła Sta­łe­go. Polem jej zain­te­re­so­wań i osią­gnięć jest tech­no­lo­gia pół­prze­wod­ni­ków, a szcze­gól­nie otrzy­my­wa­nie bar­dzo czy­stych warstw, a tak­że krysz­ta­łów obję­to­ścio­wych pół­prze­wod­ni­ków AIIIBV meto­da­mi epi­tak­sji z fazy cie­kłej (LPE) i wzro­stu z roz­pusz­czal­ni­ków meta­licz­nych. Pra­cę dok­tor­ską z inży­nie­rii mate­ria­ło­wej, będą­cą pod­su­mo­wa­niem jej dorob­ku w tej dzie­dzi­nie obro­ni­ła na Wydzia­le Inży­nie­rii, Che­mii i Fizy­ki Tech­nicz­nej Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w 2002 r. Otrzy­ma­ła za nią Nagro­dę Rek­to­ra II stop­nia. W Zakła­dzie Fizy­ki Cia­ła Sta­łe­go uru­cho­mi­ła i opra­co­wa­ła tech­no­lo­gię otrzy­my­wa­nia w kon­tro­lo­wa­ny spo­sób czy­stych i domiesz­ko­wa­nych warstw InSb i InAsSb do zasto­so­wań w kon­struk­cji foto­diod. Od 2003 roku jest pra­cow­ni­kiem dydak­tycz­nym. Pro­wa­dzi zaję­cia z fizy­ki na wszyst­kich kie­run­kach stu­diów, a tak­że opra­co­wa­ne dla spe­cjal­no­ści inży­nie­ria mate­ria­ło­wa przed­mio­ty: Tech­no­lo­gia Warstw i Tech­ni­ka Wyso­kiej Próż­ni.

dr Kac­per Gro­dec­ki

tel. +48 261 839 374
budy­nek 100 p. 160a
e‑mail kacper.​grodecki@​wat.​edu.​pl

 

Dr Kac­per Gro­dec­ki jest absol­wen­tem Wydzia­łu Fizy­ki Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go, gdzie w 2014 roku obro­nił pra­cę dok­tor­ską pt. “Wła­ści­wo­ści optycz­ne gra­fe­nu epi­tak­sjal­ne­go na pod­ło­żach SiC” pod kie­row­nic­twem dr hab. Andrze­ja Wysmoł­ka prof. UW. W latach 2008 – 2015 pra­co­wał w Insty­tu­cie Tech­no­lo­gii Mate­ria­łów Elek­tro­nicz­nych pro­wa­dząc bada­nia lase­rów pra­cu­ją­cych w pod­czer­wie­ni oraz gra­fe­nu. W pra­cy nauko­wej zaj­mo­wał się głów­nie spek­tro­sko­pią rama­now­ską pół­prze­wod­ni­ków a tak­że bada­nia­mi lumi­ne­scen­cji SiC. Jest auto­rem ponad dwu­dzie­stu publi­ka­cji nauko­wych indek­so­wa­nych przez Insty­tut w Fila­del­fii. Był rów­nież kie­row­ni­kiem dwóch gran­tów nauko­wych. Od 2015 roku jest pra­cow­ni­kiem WTC w Zakła­dzie Fizy­ki Cia­ła Sta­łe­go. Zaj­mu­je się bada­nia­mi spek­tro­sko­pii optycz­nej w HgCd­Te taki­mi jak FTIR, foto­lu­mi­ne­scen­cja i foto­od­bi­cie.

 

płk dr hab. inż. Paweł Madej­czyk prof. WAT
adiunkt

tel. +48 261 837 449
budy­nek 100 p. 154
e‑mail pawel.​madejczyk@​wat.​edu.​pl

 

