Strona główna » Aktualności » Ważna informacja w sprawie ubezpieczenia dla studentów

Ważna informacja w sprawie ubezpieczenia dla studentów

Infor­mu­je­my, że do 30 czerw­ca 2021 r. stu­den­ci mogą się jesz­cze ubez­pie­czyć na warun­kach wyne­go­cjo­wa­nych dla stu­den­tów WAT. Infor­ma­cje o ubez­pie­cze­niu dostęp­ne na stro­nie:

 

https://​www​.woj​sko​-pol​skie​.pl/​w​a​t​/​o​p​i​e​k​a​-​z​d​r​o​w​o​t​n​a​-​i​-​u​b​e​z​p​i​e​c​z​e​n​i​a​-​s​t​u​d​e​n​t​ow/

 

Po 30 czerw­ca 2021 r. będą tyl­ko pro­po­no­wa­ne indy­wi­du­al­ne ofer­ty ubez­pie­cze­nia.