Jednostki organizacyjne

USOS

Ostatnio dodane pliki

16-04-2018 13:48
16-04-2018 13:48
12-04-2018 18:13
12-04-2018 18:13
12-04-2018 18:13
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
11-04-2018 13:15
11-04-2018 13:15
05-04-2018 13:40
05-04-2018 13:40
05-04-2018 13:40
04-04-2018 12:50
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
27-03-2018 11:16
27-03-2018 11:16
22-03-2018 11:12
22-03-2018 08:06

WYBRANE ZAGADNIENIA Z FIZYKI

Zbigniew RASZEWSKI, Jerzy ZIELIŃSKI, Tomasz KOSTRZYŃSKI
Skrypt WAT, Warszawa 2000

 Niniejsze materiały są niezbędne do opanowania zagadnień przedstawianych w ramach przedmiotu FIZYKA - ćwiczenia rachunkowe, a mogą być pomocne w opanowaniu zagadnień z wykładu i ćwiczeń laboratoryjnych z FIZYKI, przedmiotu realizowanego na wszystkich kierunkach studiów w WAT na pierwszym lub drugim roku studiów.

 

PRZEDMIOT I METODOLOGIA FIZYKI

 1. Przedmiot i podział fizyki.
 2. Wielkości fizyczne i ich pomiar. Jednostki miary. Układ SI.
 3. Podstawowe wiadomości o wektorach.
 4. Podstawowe wiadomości z rachunku różniczkowego i całkowego.

Zadania do rozdziału 1

KINEMATYKA PUNKTU MATERIALNEGO

 1. Ruch bezwzględny i względny. Układ odniesienia. Układ współrzędnych.
 2. Ruch punktu materialnego.
 3. Ruch prostoliniowy. Prędkość ruchu.
 4. Ruch prostoliniowy jednostajny.
 5. Ruch prostoliniowy jednostajnie zmienny.
 6. Ruch krzywoliniowy.
 7. Ruch po okręgu.

Zadania do rozdziału 2

DYNAMIKA PUNKTU MATERIALNEGO

 1. Pierwsza zasada dynamiki.
 2. Druga zasada dynamiki
 3. Ogólne ujęcie drugiej zasady dynamiki.
 4. Trzecia zasada dynamiki.
 5. Dynamika ruchu punktu materialnego po okręgu.
 6. Siła dośrodkowa.
 7. Siła odśrodkowa reakcji
 8. Inercjalne układy odniesienia. Transformacja Galileusza.
 9. Praca. Moc. Energia kinetyczna.
 10. Dynamika układu punktów materialnych. Środek masy.

Zadania do rozdziału 3

MECHANIKA CIAŁA SZTYWNEGO

 1. Bryła sztywna.
 2. Rodzaje ruchów bryły sztywnej.
 3. Moment siły.
 4. Moment bezwładności.
 5. Twierdzenie Steinera.
 6. Druga zasada dynamiki ruchu obrotowego.
 7. Moment pędu.
 8. Pierwsza zasada dynamiki ruchu obrotowego.
 9. Trzecia zasada dynamiki ruchu obrotowego.
 10. Energia kinetyczna w ruchu obrotowym.
 11. Analogia między ruchem postępowym i ruchem obrotowym.

Zadania do rozdziału 4

POLA SIŁOWE I ICH CHARAKTERYSTYKA

 1. Grupy i rodzaje sił.
 2. Podstawowe rodzaje odkształceń sprężystych.
 3. Energia potencjalna ciała sprężyście odkształconego.
 4. Tarcie.
 5. Prawo powszechnego ciążenia. Masa grawitacyjna i masa bezwładna.
 6. Pole grawitacyjne, natężenie pola grawitacyjnego.
 7. Ciężar ciał. Przyspieszenie ziemskie.
 8. Energia potencjalna i potencjał pola grawitacyjnego.
 9. Zasada zachowania energii.

Zadania do rozdziału 5

RUCH DRGAJĄCY I FALOWY

 1. Ruch drgający harmoniczny.
 2. Prędkość i przyspieszenie punktu drgającego.
 3. Drgania swobodne.
 4. Drgania tłumione.
 5. Drgania wymuszone.
 6. Dodawanie drgań harmonicznych równoległych o tej samej częstotliwości
 7. Istota ruchu falowego.
 8. Funkcja falowa. Rodzaje fal.
 9. Równanie różniczkowe ruchu falowego
 10. Interferencja fal.
 11. Fale stojące

Zadania do rozdziału 6

POLE ELEKTRYCZNE

 1. Ładunek elektryczny.
 2. Prawo zachowania ładunku.
 3. Ładunek elektryczny elektronu.
 4. Prawo Coulomba.
 5. Natężenie pola elektrycznego.
 6. Linie sił pola elektrycznego.
 7. Strumień pola elektrycznego.
 8. Prawo Gaussa-Ostrogradskiego.
 9. Napięcie i potencjał.
 10. Pojemność elektryczna i kondensatory.

Zadania do rozdziału 7

POLE MAGNETYCZNE

 1. Siła Lorentza. Indukcja magnetyczna.
 2. Siła elektrodynamiczna.
 3. Prawo Biota-Savarta-Laplace'a.
 4. Pole magnetyczne prostoliniowego przewodnika z prądem.
 5. Oddziaływanie przewodników z prądem.
 6. Prawo Gaussa dla pola magnetycznego.
 7. Prawo przepływu prądu tzw. prawo Ampere'a.
 8. Indukcja elektromagnetyczna.
  • Odkrycia Faraday'a.
  • Prawo indukcji elektromagnetycznej Faraday'a.
  • Reguła Lenza.
 9. Równanie Maxwella.

Zadania do rozdziału 8

PRĄD ELEKTRYCZNY

 1. Natężenie prądu elektrycznego.
 2. Prawo Ohma.
 3. Prawa Kirchoffa.
  • Pierwsze prawo Kirchoffa.
  • Drugie prawo Kirchoffa.
 4. Moc prądu elektrycznego.
 5. Prąd elektryczny w elektrolitach.
  • Elektrolity.
  • Elektroliza.
  • Prawa elektrolizy Faraday'a.

Zadania do rozdziału 9

OPTYKA

 1. Wstęp.
 2. Optyka geometryczna.
  • Podstawowe prawa optyki geometrycznej.
  • Załamanie światła w pryzmacie.
  • Załamanie światła na powierzchni sferycznej.
  • Soczewki sferyczne.
  • Wady odwzorowania soczewek.
 3. Przyrządy optyczne
  • Aparat projekcyjny.
  • Aparat fotograficzny.
  • Luneta.
 4. Podstawy optyki kwantowej - laser.
  • Zasada działania lasera.
  • Budowa lasera.
  • Zastosowanie laserów.

Zadania do rozdziału 10

INFO DLA WYKŁADOWCÓW