Ppłk dr inż. Paweł Madej­czyk ukoń­czył Wydział Elek­tro­ni­ki WAT w 1996 r. na kie­run­ku elek­tro­ni­ka i tele­ko­mu­ni­ka­cja. Od 1996 do 1997 r. peł­nił służ­bę w Ośrod­ku Szko­le­nia Poli­go­no­we­go w Bie­dru­sku na sta­no­wi­sku inży­nie­ra. Od 1997 do 1998 r. był wykła­dow­cą w Wyż­szej Szko­le Ofi­cer­skiej im. Ste­fa­na Czar­niec­kie­go w Pozna­niu. Od 1998 r. pra­cu­je w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w Zakła­dzie Fizy­ki Cia­ła Sta­łe­go. W 2005 r. obro­nił pra­cę dok­tor­ską na temat: „Wpływ domiesz­ko­wa­nia na wła­ści­wo­ści warstw epi­tak­sjal­nych z HgCd­Te” pod kie­row­nic­twem prof. dr hab. inż. Anto­nie­go Rogal­skie­go na Wydzia­le Inży­nie­rii, Che­mii i Fizy­ki Tech­nicz­nej WAT. Ppłk dr inż. Paweł Madej­czyk zaj­mu­je się inży­nie­rią i pomia­ra­mi foto­elek­trycz­ny­mi hete­ro­struk­tur pół­prze­wod­ni­ko­wych prze­zna­czo­nych do kon­struk­cji detek­to­rów pod­czer­wie­ni. Jest współ­au­to­rem kil­ku­dzie­się­ciu prac nauko­wych opu­bli­ko­wa­nych w cza­so­pi­smach z listy fila­del­fij­skiej. Od 2015 roku ppłk dr inż. Paweł Madej­czyk jest kie­row­ni­kiem pro­jek­tu pod tytu­łem „Nie­za­si­la­ne detek­to­ry HOT z HgCd­Te o wyso­kiej szyb­ko­ści odpo­wie­dzi”. Pro­wa­dzi ćwi­cze­nia rachun­ko­we z Fizy­ki Ogól­nej oraz ćwi­cze­nia labo­ra­to­ryj­ne z przed­mio­tów: Ele­men­ty Fizy­ki Cia­ła Sta­łe­go, Tech­no­lo­gia Ele­men­tów Pół­prze­wod­ni­ko­wych, Fizy­ka Ogól­na i Fizy­ka Krysz­ta­łów.

 

mjr dr hab. inż. Mał­go­rza­ta Kopyt­ko prof. WAT
adiunkt

tel. +48 261 839 049
budy­nek 100 p. 160
e‑mail malgorzata.​kopytko@​wat.​edu.​pl

 

Mjr dr hab. inż. Mał­go­rza­ta Kopyt­ko jest absol­went­ką Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki Poli­tech­ni­ki Wro­cław­skiej. W 2005 roku uzy­ska­ła tytuł magi­stra inży­nie­ra w zakre­sie opto­elek­tro­ni­ki i tech­ni­ki świa­tło­wo­do­wej. W Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej pra­cu­je od 2008 roku. W grud­niu 2011 roku uzy­ska­ła tytuł Dok­to­ra Nauk Tech­nicz­nych w dys­cy­pli­nie Elek­tro­ni­ka. Za Roz­pra­wę Dok­tor­ską pod tytu­łem „Bada­nie wpły­wu mecha­ni­zmów gene­ra­cyj­no-rekom­bi­na­cyj­nych na cha­rak­te­ry­sty­ki prą­do­wo-napię­cio­we foto­diod z HgCd­Te” otrzy­ma­ła wyróż­nie­nie przy­zna­ne przez Radę Nauko­wą Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki WAT. Obec­nie pro­wa­dzi bada­nia doty­czą­ce teo­rii budo­wy i tech­no­lo­gii wytwa­rza­nia zło­żo­nych struk­tur pół­prze­wod­ni­ko­wych pod kątem zasto­so­wa­nia w nowej gene­ra­cji detek­to­rów pod­czer­wie­ni. Jest opie­ku­nem Koła Nauko­we­go Fizy­ków dzia­ła­ją­ce­go przy wydzia­le Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii. Pra­cu­je w ZFCS WAT od mar­ca 2008 roku.

 

dr inż. Jacek Bogu­ski

tel. +48 22 733 54 67; 261 8392 15
miej­sce pra­cy: Labo­ra­to­rium MBE WAT-VIGO
e‑mail jacek.​boguski@​wat.​edu.​pl

 

