Jednostki organizacyjne

USOS

Ostatnio dodane pliki

19-09-2017 15:34
18-09-2017 10:25
18-09-2017 10:25
15-09-2017 08:24
15-09-2017 08:24
15-09-2017 08:24
15-09-2017 08:24
14-09-2017 14:08
14-09-2017 13:29
13-09-2017 10:23
12-09-2017 13:40
12-09-2017 13:40
12-09-2017 13:40
12-09-2017 13:40
12-09-2017 13:40
12-09-2017 13:40
12-09-2017 13:40
12-09-2017 13:40
12-09-2017 13:40
12-09-2017 13:40
12-09-2017 13:40
12-09-2017 13:40
12-09-2017 13:40
12-09-2017 13:40
12-09-2017 13:40

Plan posiedzeń Rady Wydziału Nowych Technologii i Chemii WAT w 2017/2018 roku

 

Data, godzina rozpoczęcia posiedzenia Skrócony porządek dzienny Odpowiedzialny, referujący
21 września, godz. 12.00 1. Procedury dysertacyjne Przewodniczący komisji
  2. Ocena spełnienia wymagań minimum kadrowego (Proces 3.2) Prodziekan
  3. Hospitacje zajęć dydaktycznych (Proces 6.1) Prodziekan
  4. Przegląd stanu infrastruktury dydaktycznej i naukowej (proces 8.1) Prodziekan
  5. Ocena podnoszenia kwalifikacji zawodowych NA (proces 9.1) Prodziekan
  6. Zgoda na prowadzenie zajeć Prodziekan
  7. Informacja o naborze w r. ak. 2017/2018 Prodziekan
19 października; godz. 12.00 1. Procedury dysertacyjne Przewodniczący komisji
  2. Opiniowanie jakości studiów przez absolwentów (proces 6.4) Prodziekan
  3. Ocena dyplomowania w r. ak. 2016/2017 Prodziekan
23 listopada; godz. 12.00 1. Procedury dysertacyjne Przewodniczący komisji
  2. Ocena efektywności działania Wydziału na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia (Proces 2.1) Pełnomocnik Dziekana ds. jakości kształcenia
  3. Ocena poziomu merytorycznego i metodycznego praktyk zawodowych (proces 6.6) Prodziekan
  4. Ocena pracy KNS Prodziekan
14 grudnia; godz. 12.00 1. Procedury dysertacyjne Przewodniczący komisji
  2. Ocena tematyki i sprawności finansowej prac naukowych Kierownik administracyjny
  3. Opiniowanie NA przez uczestników procesu dydaktycznego (proces 6.3) Prodziekan
  4. Ocena efektywności zaliczania kolejnych etapów studiów (proces 7.1) Prodziekan
  5. Analiza i ocena procesu walidacji efektów kształcenia (proces 7.3) Pełn. ds. jakości kształcenia
  6. Analiza i ocena jakości kształcenia na studiach doktoranckich (proces 9.6) Kier. studiów doktorankich
18 stycznia, godz. 12.00 1. Procedury dysertacyjne        Przewodniczący komisji
  2. Zgoda na prowadzenie zajęć Prodziekan,
  3. Ocena pracy KNS. Prodziekan
15 lutego; godz. 12.00 1. Procedury dysertacyjne Przewodniczący komisji
  2. Ocena planu rzeczowo-finansowego (budżet, MNiSW) na 2017 r. Dziekan
22 marca; godz. 12.00 1. Procedury dysertacyjne Przewodniczący komisji
  2. Roczne sprawozdanie dziekana z działalności Wydziału Dziekan
  3. Ocena efektywności zaliczania kolejnych etapów studiów (proces 7.1) Prodziekan
  4. Zaopiniowanie wniosków do konkursu o nagrody Rektora Dyrektorzy Instyt./Katedry
19 kwietnia; godz. 12.00 1. Procedury dysertacyjne Przewodniczący komisji
  2. Ustalenie norm i normatywów procesu dydaktycznego (proces 5.1) Prodziekan
  3. Opiniowanie pracy Dziekanatu (proces 6.7) Prodziekan
17 maja; godz. 12.00 1. Procedury dysertacyjne Przewodniczący komisji
  2. Opracowanie programów kształcenia (proces 4.2) Prodziekan
21 czerwca; godz. 12.00 1. Procedury dysertacyjne Przewodniczący komisji
  2. Zaopiniowanie wniosków o tytuł ZNA WAT, Zasłużony dla WAT Dyrektorzy Instyt./Katedry
  3. Ocena realizacji prac naukowych. Prodziekan
12 lipca, godz. 12.00 1. Procedury dysertacyjne Przewodniczący komisji
W zależności od potrzeb plan posiedzeń obejmie:    
  -  interpelacje i wyjaśnienia   Przewodniczący Rady
  -  publiczne obrony rozpraw doktorskich, posiedzenia komisji habilitacyjnych   Przewodniczący komisji
  - opiniowanie wniosków dotyczących indywidualnego toku studiów, zwolnień i wydaleń ze studiów   Prodziekani,
  - opiniowanie projektów planów i programów kształcenia   dyrektorzy Instytutów i Katedry,
  - opiniowanie spraw osobowych nauczycieli akademickich i innych pracowników wydziału   sekretarz Rady
  - opiniowanie planów wydawniczych i wydawnictw oraz powoływanie recenzentów tych wydawnictw    

Dziekan                    

prof. dr hab. inż. Stanisław CUDZIŁO

 

Uwagi i propozycje korekt można zgłaszać do 4 września 2017r. na adres: andrzej.dzisiow@wat.edu.pl


INFO DLA WYKŁADOWCÓW