Od roku akademickiego 2014/2015 Wydział Nowych Technologii i Chemii prowadzi nabór na studia III stopnia w dyscyplinach naukowych: chemia i inżynieria materiałowa.
     Zapraszamy wszystkich, którzy chcą uzyskać stopień naukowy doktora chemii lub doktora nauk technicznych.
     Szczegóły kwalifikacji zainteresowani znajdą w zakładce REKRUTACJA – Studia doktoranckie - na stronie internetowej naszego wydziału. 

REKRUTACJA NA STUDIA DOKTORANCKIE
W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014

Komisja rekrutacyjna Wydziału Nowych Technologii i Chemii w niżej wymienionym składzie przeprowa-dziła rekrutację na I rok studiów III stopnia w dniu 10 września 2013r w dyscyplinie naukowej inżynieria materiałowa:

Read more...

Osoby ubiegające się o przyjęcia na studia doktoranckie w roku akademickim 2013/2014 powinny złożyć w dziekanacie Wydziału (pok. Nr 157 i 155 – sztab) następujące dokumenty:

Read more...