Dr inż. Jacek Bogu­ski jest absol­wen­tem Wydzia­łu Che­micz­ne­go Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej. W latach 2010 – 2016 pra­co­wał w Insty­tu­cie Che­mii i Tech­ni­ki Jądro­wej, gdzie zaj­mo­wał się che­mią radia­cyj­ną poli­me­rów, a zwłasz­cza bada­niem ini­cjo­wa­nych pro­mie­nio­wa­niem gam­ma pro­ce­sów degra­da­cji poli­me­ro­wych osłon i izo­la­cji kabli sto­so­wa­nych w elek­trow­niach jądro­wych. W 2015r. obro­nił pra­cę dok­tor­ską pt: „Dobór kry­te­riów oce­ny degra­da­cji radia­cyj­nej i ter­micz­nej kabli”. Jest auto­rem czte­rech publi­ka­cji z listy fila­del­fij­skiej. Od paź­dzier­ni­ka 2016r. jest pra­cow­ni­kiem WTC w Zakła­dzie Fizy­ki Cia­ła Sta­łe­go, gdzie zaj­mu­je sta­no­wi­sko post­do­ca. Obec­nie jego tema­ty­ką badaw­czą są detek­to­ry pod­czer­wie­ni  opar­te na cien­kich war­stwach pół­prze­wod­ni­ko­wych (A3 B5) wytwa­rza­nych meto­dą MBE.

 

dr inż. Jaro­sław Wró­bel

tel. 22 683 837 029; 261 939 217
budy­nek 24 p. 126
e‑mail jaroslaw.​wrobel@​wat.​edu.​pl

 

Dr inż. Jaro­sław Wró­bel jest pra­cow­ni­kiem nauko­wym na Wydzia­le Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii WAT.

W 2016 r. obro­nił roz­pra­wę dok­tor­ską na temat: ”Wpływ wła­ści­wo­ści super­sie­ci InAs/​GaSb na para­me­try detek­to­rów pod­czer­wie­ni”, któ­rej pro­mo­to­rem był prof. dr hab. inż. Anto­ni Rogal­ski, czł. rze­czy­wi­sty PAN. Wcze­śniej, w 2008 r. tytuł magi­stra inży­nie­ra uzy­skał na kie­run­ku fizy­ka tech­nicz­na w spe­cjal­no­ści fizy­ka kom­pu­te­ro­wa (rów­nież WTC WAT). Tema­ty­ką pra­cy były wte­dy „Wybra­ne meto­dy nume­rycz­ne­go roz­wią­zy­wa­nia rów­na­nia Pois­so­na dla hete­ro­struk­tu­ry pół­prze­wod­ni­ko­wej”. Pra­ca zosta­ła przy­go­to­wa­na pod opie­ką nauko­wą dr hab. inż. Krzysz­to­fa Jóź­wi­kow­skie­go, prof. WAT.

Jaro­sław Wró­bel był trzy­krot­nie kie­row­ni­kiem pro­jek­tów badaw­czych i wyko­naw­cą w oko­ło 10 innych. Jest współ­au­to­rem oko­ło 20 prac indek­so­wa­nych w bazie ISI Master Jour­nal List. W więk­szo­ści z nich, będąc pierw­szym lub dru­gim współ­au­to­rem, został zacy­to­wa­ny w mię­dzy­na­ro­do­wych perio­dy­kach oko­ło 100 razy.

Jego głów­ny obszar zain­te­re­so­wań nauko­wych to: mecha­ni­ka kwan­to­wa i jej zasto­so­wa­nie w fizy­ce cia­ła sta­łe­go, fizy­ka wąsko­przer­wo­wych mate­ria­łów pół­prze­wod­ni­ko­wych, oraz struk­tu­ry nisko­wy­mia­ro­we.

Obec­nie pra­cu­je w cha­rak­te­rze PostDoc’a, zaj­mu­jąc się bada­nia­mi magne­to­tran­spor­tu i wybra­ny­mi aspek­ta­mi tech­no­lo­gii pół­prze­wod­ni­ków wąsko­przer­wo­wych (pro­jekt OPUS – do VIII.2019 r.).

 

dr Seba­stian Złot­nik

budy­nek 24 p. 123
e‑mail sebastian.​zlotnik@​wat.​edu.​pl

Dr Seba­stian Złot­nik jest absol­wen­tem Wydzia­łu Inży­nie­rii Mate­ria­ło­wej i Cera­mi­ki Uni­wer­sy­te­tu w Ave­iro (Por­tu­ga­lia). W latach 2017 – 2019 pra­co­wał w Sie­ci Badaw­czej Łuka­sie­wicz-Insty­tut Tech­no­lo­gii Mate­ria­łów Elek­tro­nicz­nych w obsza­rze pół­prze­wod­ni­ków sze­ro­ko­przer­wo­wych na bazie azot­ku galu (GaN). Obec­nie jego tema­ty­ką badaw­czą są pomia­ry magne­to­tran­spor­tu i zagad­nie­nia tech­no­lo­gii wzro­stu epi­tak­sjal­ne­go mate­ria­łów pół­prze­wod­ni­ko­wych. Od paź­dzier­ni­ka 2019 r. jest pra­cow­ni­kiem nauko­wym na sta­no­wi­sku adiunk­ta badaw­cze­go w Zakła­dzie Fizy­ki Cia­ła Sta­łe­go WTC; pro­jekt RID.

