Jednostki organizacyjne

USOS

Ostatnio dodane pliki

20-04-2018 11:02
20-04-2018 11:02
16-04-2018 13:48
16-04-2018 13:48
12-04-2018 18:13
12-04-2018 18:13
12-04-2018 18:13
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
11-04-2018 13:15
11-04-2018 13:15
05-04-2018 13:40
05-04-2018 13:40
05-04-2018 13:40
04-04-2018 12:50
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
27-03-2018 11:16
27-03-2018 11:16
22-03-2018 11:12

ZAKŁAD CHEMII posiada dobrze wyposażone laboratoria niezbędne do prowadzenia badań w zakresie syntezy i analizy związków chemicznych oraz określania ich podstawowych właściwości fizykochemicznych.


Do najbardziej charakterystycznych i nowoczesnych należą następujące pracownie


Pracownia syntezy organicznej , w której prowadzi się projektowanie, syntezę i doskonalenie technologii nowych związków organicznych zarówno w skali mikro jak i wielkolaboratoryjnej. Pracownia istnieje od 1975 r. i wyposażona jest w niezbędny sprzęt (szkło i urządzenia laboratoryjne) oraz instalację nawiewowo-wyciągową, niezbędne do prowadzenia tego typu badań. W latach 2003-2006 została zmodernizowana i obecnie posiada osiem kompletnie wyposażonych stanowisk naukowych oraz szesnaście stanowisk studenckich (dydaktyczno – naukowych).

clip image004  clip image006Pracownia analizy termicznej przeznaczona jest do badań termoanalitycznych umożliwiających pomiar temperatury i entalpii przemian fazowych oraz identyfikację faz związków ciekłokrystalicznych. W pracowni przebadano sytuację fazową ponad 2000 związków ciekłokrystalicznych i ponad 1500 mieszanin. Na jej wyposażeniu znajdują się cztery zestawy termomikroskopowe, złożone z mikroskopu polaryzacyjnego BIOLAR lub OLYMPUS BX51 wyposażonych w system numerycznego przetwarzania obrazów oraz systemy ogrzewania i chłodzenia firmy LINKAM. Dodatkowym wyposażeniem tej pracowni jest mikrokalorymetr DSC 141 oraz mikrokalorymetr CS92 firmy SETARAM.

clip image008 clip image010
 

Pracowania analizy chromatograficznej GCMS , przeznaczona do prowadzenia analiz związków organicznych zarówno na etapie ich syntezy, jak i podczas badania ich czystości. W pracowni funkcjonują dwa chromatografy gazowe typ 5890 i 6890N wyposażone w detektory mas. W roku 2009 został zakupiony chromatograf cieczowy firmy SHIMADZU z detektorem diodowym w ramach projektu POIG.01.03.01-14-016/08

clip image012clip image014

clip image016

Pracowania spektrofotometrii UV i IR wykorzystywana jest do prowadzenia analizy związków w zakresie widzialnym i w podczerwieni. Prowadzi się tu badania właściwości zarówno związków izotropowych jak i anizotropowych w zakresie temperatur -20-80oC. Posiadana aparatura umożliwiła opracowanie metody badania zjawiska selektywnego odbicia światła oraz pomiaru skoku helisy w chiralnych materiałach anizotropowych. W pracowni znajdują się spektrofotometr UV CARY firmy VARIAN i spektrofotometr FT-IR oraz spektrofotometr UV3600 firmy SHIMADZU zakupiony w ramach projektu POIG.01.03.01-14-016/08

clip image017clip image021

clip image019

Pracownia analizy ilościowej – absorpcyjnej spektrometrii atomowej wykorzystywana jest do prowadzenia badań skażeń środowiska, analiz trucizn i ich metabolitów w organizmach żywych zwłaszcza w odniesieniu do metali ciężkich.

clip image022clip image024

W pracowni opracowano nowoczesne metody obróbki chemicznej próbek środowiskowych oraz przygotowania analitów do badań instrumentalnych. Pracownia posiada kompletne laboratorium analityczne wyposażone między innymi w spektrometry absorpcji atomowej ASA firmy PERKIN-ELMER typ 2100 i AAnalyst 600.

 

Pracownia analizy ilościowej – Adsorbenty i adsorpcja

clip image026

Objętościowy analizator adsorpcyjny ASAP 2020 (firmy Micromeritics, Norcross, GA, USA) ze stacją odgazowania próbek służy do wyznaczania izoterm adsorpcji, np. azotu w temperaturze 77 K, na porowatych i nieporowatych materiałach. Ilość zaadsorbowanego azotu w przeliczeniu na gram adsorbentu jest prezentowana jako funkcja ciśnienia względnego w przedziale od ok. 0.01 do ok. 0.99. Zależność ta służy do wyznaczania podstawowych parametrów charakteryzujących porowatość materiału takich jak: powierzchnia właściwa, całkowita objętość porów (w tym objętość mikro- i mezoporów), funkcja rozkładu objętości porów oraz wymiar mikro- i mezoporów. Aparat został zakupiony w 2011 r. ze środków MNiSzW w ramach Projektu Badawczo-Rozwojowego Nr OR00 0054 08 pt.: „Laserowa modyfikacja nanostruktur do aerozoli o selektywnej transmisji w podczerwieni”.

 

 

 

 

 

 

INFO DLA WYKŁADOWCÓW