Jednostki organizacyjne

USOS

Ostatnio dodane pliki

20-04-2018 11:02
20-04-2018 11:02
16-04-2018 13:48
16-04-2018 13:48
12-04-2018 18:13
12-04-2018 18:13
12-04-2018 18:13
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
11-04-2018 13:15
11-04-2018 13:15
05-04-2018 13:40
05-04-2018 13:40
05-04-2018 13:40
04-04-2018 12:50
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
27-03-2018 11:16
27-03-2018 11:16
22-03-2018 11:12

Historia Instytutu Chemii rozpoczęła się w latach pięćdziesiątych XX w.  Najważniejsze daty i wydarzenia w tej historii to:

1959 r.    Utworzono Wydział Chemii, w skład którego weszły między innymi Katedry:
♦ Chemii Podstawowych (kier.  prof. Okoń),
♦ Materiałów Wybuchowych i Paliw (kier. prof. T. Urbański)
♦ Obrony Przeciwchemicznej (kier. płk doc. E. Szczucki)
♦ oraz Zakład Obrony Przeciwatomowej (kier. mjr doc. S. Probulski)
 
1970 r.     Z wymienionych wyżej katedr utworzono Instytut Chemii, na czele którego stanął prof. W. Tomassi.
          W Instytucie prowadzono prace naukowo–badawcze z chemii organicznej, nieorganicznej i fizycznej dotyczące rozwoju sprzętu i metod ochrony wojsk i ludności cywilnej przed skażeniami chemicznymi i promieniotwórczymi. Równolegle realizowano proces dydaktyczny przygotowując specjalistów wojskowych w zakresie obrony przed bronią masowego rażenia oraz w zakresie technologii materiałów wybuchowych i paliw rakietowych.
1975 r.   Instytut Chemii przekształcono w dwa odrębne Instytuty: Instytut Chemii i Inżynierii Materiałowej, w którym pełnienie obowiązków Szefa Instytutu powierzono płk. dr. inż. R. Curykowi oraz Instytut Obrony Przeciwatomowej i Techniki Wybuchowej kierowany przez płk dr. inż. S. Kowalika.
W skład Instytutu Chemii i Inżynierii Materiałowej weszły Katedry:
♦  Chemii Nieorganicznej i Ogólnej (kier. prof. K. Wieczffiński)
♦  Obrony Przeciwchemicznej (kier. płk doc. E. Szczucki)
♦  Zakład Chemii Fizycznej (kier. prof. H. Jankowska)
♦  Zakład Technologii Kryształów (kier. płk prof. J. Żmija)
W skład Instytutu Obrony Przeciwatomowej i Techniki Wybuchowej weszły:
♦  Katedra Obrony Przeciwatomowej
♦  Zakład Materiałów Wybuchowych oraz Zespół Naukowo- Badawczy
W tym okresie w Instytucie Chemii i Inżynierii Materiałowej oprócz realizacji dotychczasowych zadań naukowych i dydaktycznych podjęto nową tematykę naukową dotyczącą technologii otrzymywania ciekłych kryształów i ich zastosowania w technice wizualizacji i informacji.
1978 r.    W wyniku reorganizacji Wydziału Chemii i Fizyki Technicznej nastąpiło ponowne połączenie istniejących Instytutów i utworzono Instytut Chemii i Obrony Przeciwatomowej.
W skład Instytutu weszły: Katedra Obrony Przeciwatomowej oraz wszystkie katedry i zakłady o profilu chemicznym. Szefami Instytutu Chemii i OPAtom byli: płk dr inż. S. Kowalik (1978–1980), płk dr inż. M. Maciejewski (1981–1991) oraz płk dr inż. S. Neffe (1992–1994).
1994 r.        W ramach restrukturyzacji WAT powstał Wydział Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej.
    Z Instytutu Chemii i Obrony Przeciwatomowej wyłączono Zakład Materiałów Wybuchowych i Fizyki Wybuchu i Instytut został przekształcony w Instytut Chemii i Obrony Przeciwchemicznej, którego kolejnymi szefami byli: płk prof. S. Neffe (do 2002 r.) i płk prof. K. Czupryński (2002–2003).
2003 r.    W wyniku decyzji Ministra Obrony Narodowej o zaniechaniu kształcenia oficerów w WAT przekształcono Instytut Chemii i Obrony Przeciwchemicznej z instytutu wojskowego w  instytut cywilny. W tym samym roku przywrócono pierwotną nazwę Instytutu Chemii oraz po raz pierwszy przyjęto studentów cywilnych na studia stacjonarne na kierunku chemia.  Dyrektorem Instytutu Chemii został prof. R. Dąbrowski.
2006 r.        Utworzono Wydział Nowych Technologii i Chemii, a do Instytutu Chemii ponownie włączono Zakład Materiałów Wybuchowych. Jednocześnie zapadła decyzja o wznowieniu kształcenia podchorążych na kierunku chemia w specjalności ochrona przed skażeniami.
    Obecnie w skład Instytutu Chemii wchodzą trzy zakłady:
♦  Zakład Chemii  – kierownik – prof. dr hab. inż. Roman Dąbrowski
♦  Zakład Materiałów Wybuchowych – kierownik – prof. dr hab. inż. Waldemar Trzciński
♦  Zakład Radiometrii i Monitoringu Skażeń – kierownik – prof. dr hab. inż. Sławomir Neffe.
Dyrektorem Instytutu Chemii w latach 2006–2012 był dr hab. inż. Stanisław Cudziło, prof. WAT, a obecnie funkcję tę pełni prof. dr hab. inż. Jerzy Choma.


Pracami Instytutu Chemii w kolejnych latach kierowali:

1970 – 1975            prof. dr hab. inż. W. Tomassi
1975 – 1978            płk dr inż. R. Curyk
1978 – 1980            płk dr inż. S. Kowalik
1981 – 1991            płk dr inż. M. Maciejewski
1992 – 2002            płk prof. dr hab. inż. S. Neffe
2002 – 2003            płk prof. dr hab. inż. K. Czupryński
2003 – 2006            prof. dr hab. inż. R. Dąbrowski
2006 – 2012            dr hab. inż. S. Cudziło, prof. WAT
2012 –                     prof. dr hab. inż. J. Choma

INFO DLA WYKŁADOWCÓW