 

 

dr Tetia­na Manyk

tel. +48 261 839 673
budy­nek 100 p.152        
e‑mail tetjana.​manyk@​wat.​edu.​pl

 

Dr Tetia­na Manyk jest absol­went­ką Wydzia­łu Fizy­ki Teo­re­tycz­nej Czer­nio­wiec­kie­go Naro­do­we­go Uni­wer­sy­te­tu im. Juri­ja Fed­ko­wy­cza na Ukra­inie. W 2012 roku uzy­ska­ła tytuł dok­to­ra nauk fizy­ko-mate­ma­tycz­nych w spe­cjal­no­ści Fizy­ka Pół­prze­wod­ni­ków i Die­lek­try­ków. W pra­cy nauko­wej zaj­mo­wa­ła się głów­nie bada­nia­mi dyna­mi­ki for­ma­cji wią­zań che­micz­nych krysz­ta­łów niskiej syme­trii CdSb-ZnSb. Od 2013 roku jest recen­zen­tem David Pub. Co Jour. Elec. Engring., El Mon­te, Kali­for­nia. Od X.2016 roku pra­cu­je w Zakła­dzie Fizy­ki Cia­ła Sta­łe­go.

 

mgr inż. Kin­ga Maj­ko­wycz

tel. +48 261 – 83-70 – 29, 261 – 93-92 – 17
budy­nek 24 p. 126
e‑mail kinga.​majkowycz@​wat.​edu.​pl

 

Mgr inż. Kin­ga Gor­czy­ca jest absol­wen­tem Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, kie­run­ku Inży­nie­ria mate­ria­ło­wa, spe­cja­li­za­cja mate­ria­ły funk­cjo­nal­ne. W 2016 roku w Zakła­dzie Tech­nicz­nych Zasto­so­wań Fizy­ki, obro­ni­ła pra­cę magi­ster­ską pt. Bada­nie wpły­wu prze­wę­ża­nia struk­tu­ry spa­wu na wła­ści­wo­ści pro­pa­ga­cyj­ne wiąz­ki świetl­nej. 
Od paź­dzier­ni­ka 2016 roku jest dok­to­ran­tem Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii  w Zakła­dzie Fizy­ki Cia­ła Sta­łe­go, gdzie zaj­mu­je się tech­no­lo­gią mate­ria­łów AIIIBV w kon­tek­ście pomia­rów trans­por­tu elek­tro­no­we­go w zło­żo­nych hete­ro­struk­tu­rach do detek­cji pro­mie­nio­wa­nia pod­czer­wo­ne­go. 

 

mgr inż. Klau­dia Hac­kie­wicz

tel.+48 261 839 563
budy­nek 100 p. 162
e‑mail klaudia.​hackiewicz@​wat.​edu.​pl

 

Mgr inż. Klau­dia Hac­kie­wicz od 2016 jest absol­went­ką Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Tytuł inż. otrzy­ma­ła na Wydzia­le Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa. Jej pra­ca inży­nier­ska pt.: “Bada­nie modu­łów detek­cji pod­czer­wie­ni pod kątem zasto­so­wań w gło­wi­cach pomia­ro­wo-obser­wa­cyj­nych bez­za­ło­go­wych stat­ków powietrz­nych” zaję­ła II miej­sce w kon­kur­sie Rek­to­ra na naj­lep­szą pra­cę dyplo­mo­wą stu­diów pierw­sze­go stop­nia w Wosko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Stu­dia dru­gie­go stop­nia ukoń­czy­ła z wyróż­nie­niem na kie­run­ku Elek­tro­ni­ka i tele­ko­mu­ni­ka­cja w spe­cjal­no­ści sys­te­my opto­elek­tro­nicz­ne pro­wa­dzo­nym przez Insty­tut Opto­elek­tro­ni­ki. Obro­nio­na pra­ca magi­ster­ska nosi tytuł  “Ana­li­za wyko­rzy­sta­nia mię­dzy­pa­smo­wych lase­rów kaska­do­wych w urzą­dze­niu do zdal­nej detek­cji par alko­ho­lu w poru­sza­ją­cych się pojaz­dach”. Obec­nie, jej głów­ny obszar zain­te­re­so­wań obej­mu­je tech­no­lo­gie, budo­wę oraz cha­rak­te­ry­za­cję mate­ria­łów i goto­wych urzą­dzeń do detek­cji pro­mie­nio­wa­nia z zakre­su pod­czer­wie­ni.

