Jednostki organizacyjne

USOS

Ostatnio dodane pliki

13-02-2018 15:31
13-02-2018 15:31
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21

W dniu 31.05.2017 roku w budynku Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie odbyła się uroczystość podpisania umów o współpracy pomiędzy:
• firmą POLON – ALFA Bydgoszcz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k, którą reprezentował Prezes Zarządu Dariusz Nagański,

a:
• Wydziałem Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej, który reprezentował Dziekan prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski;
• Wydziałem Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej, który reprezentował Dziekan prof. dr hab. inż. Stanisław Cudziło;
• Instytutem Optoelektroniki, który reprezentował Dyrektor płk dr inż. Krzysztof Kopczyński.
Firma POLON-ALFA to największy polski producent systemów sygnalizacji pożaro-wej i aparatury dozymetrycznej oferujący swoje wyroby zarówno w kraju, jak i na ryn-kach zagranicznych. Firma POLON-ALFA już w 1956 roku zajęła się opracowywa-niem i produkcją aparatury do pomiarów promieniowania jonizującego. Urzą-dzenia produkowane przez firmę w całości bazują na własnych rozwiązaniach technicznych. Firma w 1998 roku uzyskała Systemem Zapewnienia Jakości ISO 9001 który gwarantuje wysoką jakość urządzeń. Wszystkie produkty  wytwarzane w firmie poddawane są certyfikacji na zgodność z normami europejskimi w notyfiko-wanych w UE jednostkach certyfikujących i posiadają 5-letnią gwarancję. Potwier-dzeniem gwarantowanej najwyższej jakości całej produkcji jest również nadanie fir-mie natowskiego kodu podmiotu gospodarki narodowej oraz uzyskanie koncesji na wytwarzanie urządzeń dla potrzeb obronności kraju.
W spotkaniu i dyskusji oprócz w/w osób uczestniczyli także: pan Mariusz Sowiński – Główny Konstruktor POLON – ALFA, prodziekan ds. naukowych Wydziału Nowych Technologii i Chemii  dr hab. inż. Paweł Perkowski, prof. WAT, Prodziekan ds. nau-kowych Wydziału Elektroniki  dr hab. inż. Mateusz Pasternak, prof. WAT oraz dr hab. inż. Jacek Paś, prof. WAT. W dyskusji poruszono m.in. zagadnienia współpracy ka-dry naukowo-dydaktycznej i pracowników firmy, organizacji praktyk studenckich, seminariów naukowych organizowanych dla pracowników wydziałów i instytutu, realizacji prac dyplomowych w obszarze zainteresowań i działalności firmy POLON-ALFA, wzajemnego udziału w konferencjach naukowo-technicznych oraz możliwo-ści zwiedzania siedziby, laboratorium oraz działu produkcji firmy POLON – ALFA przez pracowników n-d i studentów.

 

INFO DLA WYKŁADOWCÓW