ZAKŁAD CHEMII

W Zakładzie Chemii zainteresowania koncentrują się w trzech problemach badawczych

Zespół kierowany przez ppłk. dr. hab. inż. Przemysława Kulę, zajmuje się od wielu lat problematyką ciekłych kryształów, został założony przez prof. Romana Dąbrowskiego w roku 1975.
Główne zainteresowania naukowe dotyczą:

 • Syntezy nowych materiałów ciekłokrystalicznych
 • Doskonalenia metod otrzymywania ciekłych kryształów ważnych dla zastosowań
 • Formułowania mieszanin ciekłokrystalicznych dla różnych efektów elektrooptycznych i różnych zastosowań fotonicznych w szerokim spektrum promieniowania elektromagnetycznego (zakres widzialny: IR, GHz i THz) dla następujących zastosowań:
  • displeje ciekłokrystaliczne
  • zawory optyczne, filtry
  • sensory

Kolejnym ważnym obszarem są badania korelacji między strukturą ciekłych kryształów a ich właściwościami fizycznymi i fizykochemicznymi:

 • sekwencją faz
 • lepkością
 • współczynnikami załamania
 • stałymi dielektrycznymi
 • stałymi elastycznymi
 • badania zjawisk nieaddytywnych w mieszaninach ciekłych kryształów (indukcja nowych faz)

W trakcie wieloletniej pracy naukowej w zespole otrzymane zostało ponad 4000 nowych związków, ponad 1000 różnych rodzajów mieszanin.

Przykłady ważniejszych osiągnięć:

 • Nowe związki i mieszaniny o bardzo małej wartości współczynnika światła promienia zwyczajnego (no <1,46).
 • Nowe związki o dużych wartości anizotropii optycznej ( Δn≥0.4).
 • Wytworzenie mieszanin o małych stratach w zakresie IR, THz i GHz
 • Wykrycie i synteza ortokonicznych antyferroelektryków.
 • Wykrycie zjawiska indukcji fazy antyferroelektryczne w mieszaninach związków ferroelektrycznych.

Zespół kierowany przez prof. dr hab. inż. Jerzego Chomę realizuje badania dotyczące zjawisk fizykochemicznych przebiegających na granicy faz ciało stałe - gaz i ciało stałe – ciecz. W szczególności zajmuje się syntezą oraz badaniami adsorpcyjnymi (statycznymi i chromatograficznymi) nowych nanoporowatych uporządkowanych materiałów węglowych i krzemionkowych. Ostatnim interesującym osiągnięciem w tej dziedzinie jest otrzymanie nowych monolitycznych materiałów węglowych o bardzo dużej pojemności adsorpcyjnej. Przewiduje się, że materiały te znajdą zastosowanie w technice adsorpcyjnego oczyszczania powietrza i wody. Ponadto w zespole prowadzone są prace dotyczące teoretycznego, w tym i numerycznego, opisu adsorpcji pojedynczych gazów na mikro- i mezoporowatych adsorbentach, adsorpcyjnej charakterystyki właściwości strukturalnych i powierzchniowych nanoporowatych adsorbentów węglowych i krzemionkowych, otrzymywania i modyfikacji impregnowanych materiałów węglowych oraz uporządkowanych adsorbentów krzemionkowych. Ostatnio pracownicy zespołu zajmują się również syntezą i badaniami fizykochemicznych właściwości nanostruktur krzemionkowo-metalicznych i węglowo-metalicznych typu core-shell. Ponadto otrzymywane są mikro- i mezoporowate węgle o kulistej morfologii charakteryzujące się bardzo dobrymi parametrami adsorpcyjnymi.

Zespół kierowany dr Annę Drzewińską zajmuje się analizą nieorganicznych substancji śladowych a szczególnie problemami interferencji chemicznej w analizie śladowej materiałów naturalnych oraz badaniami w analizie specjalnej – różnicowaniem oraz optymalizacją warunków oznaczania śladów różnych form pierwiastków toksycznych a zwłaszcza arsenu, rtęci. Zespół specjalizuje się w badaniach metodą absorpcji spektroskopii atomowej.