 

mgr inż. Emi­lia Gomół­ka

tel. +48 261 83 90 49
budy­nek 100 p. 160
e‑mail emilia.​gomolka@​wat.​edu.​pl

 

Mgr inż. Emi­lia Gomół­ka jest absol­went­ką Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, kie­run­ku Inży­nie­ria mate­ria­ło­wa, spe­cja­li­za­cja mate­ria­ły funk­cjo­nal­ne. W 2016 roku obro­ni­ła pra­cę inży­nier­ską pt. Detek­to­ry barie­ro­we z super­sie­ci II rodza­ju z InAs/​GaSb – pro­ces­sing i cha­rak­te­ry­za­cja. Tytuł magi­stra inży­nie­ra na spe­cjal­no­ści nowe mate­ria­ły i tech­no­lo­gie otrzy­ma­ła w 2017 roku. Tytuł pra­cy brzmi: Bada­nie wpły­wu zmian archi­tek­tu­ry detek­to­ra barie­ro­we­go z InAsSb na jego para­me­try elek­trycz­ne i optycz­ne. Lau­re­at­ka kon­kur­su im. Ada­ma Smo­liń­skie­go. Od lip­ca 2017 pra­cu­je w Zakła­dzie Fizy­ki Cia­ła Sta­łe­go, gdzie zaj­mu­je się mode­lo­wa­niem kom­pu­te­ro­wym oraz cha­rak­te­ry­za­cją barie­ro­wych struk­tur detek­cyj­nych śred­niej i dale­kiej pod­czer­wie­ni związ­ków gru­py AIIIBV.

 

mgr inż. Andrzej Kowa­lew­ski

tel. +48 261 839 563
budy­nek 100 p. 162
e‑mail andrzej.​kowalewski@​wat.​edu.​pl

 

Mgr inż. Andrzej Kowa­lew­ski jest dok­to­ran­tem na Wydzia­le Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii. Tytuł magi­stra inży­nie­ra uzy­skał w 2011 roku (WTC WAT) na kie­run­ku Inży­nie­ria mate­ria­ło­wa w spe­cjal­no­ści mate­ria­ły foto­nicz­ne. Jego głów­ny obszar zain­te­re­so­wań nauko­wych to: tech­no­lo­gia warstw pół­prze­wod­ni­ko­wych w tym: roz­py­la­nie magne­tro­no­we, napy­la­nie ter­micz­ne, tra­wie­nie jonowe/​chemiczne, foto­li­to­gra­fia; cha­rak­te­ry­za­cja mate­ria­łów, struk­tur i goto­wych przy­rzą­dów do detek­cji pro­mie­nio­wa­nia elek­tro­ma­gne­tycz­ne­go z zakre­su pod­czer­wie­ni; super­sie­ci II typu. Jest odpo­wie­dzial­ny za pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści mate­ria­ło­wej w Zakła­dzie Fizy­ki Cia­ła Sta­łe­go.

 

mgr inż. Krzysz­tof Muraw­ski

tel. +48 261 839 049
budy­nek 100 p. 160a
e‑mail krzysztof.​murawski01@​wat.​edu.​pl

 

Mgr inż. Krzysz­tof Muraw­ski. Absol­went WAT na Wydzia­le Nowych Tech­no­lo­gii i Chemii.Tytuł magi­stra otrzy­mał 2009 roku na kie­run­ku Inży­nie­ria mate­ria­ło­wa , spe­cjal­ność mate­ria­ły foto­nicz­ne. Temat pra­cy magi­ster­skiej: „Wpływ jako­ści pola­ry­za­to­rów na cha­rak­te­ry­sty­ki kąto­we disple­ja TN pra­cu­ją­ce­go w dużym oświe­tle­niu zewnętrznym”.Obecnie zaj­mu­je się bada­nia­mi mate­ria­łów II-VI(HgCdTe),  bada­niem lumi­ne­scen­cji z punk­tu widze­nia cha­rak­te­ry­za­cji pró­bek – bada­niem kon­cen­tra­cji, jako­ści kry­sta­lo­gra­ficz­nej. Od paź­dzier­ni­ka 2016 roku jest dok­to­ran­tem w Zakła­dzie Fizy­ki Cia­ła Sta­łe­go IFT.

