Jednostki organizacyjne

USOS

Przedmiot fizyka jest realizowany na wszystkich kierunkach studiów inżynierskich (stacjonarnych i niestacjonarnych),

  • w bloku przedmiotów podstawowych,
  • w formie wykładów, ćwiczeń rachunkowych i ćwiczeń laboratoryjnych,
  • w wymiarze właściwym dla danego kierunku studiów.

INFO DLA WYKŁADOWCÓW