ZAKŁAD MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH

Profil działalności naukowej Zakładu Materiałów Wybuchowych obejmuje:

  • technologię materiałów wybuchowych, mieszanin pirotechnicznych i środków dymotwórczych, w tym wytwarzanie nowoczesnych form użytkowych wojskowych i przemysłowych materiałów wybuchowych (np. termobaryczne i nanostrukturalne materiały wybuchowe, materiały wybuchowe typu PBX, zawiesinowe i emulsyjne materiały wybuchowe, itp.);        
  • teoretyczne i eksperymentalne badanie zjawisk wybuchowych oraz propagacji fal uderzeniowych w ośrodkach ciągłych, a w szczególności projektowanie i wdrażanie metodyk badania parametrów detonacyjnych i energetycznych materiałów wybuchowych z wykorzystaniem nowoczesnych technik pomiaru szybkozmiennych procesów (rentgenografia impulsowa, ultraszybka kamera optyczna) oraz komputerowych symulacji zjawisk detonacji i oddziaływania wybuchu na otoczenie,         
  • syntezę i badanie nowych związków wybuchowych o szczególnych właściwościach, na przykład związków podatnych na pobudzenie promieniowaniem laserowym (związki kompleksowe), materiałów wybuchowych o obniżonej wrażliwości na bodźce mechaniczne i termiczne(HNIW, NTO, FOX-7, TEX, TNAZ);           
  • badania nad zastosowaniem energii wybuchu w inżynierii materiałowej i procesach technologicznych;         
  • analizę zjawisk kumulacji i wybuchowego formowania penetratorów oraz ich oddziaływania na pancerze pasywne i reaktywne;         
  • spaleniową i detonacyjną syntezę materiałów supertwardych i cermetalicznych oraz nanostrukturalnych materiałów węglowych i ceramicznych;         
  • detekcję i identyfikację materiałów wybuchowych w próbkach środowiskowych oraz analizę produktów ich przemian w środowisku, monitorowanie syntezy materiałów wysokoenergetycznych i badanie ich trwałości.

W ostatnich pięciu latach pracownicy Zakładu opracowali m.in. metodykę wyznaczania charakterystyk detonacyjnych i energetycznych na podstawie wyników tzw. testu cylindrycznego i testu wodnego, a także zaproponowali oryginalne metody określania ciśnienia detonacji na podstawie wyników testu wodnego oraz energii detonacji i zdolności miotających produktów detonacji z testu cylindrycznego. Ponadto opracowali własne, teoretyczno-eksperymentalne metody określania efektywnego wykładnika izentropy i współczynników równania stanu JWL produktów detonacji. Metody te zastosowano do kompleksowej charakterystyki parametrów detonacyjnych i energetycznych klasycznych materiałów wybuchowych z dodatkami metali (Al, Mg), nowych flegmatyzowanych i plastycznych materiałów z lepiszczem fluoropolimerowym, materiałów wybuchowych o niskiej wrażliwości (NTO, FOX-7) oraz górniczych materiałów wybuchowych (amonowosaletrzane i emulsyjne materiały wybuchowe). Zweryfikowane metody mogą stać się standardowymi w Polsce metodami badania charakterystyk detonacyjnych i energetycznych materiałów wybuchowych.

W Zakładzie prowadzi się eksperymentalne badania zjawiska dopalania produktów detonacji w przestrzeniach zamkniętych, pod kątem zwiększenia efektywności amunicji przeznaczonej do niszczenia obiektów podziemnych, a także badania nad zjawiskiem detonacji nieidealnych materiałów wybuchowych, których celem jest rozpoznanie zjawisk towarzyszących detonacji amonowo-saletrzanych materiałów wybuchowych i modyfikacja ich właściwości.

Ważny kierunek badań pracowników Zakładu dotyczy teorii detonacji homogenicznych i heterogenicznych materiałów wybuchowych. Obecnie są prowadzone intensywne prace nad modelowaniem zjawisk towarzyszących procesowi detonacji górniczych i kruszących materiałów wybuchowych. Ich efektem są modele teoretyczne procesu inicjowania detonacji w heterogenicznych materiałach wybuchowych, wykorzystane m.in. do analizy zjawiska pobudzania detonacji w górniczych materiałach wybuchowych (amonale, saletrole, saletroty, emulsyjne i zawiesinowe materiały wybuchowe).

W ramach badań nad nowymi kompozycjami wybuchowymi o obniżonej wrażliwości na bodźce zewnętrzne w Zakładzie opracowano wydajną metodę syntezy NTO, pozwalającą uzyskać produkt o wysokiej czystości. Znalazł on zastosowanie w nowych kompozycjach wybuchowych z trotylem, heksogenem i oktogenem, których właściwości są obecnie badane.

W Zakładzie prowadzone są także prace analityczne. Pracownia analiz materiałów wybuchowych dysponuje kompletnie wyposażonym zestawem do instrumentalnej chromatografii cienkowarstwowej. Ta technika analityczna stosowana jest z powodzeniem do wykrywania i identyfikowania materiałów wysokoenergetycznych oraz produktów ich przemian w próbkach środowiskowych, w tym pobranych z miejsc nieuprawnionego wykorzystania materiałów wybuchowych. Ponadto umożliwia ona monitorowanie syntezy nowych związków wybuchowych oraz badanie procesu starzenia prochów i paliw rakietowych.