Jednostki organizacyjne

USOS

Ostatnio dodane pliki

13-10-2017 09:31
13-10-2017 09:31
13-10-2017 09:31
12-10-2017 11:47
12-10-2017 11:47
12-10-2017 11:47
12-10-2017 11:47
12-10-2017 11:47
12-10-2017 10:42
12-10-2017 10:42
11-10-2017 08:56
11-10-2017 08:56
09-10-2017 12:21
06-10-2017 14:35
06-10-2017 13:04
06-10-2017 13:04
06-10-2017 10:28
06-10-2017 10:28
06-10-2017 09:40
06-10-2017 09:40
06-10-2017 09:40
06-10-2017 09:40
05-10-2017 09:50
05-10-2017 09:50
05-10-2017 06:54

AKREDYTACJA

Na podstawie Raportu przesłanego do Wydziału stwierdzono, że w dniach 21 -22 stycznia 2011r. Zespół Oceniający Państwowej Komisji Akredytacyjnej dokonał wizytacji dotyczącej oceny jakości kształcenia na kierunku „inżynieria materiałowa” prowadzonym na Wydziale Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia.

Wizytacja została przygotowana i przeprowadzona zgodnie z obowiązującą procedurą. Władze Uczelni stworzyły bardzo dobre warunki do pracy zespołu wizytującego. Raport został opracowany na podstawie przedłożonego przez Uczelnię Raportu Samooceny, przedstawionej w toku wizytacji dokumentacji dotyczącej: organizacji Uczelni, spraw kadrowych oraz toku studiów, a także rozmów przeprowadzonych z Władzami Uczelni i Wydziału, jego pracownikami i studentami ocenianego kierunku oraz hospitacji zajęć.

Na podstawie wyżej wymienionej wizytacji powstała niżej przedstawiona Uchwała:      

Uchwała Nr 460/2011

Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej

z dnia 16 czerwca 2011r.

W sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku „inżynieria materiałowa” prowadzonym na Wydziale Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie na poziomie studiów I i II stopnia.

§ 1

Działając na podstawie art. 49 ust. pkt.2 oraz art. 52 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn.zm.)Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej – po zapoznaniu się z raportem Zespołu Oceniającego oraz stanowiskiem Uczelni, a także kierując się sprawozdaniem Zespołu Kierunków Studiów Technicznych w sprawie jakości kształcenia na kierunku „inżynieria materiałowa” prowadzonym na Wydziale Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia - wydaje ocenę:

pozytywną

§ 2

Uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne do prowadzenia studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku „inżynieria materiałowa”. Poziom prowadzonych studiów odpowiada podstawowym kryteriom jakościowym.

§ 3

Następna ocena jakości kształcenia na kierunku „inżynieria materiałowa” w wymienionej w § 1 jednostce powinna nastąpić w roku akademickim 2016/2017.

 § 4

  1. Uczelnia niezadowolona z Uchwały może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
  2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, należy kierować do Państwowej Komisji Akredytacyjnej w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia uchwały.

§ 5

Uchwałę Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej otrzymują:

  1. Minister Nauki i szkolnictwa Wyższego,
  2. Minister Obrony Narodowej,
  3. Rektor Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

PRZEWODNICZĄCY
PAŃSTWOWEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ
Marek Rokicki

W odpowiedzi na otrzymany Raport z wizytacji przeprowadzonej w Wydziale Nowych Technologii i Chemii na kierunku „inżynieria materiałowa” przez Zespół Oceniający Państwowej Komisji Akredytacyjne j, dziekan nie wniósł żadnych uwag do Raportu a tym samym zgodził się z postawioną oceną.

INFO DLA WYKŁADOWCÓW