Jednostki organizacyjne

USOS

Ostatnio dodane pliki

20-04-2018 11:02
20-04-2018 11:02
16-04-2018 13:48
16-04-2018 13:48
12-04-2018 18:13
12-04-2018 18:13
12-04-2018 18:13
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
11-04-2018 13:15
11-04-2018 13:15
05-04-2018 13:40
05-04-2018 13:40
05-04-2018 13:40
04-04-2018 12:50
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
27-03-2018 11:16
27-03-2018 11:16
22-03-2018 11:12

Instytut Chemii jest etatową jednostką organizacyjną Wydziału Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej, powołaną do prowadzenia działalności dydaktyczno-wychowawczej, naukowo-badawczej oraz kształcenia kadr na poziomie inżynierskim i magisterskim w specjalnościach: ekologia i monitoring środowiska, materiały wybuchowe i pirotechnika oraz materiały niebezpieczne i ratownictwo chemiczne, a także kształcenia kadr na poziomie doktorskim w dziedzinie nauk chemicznych (w dyscyplinie chemia) oraz dziedzinie nauk technicznych (w dyscyplinie inżynieria materiałowa).

Do realizacji tych zadań powołane są następujące zakłady:

 1. Zakład Chemii
 2. Zakład Materiałów Wybuchowych
 3. Zakład Radiometrii i Monitoringu Skażeń

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ

 1. Chemia i technologia ciekłych kryształów; zastosowania ciekłych kryształów.
 2. Metody syntezy związków ciekłokrystalicznych.
 3. Chemia nanomateriałów.
 4. Fizykochemia zjawisk powierzchniowych.
 5. Chemia i technologia materiałów wybuchowych.
 6. Chemia procesów spalania i detonacji.
 7. Fizyka wybuchu.
 8. Inżynieria materiałowa.
 9. Monitoring i analiza skażeń środowiska.
 10. Ochrona przed skażeniami.
 11. Dozymetria i ochrona radiologiczna.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ

 1. projektowanie i prowadzenie syntez oraz analiza nowych związków organicznych do zastosowań w fotonice (szczególnie posiadających właściwości ciekłokrystaliczne),
 2. komponowanie nowych mieszanin ciekłokrystalicznych dla różnych efektów elektrooptycznychcharakteryzacja ich właściwości fizykochemicznych,
 3. synteza i badanie właściwości uporządkowanych nanoporowatych materiałów krzemionkowych i węglowych,
 4. synteza i badanie fizykochemicznych właściwości nanostruktur krzemionkowo-metalicznych i węglowo-metalicznych,
 5. oznaczanie śladowych i ultraśladowych zawartości pierwiastków w różnego rodzaju próbkach naturalnych; analiza specjacyjna próbek środowiskowych,
 6. synteza związków wybuchowych i komponowanie materiałów wybuchowych (MW)mieszanin pirotechnicznych (MP) oraz teoretyczne i eksperymentalne badania właściwości chemicznych i fizycznych MW i MP,
 7. badanie wybuchu i detonacji oraz oddziaływania wybuchu na różne ośrodki – prognozowanie skutków wybuchu,
 8. synteza materiałów supertwardych oraz nanostrukturalnych materiałów węglowychceramicznych w procesie spalania i detonacji,
 9. nowe technologie wykrywania skażeń chemicznych i przeciwdziałanie zagrożeniom chemicznym, biologicznym i radiologicznym (CBRN),
 10. metody chromatograficzne i spektralne ukierunkowane na ochronę przed skażeniamiochronę środowiska,
 11. automatyczne układy i źródła do generowania wzorcowych mieszanin gazowych zawierających pary materiałów niebezpiecznych,
 12. opracowanie nowych metod unieszkodliwiania substancji toksycznych, szczególnie z zastosowaniem zasad zielonej chemii oraz zaawansowanych technologii utleniania.

 

 

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ 

 1. prowadzenie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na kierunku chemia w specjalnościach: ekologia i monitoring środowiska (II), materiały wybuchowepirotechnika oraz materiały niebezpieczne i ratownictwo chemiczne, a także kształcenie kadr na poziomie doktorskim w dziedzinie nauk chemicznych (w dyscyplinie chemia) oraz dziedzinie nauk technicznych (w dyscyplinie inżynieria materiałowa),
 2. współudział w opracowaniu projektów modelu i planów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i doktoranckich,
 3. opracowywanie programów ramowych i szczegółowych oraz realizacja przedmiotów chemicznych na Wydziale Nowych Technologii i Chemii, Wydziale Inżynierii LądowejGeodezji, Wydziale Mechanicznym oraz Wydziale Mechatroniki i Lotnictwa. Przygotowanie techniczne i prowadzenie zajęć laboratoryjnych z tych przedmiotów.

INFO DLA WYKŁADOWCÓW