ZAKŁAD FIZYKI CIAŁA STAŁEGO

Zakład Fizyki Ciała Stałego (ZFCS) powstał w połowie lat 60-tych ubiegłego wieku, kiedy to ówczesny Rektor Akademii gen. dyw. Sylwester Kaliski, członek rzeczywisty PAN, powołał Katedrę Fizyki Ciała Stałego (obecnie ZFCS). Obowiązki pierwszego Szefa Katedry powierzył wtedy prof. Edmundowi Igrasowi, uprzednio pracownikowi Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego. Zainicjował on wtedy badania tellurku kadmowo-rteciowyego (HgCdTe) jako nowego półprzewodnikowego roztworu stałego do konstrukcji detektorów podczerwieni. Z upływem czasu głównym kreatorem tej nowej tematyki naukowej Zakładu stał się prof. Józef Piotrowski.

Dwadzieścia lat po utworzeniu zakładu rozpoczęła działalność firma innowacyjna Vigo, której głównym celem była komercjalizacja osiągnięć naukowych zespołu ZFCS w zakresie konstrukcji długofalowych detektorów podczerwieni z HgCdTe pracujących w temperaturze zbliżonej do temperatury pokojowej. Z upływem czasu ZFCS stał się głównym zapleczem kadrowym nowo powstałej firmy komercyjnej.

W tym też okresie lat 80-tych ubiegłego wieku w ZFCS podjęto tematykę badań nowych materiałów przydatnych do konstrukcji detektorów podczerwieni – głównie takich roztworów stałych jak PbSnTe, HgZnTe, InAsSb i nowej generacji detektorów podczerwieni ze studni kwantowych i supersieci. Dorobek tego okresu był podstawą do przyznania w 1997 roku prof. Antoniem Rogalskiemu Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w dziedzinie nauk technicznych.

W 2003 roku utworzono wspólne laboratorium epitaksji HgCdTe ze związków metalorganicznych Metalorganic chemical vapor deposition - MOCVD. Nowe laboratorium wkrótce stało się jednym z zaledwie trzech znanych w świecie ośrodków epitaksji HgCdTe techniką MOCVD. Laboratorium MOCVD WAT-VIGO stanowi szczególny, w polskich realiach, przykład współpracy naukowego zespołu uczelnianego z firmą wdrożeniową zaawansowanej technologii.

ZFCS liczy szesnaście  osób w tym: czterech samodzielnych pracowników naukowych, sześciu doktorów, oraz grupę składającą się z ośmiu doktorantów i pracowników inżynieryjno-techicznych. Funkcję kierownika Zakładu pełnił do października 2015 roku prof. dr hab. inż. Antoni Rogalski, członek rzeczywisty PAN.

Obecnie kierownikiem Zakładu jest absolwent Wydziału Chemii i Fizyki Technicznej WAT płk dr hab. inż. Piotr Martyniuk, prof. WAT, który ukończył studia z wyróżnieniem w 2001 r. na kierunku fizyka techniczna. Pracę doktorską na temat: „Graniczne parametry detektorów podczerwieni z kwantowymi efektami rozmiarowymi” pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Antoniego Rogalskiego obronił na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej w 2008 roku. W 2018 roku został awansowany na stopień pułkownika oraz mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego WAT.

Pracownicy ZFCS mogą poszczycić się znakomitym odbiorem ich prac naukowych w świecie. Publikacje i monografie naukowców ZFCS były w ostatnich latach cytowane około pięciu tysięcy razy, także przez najbardziej uznane zespoły z całego świata pracujące w podobnej tematyce. Zasadniczymi kierunkami obecnych badań są prace obejmujące technologię otrzymywania, badania właściwości oraz zastosowania półprzewodników do detekcji promieniowania podczerwonego. Dotyczą one głównie HgCdTe, oraz struktur niskowymiarowych ze związków AIII-BV, w tym supersieci InAs/GaSb

W ostatnim czasie w ZFCS podjęto intensywne działania organizacyjne w celu stworzenia nowoczesnego laboratorium epitaksji z wiązek molekularnych do wytwarzanie supersieci drugiego typu z InAs/GaSb. W efekcie tych starań 15 lipca 2013 roku w Wojskowej Akademii Technicznej, wspólnie z firmą Vigo System S.A. podpisano umowę na realizację tego przedsięwzięcia. Nowoczesne zaplecze technologiczne umożliwi ZFCS pozostanie w światowej czołówce zespołów zajmujących się detektorami podczerwieni. Rozbudowa laboratorium umożliwiającego prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i produkcję detektorów techniką MBE, to kolejny projekt prowadzony przez firmę VIGO System S.A. wspólnie z Wojskową Akademią Techniczną. Otwarcia nowego laboratorium dokonano 21 kwietnia 2015 roku..