Jednostki organizacyjne

USOS

Ostatnio dodane pliki

16-04-2018 13:48
16-04-2018 13:48
12-04-2018 18:13
12-04-2018 18:13
12-04-2018 18:13
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
11-04-2018 13:15
11-04-2018 13:15
05-04-2018 13:40
05-04-2018 13:40
05-04-2018 13:40
04-04-2018 12:50
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
27-03-2018 11:16
27-03-2018 11:16
22-03-2018 11:12
22-03-2018 08:06

KATEDRA ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW
I TECHNOLOGII WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA w Warszawie

ogłasza konkurs
na stanowisko stypendysta w projekcie finansowanym przez NCN

Projekt badawczy NCN nr 2015/19/B/ST8/02000
Tytuł projektu: Transport masy i ciepła w strumieniu gazodetonacyjnym z udziałem mikrocząstek FeAl

Nazwa jednostki: Wojskowa Akademia Techniczna - Warszawa

Nazwa stanowiska: Stypendysta

Wymagania:
Celem konkursu jest wyłonienie osoby, która zaangażowana będzie w badania w ramach projektu „Transport masy i ciepła w strumieniu gazodetonacyjnym z udziałem mikrocząstek FeAl” realizowanego na Wydziale Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.


1. Do konkursu mogą przystąpić kandydaci spełniający wymagania określone w „Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” (zwanego dalej Regulaminem), wprowadzonym uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 roku.
2. Posiadanie dyplomu inżyniera w zakresie Inżynierii Materiałowej lub Chemii.
3. Student studiów stacjonarnych II stopnia.
4. Udokumentowana znajomość zagadnień związanych ze zjawiskiem detonacji w inżynierii materiałowej.
5. Osiągnięcia naukowe i wyróżnienia wynikające z prowadzonych badań.
6. Umiejętność opracowywania i prezentowania wyników (publikacje naukowe, doniesienia konferencyjne).
7. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
8. Bardzo dobra organizacja pracy, gotowość do pracy w zespole oraz silna motywacja do pracy badawczej.
9. Umiejętność samodzielnego planowania i prowadzenia doświadczeń, krytycznej interpretacji wyników (wnioskowania) i ich dyskusji w świetle źródeł piśmienniczych.
10. Gotowość do bezpośredniego (osobistego) kontaktu z kierownikiem projektu, co najmniej dwa razy w tygodniu w okresie stypendialnym, tj. przez 6 miesięcy

 

Opis zadań:
W ramach realizacji projektu Stypendysta będzie prowadził badania eksperymentalne związane z identyfikacją właściwości fizyczno-strukturalnych materiału proszkowego oraz składu i właściwości medium gazowego, stanowiących dwufazowy strumień metalizacyjny generowany w warunkach detonacji gazowej w procesie gazo-detonacyjnego natryskiwania powłok ochronnych.
Stypendysta będzie również zobowiązany do przygotowywania na podstawie wyników przeprowadzonych badań raportów cząstkowych, gromadzenia uzyskanych danych oraz udziału w dyskusji wyników i przygotowaniu publikacji naukowych.
Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 31 grudzień 2016, 23:59
Forma składania ofert: pocztą elektroniczną
Warunki zatrudnienia: stypendysta będzie otrzymywał stypendium w wysokości 700
PLN/miesiąc przez okres 6 miesięcy.
Dodatkowe informacje:
Rekrutacja: odbędzie się zgodnie z procedurą opisaną w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych, opublikowanym na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki.
Aplikacje: proszę składać drogą elektroniczną na adres: cezary.senderowski@wat.edu.pl
Zamawiający potwierdzi wpływ oferty drogą elektroniczną.
Proszę o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 20.08.1997. o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133 poz.883.)

Wykaz wymaganych dokumentów:

1. List motywacyjny.
2. Dokumenty zaświadczające spełnianie warunków wymienionych w Regulaminie.
3. Życiorys (z podanym adresem e-mail), zawierający informacje o dotychczasowych osiągnięciach naukowych i wyróżnieniach wynikających z dotychczas prowadzonych badań (w tym przede wszystkim wyszczególnienie publikacji w czasopismach naukowych, wystąpień konferencyjnych, udziału w projektach badawczych, stażach oraz szkoleniach).
4. Odpis dyplomu ukończenia studiów inżynierskich.
5. Zaświadczenie potwierdzające status studenta studiów stacjonarnych II stopnia.


Data dodania ogłoszenia: 2016-12-02

INFO DLA WYKŁADOWCÓW