Jednostki organizacyjne

USOS

Ostatnio dodane pliki

22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
21-02-2018 07:05
21-02-2018 07:05
13-02-2018 15:31
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21

PRACA DLA DOKTORANTA – STYPENDYSTY

Nazwa jednostki: Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa,
                              Wydział Nowych Technologii i Chemii
Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta

 

Wymagania:

1. Aktualny status doktoranta: dyscyplina naukowa: chemia.

2. Autorstwo lub współautorstwo co najmniej dwóch publikacji w czasopiśmie z listy JCR oraz dwóch publikacji z listy B MNiSW .

3. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.

4. Silna motywacja i zaangażowanie do pracy naukowej.

 

Opis zadań:

Doktorant będzie wykonywał zadania projektu "Otrzymywanie i badanie adsorpcyjnych właściwości hybrydowych materiałów MOF-grafen".

Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. inż. Jerzy Choma.

 

Doktorant będzie realizował następujące zadania:

- otrzymywanie hybrydowych materiałów porowatych składających się z sieci metalo-organicznych (MOFs) i materiałów grafenowych;

- modyfikacja hybrydowych materiałów porowatych;

- badanie właściwości adsorpcyjnych otrzymanych materiałów na podstawie doświadczalnie wyznaczonych izoterm adsorpcji H2, CO2, CH4 i C6H6;

- badania dotyczące selektywnej adsorpcji CO2 na wybranych materiałach hybrydowych;

- wyznaczanie pojemności adsorpcyjnych otrzymanych materiałów względem H2, CO2, CH4

   i C6H6;

- publikacja wyników w czasopismach z listy JCR;

- przygotowanie rozprawy doktorskiej.

 

Typ konkursu NCN: OPUS-ST

Termin składania ofert: 20 sierpnia 2017 r., 23:59

Forma składania ofert: e-mailem na adres: jerzy.choma@wat.edu.pl

 

Warunki zatrudnienia*:

Stypendium doktoranckie

Data rozpoczęcia pracy – 1 października 2017 r.

Okres pracy w projekcie – od 1 października 2017 r. do 30 marca 2020 r.

 

*Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki wprowadzony uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r.

 

Dodatkowe informacje:

Oferujemy:

- pracę w ramach ciekawego projektu,

- możliwość realizacji rozprawy doktorskiej.

 

Wymagane dokumenty:

- CV z listą osiągnięć naukowych (publikacje, nagrody);

- List motywacyjny z uzasadnieniem zainteresowania projektem;

- Dokument ukończenia studiów II stopnia/dokument potwierdzający status doktoranta.

 

Rozmowa konkursowa odbędzie się nie później niż 1 września 2017 r.

Zainteresowanych proszę o przesłanie wymaganych dokumentów na adres email:
jerzy.choma@wat.edu.pl    (prof. dr hab. inż. Jerzy Choma)

INFO DLA WYKŁADOWCÓW