Jednostki organizacyjne

USOS

Ostatnio dodane pliki

07-12-2017 09:41
06-12-2017 18:15
01-12-2017 13:10
01-12-2017 13:10
27-11-2017 17:55
27-11-2017 17:55
27-11-2017 17:55
27-11-2017 17:55
22-11-2017 05:43
22-11-2017 05:43
22-11-2017 05:43
21-11-2017 08:07
16-11-2017 11:37
09-11-2017 14:07
09-11-2017 14:07
09-11-2017 14:07
06-11-2017 12:16
06-11-2017 12:16
06-11-2017 12:15
06-11-2017 12:15
06-11-2017 12:00
30-10-2017 10:54
30-10-2017 10:54
30-10-2017 10:54
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02

W Zakładzie Chemii zainteresowania koncentrują się w trzech problemach badawczych

    -   Ciekłe kryształy
    -   Adsorbenty i adsorpcja
    -   Analiza nieorganicznych substancji śladowych

 

Ciekłe kryształy

Kula PZespół kierowany przez ppłk. dr. hab. inż. Przemysława Kulę, zajmuje się od wielu lat problematyką ciekłych kryształów, został założony przez prof. Romana Dąbrowskiego w roku 1975.
Główne zainteresowania naukowe dotyczą:
-    Syntezy nowych materiałów ciekłokrystalicznych
-    Doskonalenia metod otrzymywania ciekłych kryształów ważnych dla zastosowań
-    Formułowania mieszanin ciekłokrystalicznych dla różnych efektów elektrooptycznych i różnych zastosowań fotonicznych w szerokim spektrum promieniowania elektromagnetycznego (zakres widzialny: IR, GHz i THz) dla następujących zastosowań:
•    displeje ciekłokrystaliczne
•    zawory optyczne, filtry
•    sensory

Kolejnym ważnym obszarem są badania korelacji między strukturą ciekłych kryształów a ich właściwościami fizycznymi i fizykochemicznymi:
•    sekwencją faz
•    lepkością
•    współczynnikami załamania
•    stałymi dielektrycznymi
•    stałymi elastycznymi
•    badania zjawisk nieaddytywnych w mieszaninach ciekłych kryształów (indukcja nowych faz)
W trakcie wieloletniej pracy naukowej w zespole otrzymane zostało ponad 4000 nowych związków, ponad 1000 różnych rodzajów mieszanin.
Przykłady ważniejszych osiągnięć:
•    Nowe związki i mieszaniny o bardzo małej wartości współczynnika światła promienia zwyczajnego (no <1,46).
•    Nowe związki o dużych wartości anizotropii optycznej ( Δn≥0.4).
•    Wytworzenie mieszanin o małych stratach w zakresie IR, THz i GHz
•    Wykrycie i synteza ortokonicznych antyferroelektryków.
•    Wykrycie zjawiska indukcji fazy antyferroelektryczne w mieszaninach związków ferroelektrycznych.

Adsorbenty i adsorpcja

ChomaZespół kierowany przez prof. dr hab. inż. Jerzego Chomę realizuje badania dotyczące zjawisk fizykochemicznych przebiegających na granicy faz ciało stałe - gaz i ciało stałe – ciecz. W szczególności zajmuje się syntezą oraz badaniami adsorpcyjnymi (statycznymi i chromatograficznymi) nowych nanoporowatych uporządkowanych materiałów węglowych i krzemionkowych. Ostatnim interesującym osiągnięciem w tej dziedzinie jest otrzymanie nowych monolitycznych materiałów węglowych o bardzo dużej pojemności adsorpcyjnej. Przewiduje się, że materiały te znajdą zastosowanie w technice adsorpcyjnego oczyszczania powietrza i wody. Ponadto w zespole prowadzone są prace dotyczące teoretycznego, w tym i numerycznego, opisu adsorpcji pojedynczych gazów na mikro- i mezoporowatych adsorbentach, adsorpcyjnej charakterystyki właściwości strukturalnych i powierzchniowych nanoporowatych adsorbentów węglowych i krzemionkowych, otrzymywania i modyfikacji impregnowanych materiałów węglowych oraz uporządkowanych adsorbentów krzemionkowych. Ostatnio pracownicy zespołu zajmują się również syntezą i badaniami fizykochemicznych właściwości nanostruktur krzemionkowo-metalicznych i węglowo-metalicznych typu core-shell. Ponadto otrzymywane są mikro- i mezoporowate węgle o kulistej morfologii charakteryzujące się bardzo dobrymi parametrami adsorpcyjnymi.

 

Analiza nieorganicznych substancji śladowych
Zespół kierowany dr Annę Drzewińską zajmuje się analizą nieorganicznych substancji śladowych a szczególnie problemami interferencji chemicznej w analizie śladowej materiałów naturalnych oraz badaniami w analizie specjalnej – różnicowaniem oraz optymalizacją warunków oznaczania śladów różnych form pierwiastków toksycznych a zwłaszcza arsenu, rtęci. Zespół specjalizuje się w badaniach metodą absorpcji spektroskopii atomowej.

INFO DLA WYKŁADOWCÓW