 

 

Elż­bie­ta Sadow­ska
Redak­tor tech­nicz­ny Opto−Electronics Review

tel. +48 261 839 217
budy­nek 100 p. 156
e‑mail elzbieta.​sadowska@​wat.​edu.​pl oer@​wat.​edu.​pl

 

Elż­bie­ta Sadow­ska pra­cu­je w ZFCS IFT WAT od 1984 r. Peł­ni funk­cję redak­to­ra tech­nicz­ne­go cza­so­pi­sma Opto-Elec­tro­nics Review, współ­pra­cu­je z edy­to­ra­mi, recen­zen­ta­mi, redak­to­ra­mi tech­nicz­ny­mi i auto­ra­mi. Udzie­la użyt­kow­ni­kom elek­tro­nicz­ne­go sys­te­mu  oraz człon­kom zespo­łu redak­cyj­ne­go, nie­zbęd­nych infor­ma­cji tech­nicz­nych. Nad­zo­ru­je i koor­dy­nu­je cały pro­ces publi­ka­cyj­ny. Pro­wa­dzi rów­nież sze­ro­ko rozu­mia­ną spra­woz­daw­czość zwią­za­ną z dzia­łal­no­ścią pisma.

 

Jolan­ta Kule­sza
Redak­tor Zarzą­dza­ją­cy i Edy­tor języ­ko­wy
Opto-Elec­tro­nics Review

tel. +48 261 839 463
budy­nek 100 p. 91
e‑mail jolanta.​kulesza@​wat.​edu.​pl

 

Jolan­ta Kule­sza stu­dio­wa­ła Lin­gwi­sty­kę Sto­so­wa­ną na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim i na Uni­ver­si­té de Rouen w Nor­man­dii, Fran­cja. Spe­cja­li­zo­wa­ła się w języ­ku angiel­skim i fran­cu­skim. Miesz­ka­ła przez kil­ka lat w USA, gdzie pra­co­wa­ła jako tłu­macz. Po powro­cie do Pol­ski współ­pra­co­wa­ła z ame­ry­kań­ski­mi dorad­ca­mi Rzą­du RP w ramach USAID w Mini­ster­stwie Finan­sów. Następ­nie zaj­mo­wa­ła sta­no­wi­sko Offi­ce Mana­ge­ra w war­szaw­skiej sie­dzi­bie Mer­rill Lynch (bank inwe­sty­cyj­ny). Od 2010 roku pra­cu­je w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w War­sza­wie w Insty­tu­cie Fizy­ki Tech­nicz­nej. Spe­cja­li­zu­je się w tłu­ma­cze­niach nauko­wych (jęz. angiel­ski) ale tłu­ma­czy rów­nież lite­ra­tu­rę non-fic­tion (jęz. angiel­ski i fran­cu­ski). Posia­da prak­tycz­ną zna­jo­mość języ­ka rosyj­skie­go. Od 2012 r. pra­cu­je jako redak­tor języ­ko­wy (Lan­gu­age Edi­tor) cza­so­pi­sma Opto-Elec­tro­nics Review wyda­wa­ne­go przez WAT, a od 2013 roku jest rów­nież redak­to­rem zarzą­dza­ją­cym (Mana­ging Edi­tor) Opto-Elec­tro­nics Review.

Danu­ta Sta­ni­szew­ska
tech­nik

tel. +48 261 837 965
budy­nek 100 p. 154
e‑mail danuta.​staniszewska@​wat.​edu.​pl

 

Danu­ta Sta­ni­szew­ska jest pra­cow­ni­kiem tech­nicz­nym w Zakła­dzie Fizy­ki Cia­ła Sta­łe­go od 1990 roku. Spe­cja­li­zu­je się w tech­no­lo­gii obrób­ki che­micz­nej i mecha­nicz­nej hete­ro­struk­tur pół­prze­wod­ni­ko­wych z HgCd­Te, oraz pra­cach mon­ta­żo­wych zwią­za­nych z koń­co­wy­mi eta­pa­mi wytwa­rza­nia detek­to­rów pod­czer­wie­ni. Ponad­to sta­no­wi cen­ne wspar­cie dla zespo­łu w pra­cach zwią­za­nych z zaopa­trze­niem labo­ra­to­riów w nie­zbęd­ne odczyn­ni­ki che­micz­ne, mate­ria­ły elek­trycz­ne, oraz pro­wa­dze­niem doku­men­ta­cji.